ΠΜΣ: Cultural Heritage Materials and Technologies – CultTech

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα & φορείς

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

.

ΠΜΣ: «Cultural Heritage Materials and Technologies – CultTech»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ: «Cultural Heritage Materials and Technologies – CultTech» Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα

Τηλέφωνα: 27210 65145  Fax : 27210 65107 E-mail: culttech@uop.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιστημονικών γνώσεων σε πτυχιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης στο θεματικό πεδίο της έρευνας και εφαρμογών των νέων τεχνολογιών για την πολιτισμική κληρονομιά και τα υλικά της. Σκοπός του αποτελεί η ικανότητα των φοιτητών να μελετούν και να ερμηνεύουν διεθνή ερευνητικά προγράμματα και αποτελέσματα και με την προοπτική να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν πρωτότυπη μεταπτυχιακή έρευνα. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα εκκινώντας από τη βάση ότι η Ελλάδα εμφανίζει διαχρονική και πλούσια Πολιτιστική Κληρονομιά, αλλά και παράλληλα,  καταξιωμένους ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές οι οποίοι εργάζονται στους συμμετέχοντες φορείς, φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο διεθνούς προσέλκυσης μεταπτυχιακών φοιτητών από την υφήλιο, καταξιώνοντας τη χώρα στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τέλος, καθόσον το Πρόγραμμα θα υλοποιείται στην αγγλική γλώσσα, αναμένεται να ανασχέσει τη ροή Ελλήνων μεταπτυχιακών φοιτητών σε εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού και ταυτόχρονα να προσελκύσει αλλοδαπούς φοιτητές στη χώρα ενισχύοντας την εξωστρέφεια των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Τίτλος Σπουδών: Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην ειδικότητα «Χρήση και Ανάπτυξη των Τεχνολογιών για την Μελέτη των Υλικών Καταλοίπων της Πολιτισμικής Κληρονομιάς» με την ακόλουθη ειδίκευση: Cultural Heritage Materials and Technologies.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η αγγλική.

Δίδακτρα: Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε τέσσερις χιλιάδες. (4.000) ευρώ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Cultural Heritage Materials and Technologies» για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Αρχαιολογικών και Ιστορικών Σχολών, Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών, Φυσικής και Χημείας, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Σχολών Συντήρησης, απόφοιτοι λοιπών Σχολών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι της χώρας, με παραπλήσιο αντικείμενο σπουδών, απόφοιτοι Σχολών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, των παραπάνω κατηγοριών, με σπουδές νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών Α.Ε.Ι., με  πτυχίο επιπέδου BA ή BSc ή άλλου ισοδύναμου τίτλου, τελειόφοιτοι των παραπάνω κατηγοριών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του Δ.Π.Μ.Σ.

Διαδικασία επιλογής:

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται ο ακόλουθος αλγόριθμος:

Ποιοτικά χαρακτηριστικά του βιογραφικού σημειώματος τα οποία αναφέρονται κύρια στην κατοχή και δεύτερου τίτλου σπουδών, την εργασιακή και ερευνητική εμπειρία (συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις, κλπ) με βαρύτητα 50%. Η επίδοση – ικανότητα του υποψηφίου όπως προκύπτει κατά την προφορική συνέντευξη, με βαρύτητα 30%. Ο βαθμός πτυχίου με βαρύτητα 20%. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός πτυχίων, η κρίση αναφέρεται στο πτυχίο με την μεγαλύτερη σχετικότητα ως προς το αντικείμενο σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Κατόπιν εξέτασης από τη Συντονιστική Επιτροπή των δικαιολογητικών που υποβάλλονται, οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα κληθούν να μετάσχουν σε προφορική συνέντευξη. Ο πίνακας των επιτυχόντων θα αναρτηθεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Cultural Heritage Materials and Technologies»

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά ενενήντα (90 ECTS).  Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση και στα οκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Landscape Archaeology, Materials and Works of Art
  • Archaeometry I: Approaches for Archaeology and Cultural Heritage
  • Archaeometry II: Non- Destructive and Innovative Methodologies for Cultural Heritage
  • Laboratory Practices: Use of Laboratory and Portable Instrumentation

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Cultural Heritage Management and Information Communication Technologies
  • Environmental and Remote Studies for Cultural Heritage
  • Field Prospection and Computing Technologies for Cultural Heritage
  • Computing Practices: GIS, Statistical Analysis and Computing Aided Applications

Γ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική Εργασία.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ