ΠΜΣ: Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18.12.2022

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Καλών Τεχνών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

ΠΜΣ:  «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ:  «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 Ναύπλιο Τ.Κ. 21100

Τηλέφωνα: 27520 96124 Fax : 27520 96128

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

To γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη και η προαγωγή στο χώρο της θεατρολογίας της γνώσης της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ) και των Παραστατικών Τεχνών καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και των Παραστατικών Τεχνών ως μεθοδολογία μάθησης/διδασκαλίας και ως μορφή τέχνης στο χώρο της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, το  ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και των Παραστατικών Τεχνών στην Ελλάδα, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση καινοτόμων μορφών διδασκαλίας βασισμένων σε μεθόδους της Δραματικής Τέχνης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στο σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΜΑ in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning).

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (δύο εξάμηνα διδασκαλίας των μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική.

Δίδακτρα: Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 3.000 €.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού μας δεν ζητείται καμιά συνάφεια αντικειμένου, αντιθέτως επιδιώκουμε τη διεπιστημονικότητα. Επομένως όσοι προέρχονται από άλλο χώρο, π.χ. αρχιτεκτονική, υπολογιστές, ιατρική κ.ά. είναι κατάλληλοι και επιθυμητοί για το μεταπτυχιακό.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 32 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος και επιπλέον, εφόσον προκύπτουν, μέχρι 5 ισοψηφίσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Διαδικασία επιλογής:

Κριτήρια και Διαδικασίες Επιλογής: Το ΠΜΣ απευθύνεται σε φοιτητές υψηλού επιπέδου, η επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

Ο γενικός βαθμός πτυχίου του υποψηφίου. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα αποφοιτήσει, το γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς και τον αριθμό τους.

Η επίδοση στη διπλωματική εργασία.

Πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την επάρκεια του υποψηφίου στην Αγγλική γλώσσα ή σε άλλη ξένη γλώσσα.

Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ (αν υπάρχει , δεν είναι απαραίτητη)

Άλλο πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος (αν υπάρχει , δεν είναι απαραίτητη).

Η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, (αν υπάρχει , δεν είναι απαραίτητο)

Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν , δεν είναι απαραίτητες)

Η επαγγελματική του εμπειρία (βεβαιώσεις).

Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα σε χώρο εκπαιδευτικό ή μη (αν υπάρχει, δεν είναι απαραίτητη).

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά ενενήντα (90). Ο τρόπος συμπλήρωσης των 90 πιστωτικών μονάδων είναι ο ακόλουθος:

α) Υποχρεωτική παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων ισομερώς κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

β) Επιτυχή εξέταση στα δώδεκα (12) εξαμηνιαία μαθήματα. γ) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων (Σύνολο πιστωτικών μονάδων προγράμματος ΜΔΕ: 90).

Αναλυτικά η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Μορφές και είδη
  • Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Επιστήμες της Αγωγής
  • Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα
  • Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες
  • Μέθοδοι αξιολόγησης/μέτρησης θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση
  • Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο Ι

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Παραστατικές τέχνες: Μορφές και είδη
  • Παραστατικές τέχνες και άλλες τέχνες
  • Διασύνδεση Τεχνών: Πολύτεχνο δρώμενο
  • Μορφές θεάματος
  • Εκδηλώσεις πολιτισμού στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση
  • Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο II

Γ’ εξάμηνο:

  • Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας.

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 δηλαδή επί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη από το ακαδημαϊκό έτος επανίδρυσης του (2018-2019), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄), οι οποίες αναφέρονται στην ανά πενταετία αξιολόγηση της συνέχισης λειτουργίας κάθε ΠΜΣ.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ