Εισαγωγή Αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΦΕΚ- καθορισμός ποσοστού με το παλιό σύστημα)

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.153.1/154663/Α5  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5002 τ.Β’/12.11.2020 καθορίζει το ποσοστό εισαγωγής Αθλητών με το παλιό σύστημα.

Ειδικότερα, για τους διακριθέντες αθλητές αποφοίτους των προηγούμενων ετών (2019 και παλαιότερα), οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα) για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, ορίζεται ποσοστό θέσεων 7,02%, επί των ανωτέρω  ποσοστών ανά κατηγορία.

Το ανωτέρω ποσοστό καθορίστηκε με βάση τον αριθμό των διακριθέντων αθλητών αποφοίτων των προηγούμενων ετών που διαγωνίσθηκαν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα) σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υποψηφίων διακριθέντων αθλητών έτους 2020 οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ 2020, έτσι όπως περιγράφονται στον κατωτέρω συνοδευτικό Πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ

με το πλήθος υποψηφίων διακριθέντων αθλητών που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020 με το νέο και το παλαιό σύστημα αντίστοιχα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

656

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

48

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

684
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ