ΔΠΜΣ: Δίκαιο και Οικονομία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 07.05.2023

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

.

ΔΠΜΣ: «Δίκαιο και Οικονομία» (Master in Law and Economics)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ: «Δίκαιο και Οικονομία» Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς

Τηλέφωνα:  210 414 2113, 210 414 2309,  210 414 2158 E-mail :  mle@unipi.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics» , έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση και βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις καθώς και στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα, με γνώσεις υψηλής στάθμης, ανάλογες των απαιτήσεων του σύγχρονου ανταγωνιστικού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Σκοπός του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι:

1) Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στο σύγχρονο νομικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, προσεγγίζεται με διεπιστημονικό τρόπο η επιστημονική θεωρία και η εφαρμοσμένη ανάλυση στα πεδία του δικαίου και της οικονομίας. Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο νομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εφοδιάζει τα σύγχρονα στελέχη στο χώρο του νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να παρέχουν υψηλού επιπέδου διεπιστημονικές νομικές και οικονομικές υπηρεσίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

2) Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, επιχειρείται η παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως εργαλεία για την ερμηνεία του δικαίου και των διαφόρων μορφών του (τραπεζικό, φορολογικό, δημοσιονομικό, ναυτιλιακό, εμπορικό, επενδυτικό, δίκαιο ανταγωνισμού). Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για νομικούς και στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο δίκαιο ή την οικονομία, χωρίς να αποκλείονται και άλλα συναφή επιστημονικά πεδία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του δικαίου και της οικονομίας εξετάζεται σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις αυτής στην πράξη, με στόχο την παροχή των απαραίτητων εργαλείων και εννοιών που επιτρέπουν τον αποτελεσματικό συγκερασμό της νομικής και οικονομικής επιστήμης.

3) Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών στο να οριοθετηθούν και να αξιολογούν τα σύνθετα οικονομικά και νομικά ζητήματα με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες. Φιλοδοξία του εν λόγω προγράμματος είναι να εμφυσήσει σε νομικούς την οικονομική σκέψη και προσέγγιση των πολύπλοκων οικονομικών και επιχειρηματικών προβλημάτων και να επιτρέψει στους οικονομολόγους να κατανοήσουν τη λογική και την ερμηνεία του νομικού πλαισίου λειτουργίας των σύγχρονων οικονομιών.

Τέλος, στόχος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics», είναι να προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία στα στελέχη επιχειρήσεων και σε  όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα για διεπιστημονικές μελέτες του δικαίου και της οικονομίας. Το πρόγραμμα παρέχει μια προηγμένη κατανόηση των οικονομικών επιπτώσεων του διαφορετικού νομικού πλαισίου, ενώ παράλληλα προσφέρεται για επαγγελματική σταδιοδρομία σε δημόσιους οργανισμούς, πολυεθνικές επιχειρήσεις ή εταιρείες συμβούλων. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ιδανικό για τα στελέχη που σχεδιάζουν μια επαγγελματική καριέρα στο δίκαιο ή την οικονομία και θέλουν να απασχοληθούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τους διεθνείς οργανισμούς, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και εν γένει τον οικονομικό ή νομικό κλάδο.

Τίτλος Σπουδών: Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics».

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ή επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης τεσσάρων μαθημάτων επιλογής αντί εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.000 ευρώ ανά εξάμηνο.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το ΔΠΜΣ θα δέχεται ενενήντα (90) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαδικασία επιλογής:

Με απόφαση της ΕΔΕ, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Στην προκήρυξη αναγράφονται όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες και τόπος κατάθεσης της αίτησης, απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, κ.ά.). Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και δύναται να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ. Επίσης, με απόφαση της ΕΔΕ δύναται το ΔΠΜΣ να προχωρήσει σε νέα προκήρυξη με αυτόνομη κάθε φορά διαδικασία επιλογής,για τον ίδιο κύκλο.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων (Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων) και συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ. Κατά τη διαδικασία επιλογής η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τους υποψηφίους με τα παρακάτω κριτήρια:

1. Βαθμό(οί) πτυχίου(ων)
2. Επίδοση σε πτυχιακή ή διπλωματική εργασία
3. Γνώση ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών
4. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το ΔΠΜΣ
5. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β κύκλου σπουδών
6. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας
7. Συνέντευξη
8. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή / και από εργοδότη

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων, η οποία:

α) Καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από την ΕΔΕ και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ.

γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από 2 κατ΄ελάχιστον μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

Τα κριτήρια και η βαρύτητα των κριτηρίων αναφέρονται στο Δελτίο Αξιολόγησης που εγκρίνεται από την ΕΔΕ. Ειδικότερα, τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα εξής:

Ι. Ακαδημαϊκά Στοιχεία (ίδρυμα αποφοίτησης, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, βαθμολογία από τη φοίτηση για τα προηγούμενα πτυχία σε βασικά μαθήματα που θα διδάσκονται στο ΔΜΠΣ ή σχετικά με αυτό) με σταθμιστή 20% στη συνολική βαθμολογία αυτών.

ΙΙ. Ξένες Γλώσσες, με σταθμιστή 15% επί της συνολικής βαθμολογίας.

ΙΙΙ. Βαθμός πρώτου πτυχίου με σταθμιστή 30%.

ΙV. Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό Υποψηφίου, συστατικές επιστολές, με σταθμιστή 15%

V. Διάφορα άλλα στοιχεία όπως εργασίες, δημοσιεύσεις, επαγγελματική πείρα κ.λπ., με σταθμιστή 20%.

Το σύνολο μορίων από αυτό το στάδιο της αξιολόγησης είναι 100 με συντελεστή βαρύτητας στην τελική βαθμολογία ίσο προς 60%. Μετά, ακολουθεί προσωπική  συνέντευξη για το σύνολο των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα. Το σύνολο μορίων και από το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή βαρύτητας 40%. Από τη συνολική βαθμολογία η ΕΕΥ καταρτίζει κατάλογο με τους επικρατέστερους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα και, ενδεχομένως, επιλαχόντων.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και σε δύο μαθήματα επιλογής καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 4 μαθήματα επιλογής, πέραν των δύο μαθημάτων επιλογής γ΄ εξαμήνου, τα οποία ισοδυναμούν με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Το Οικονομικό σύστημα Οικονομικά και Δίκαιο της  Ρυθμιστικής Πολιτικής του Κράτους
  • Πολιτική και Δίκαιο του Ανταγωνισμού
  • Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου
  • Οικονομική και Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
  • Οικονομική και Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  • Δημοσιονομική Πολιτική και Δημοσιονομικό – Φορολογικό Δίκαιο
  • Τραπεζική Πολιτική και Τραπεζικό Δίκαιο

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή 4 μαθήματα επιλογής πέραν των δύο μαθημάτων επιλογής του γ΄ εξαμήνου που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος.

Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής

1. Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας και Ναυτικό Δίκαιο
2. Δίκαιο και Πολιτική των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.
3. Οικονομική Θεωρία και Δίκαιο Συμβάσεων
4. Διεθνείς Οικονομικοί Θεσμοί και Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
5. Οικονομική και Δίκαιο Ενέργειας
6. Λειτουργία και Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς
7. Οικονομικό Έγκλημα και Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
8. Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού και Ασφαλιστικού Δικαίου
9. Πολιτική και Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
10. Οικονομικό και Νομικό Πλαίσιο στο χώρο της υγείας
11. Πρακτική Άσκηση

Είναι δυνατό, με απόφαση της ΕΔΕ να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Με απόφαση της ΕΔΕ είναι δυνατόν να γίνονται προκαταρκτικά μαθήματα στους φοιτητές του προγράμματος ανάλογα με το υπόβαθρο και το πρώτο πτυχίο τους. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζονται, στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού ημερολογίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ευθύνη του Διευθυντή του ΔΠΜΣ και εγκρίνονται από την ΕΔΕ. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το αναλυτικό Πρόγραμμα της περιόδου στο οποίο περιλαμβάνονται τα σχετικά με τα μαθήματα διδασκαλίας, το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων, καθώς και άλλες προβλεπόμενες εκδηλώσεις ή υποχρεώσεις, (ημερομηνίες διεξαγωγής κ.λπ.).

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για επτά έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ