ΠΜΣ: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18.12.2022

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτιστικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

ΠΜΣ: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές»

(Μοdern and Contemporary History: New considerations and perspectives)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο , 24100 Καλαμάτα

Τηλέφωνα: 27210 65105 Fax : 27210 65107 E-mail: nsi-ham@uop.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Νεότερης  και Σύγχρονης Ιστορίας, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την εμβάθυνση στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, μέσα κυρίως από αρχειακό υλικό, με σκοπό τη θεωρητική και ιστορική συγκρότηση και εξέλιξη των φοιτητών σε επιστήμονες υψηλού επιπέδου, ικανούς να συμβάλουν στην εκπαιδευτική, ερευνητική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε μια εποχή ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης και παγκοσμιοποίησης της γνώσης και της οικονομίας, οι Ανθρωπιστικές Σπουδές και οι Ιστορικές Επιστήμες ευρύτερα, παραμένουν σταθερά βασικός άξονας Πολιτισμού και Παιδείας. Πρωτοστατούν σε πολλούς τομείς της παγκόσμιας ερευνητικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς αποτελούν τις απαρχές της δυτικής σκέψης, τις απαρχές ή σημαντικό τμήμα της Ιστορίας, και των εκπαιδευτικών δομών που καθορίζουν το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Νεότερης Ιστορίας β) Σύγχρονης Ιστορίας.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η παράταση των δύο επιπλέον εξαμήνων αφορά μόνο στην εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης.
Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική. Προβλέπεται μάλιστα μία σειρά μαθημάτων ή σεμιναρίων του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα από Καθηγητές ή Ερευνητές αλλοδαπούς ή ημεδαπούς. Η γλώσσα της ΜΔΕ είναι η ελληνική με δυνατότητα επιλογής και της αγγλικής.

Δίδακτρα: Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 ευρώ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 50 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί κατά μέγιστο 5 φοιτητές σε περιπτώσεις ισοψηφησάντων φοιτητών.

Διαδικασία επιλογής:

Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Κριτήρια επιλογής: Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Βαθμός πτυχίου /διπλώματος (20%)

Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (10%)

Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (10%)

Πιστοποιημένη γνώση της ξένης γλώσσας αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή ισπανικής επιπέδου Β2 (10%)

Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας. (10%)

Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (10%)

Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10%)

Συστατικές επιστολές (10%)

Προφορική συνέντευξη (10%)

Διαδικασία επιλογής:  Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Ειδικότερα:

1. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

2. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια

3. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, και πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.

4. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και εισηγείται την τελική επιλογή.

5. Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ .

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 120. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.  Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1) Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία πραγματοποιείται στο Δ’ εξάμηνο σπουδών,

2) τα μαθήματα παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους  και υποχρεωτικής φοίτησης και διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι το ακόλουθο:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές (Μεθοδολογία της έρευνας, χρήση των τεχνολογιών και αρχεία, ελληνικά και ξένα)
  • Θέματα της ιστορίας του ελληνικού χώρου από το 1204 έως την Επανάσταση του 1821
  • Όψεις της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας από την Επανάσταση του 1821 έως σήμερα

Μαθήματα Επιλογής (ένα μάθημα από τα παρακάτω)

  • Θέματα της ιστορίας της λατινοκρατίας και της τουρκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο
  • Ο αστικός εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κράτους (1830 έως σήμερα)

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Οι θεσμοί και οι πολιτικές διεργασίες στο πλαίσιο του Ελληνικού Κράτους (1830- 1909)
  • Όψεις της ελληνικής ιστορίας (1909 έως σήμερα)
  • Οι προσωπικότητες στην Ιστορία: Πολιτικές και στρατηγικές τομές

Μαθήματα Επιλογής (ένα μάθημα από τα παρακάτω)

  • Ο αποικιοκρατικός ανταγωνισμός των Μεγάλων δυνάμεων (1871) και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1919)
  • Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης (1919-1933) και η πορεία προς το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945): Δημοκρατία και Φασισμός

Γ’ εξάμηνο:

Α. Κατεύθυνση :  Νεότερης Ιστορίας

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Η εθνική ολοκλήρωση του Ελληνικού Κράτους και οι Μεγάλες Δυνάμεις
  • Η Ελλάδα στον Α΄ (1914-1919) και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945)
  • Η γέννηση των κομμάτων, τα συντάγματα και ο κοινοβουλευτισμός

Μαθήματα Επιλογής (ένα μάθημα από τα παρακάτω)

  • Τα ιδεολογικά ρεύματα στα γράμματα και τις τέχνες κατά το 19ο αιώνα
  • Ειδικότερα ζητήματα: Εργατικό, προσφυγικό, εβραϊκό, ΝΑΤΟ, Ε.Ε., νέες τεχνολογίες, αρχιτεκτονική και στρατηγική, η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού κ.ά.

Α. Κατεύθυνση : Σύγχρονης Ιστορίας

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Η εθνική ολοκλήρωση του Ελληνικού Κράτους και οι Μεγάλες Δυνάμεις
  • Η Ελλάδα στον Α΄ (1914-1919) και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945)
  • Ο ανταγωνισμός Ανατολής και Δύσης και η ψυχροπολεμική περίοδος (1945- 1989) (Υ)

Μαθήματα Επιλογής (ένα μάθημα από τα παρακάτω)

  • Τα ιδεολογικά ρεύματα στα γράμματα και τις τέχνες κατά το 20ο αιώνα
  • Ειδικότερα ζητήματα: Εργατικό, προσφυγικό, εβραϊκό, ΝΑΤΟ, Ε.Ε., νέες τεχνολογίες, αρχιτεκτονική και στρατηγική, η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού κ.ά.

Δ’ εξάμηνο:

  • Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης.

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ