ΠΜΣ: Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 19.12.2022

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) 

ΠΜΣ: «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική»

(Master – M.Sc. in Economic and Business Strategy)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς

Τηλέφωνα: 210 4142284  E-mail : strategy@unipi.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική, έχει ως αντικείμενο, την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη διεπιστημονική περιοχή της Οικονομικής των Επιχειρήσεων με έμφαση στο βέλτιστο συνδυασμό των γνώσεων της Οικονομικής επιστήμης και των γνώσεων σε θέματα επιχειρησιακής στρατηγικής για τη βέλτιστη διοίκηση, διαχείριση και στρατηγικό σχεδιασμό των σύγχρονων Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

Η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα

Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος

Η ανάπτυξη της έρευνας στα Οικονομικά καθώς και στη Στρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων

Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» (M.Sc. – Master in Economic and Business Strategy).

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: Το κόστος διδάκτρων του Προγράμματος είναι €6500, το οποίο καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του N.4485/2017. Το Π.Μ.Σ. δέχεται ογδόντα (80) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Με απόφαση της Συνέλευσης δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην προκήρυξη αναγράφονται όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες και τόπος κατάθεσης της αίτησης, απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, κ.ά.). Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (μόρια, συντελεστές κ.λπ.) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. και είναι τα ακόλουθα:

1. Βαθμός πτυχίου
2. Γνώση ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών
3. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το Π.Μ.Σ.
4. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β κύκλου σπουδών
5. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας
6. Συνέντευξη
7. Συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ ή/και από εργοδότη

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία:

α) Καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από τη Συνέλευση και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής.

δ) Οργανώνει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που θα κριθεί απαραίτητο.

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και υποβάλλει την πρότασή της για την τελική επιλογή στη Συνέλευση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και εφόσον έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών, για την κατάταξη των υποψηφίων θα υπερισχύει το κριτήριο της συνέντευξης. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν,οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σύγχρονη Επιχειρηματική Οικονομική
  • Ποσοτικές Μέθοδοι για Οικονομικές Αποφάσεις
  • Μακροοικονομικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις
  • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Αρχές και Πρακτικές του Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Μαθήματα Επιλογής Β΄ Εξάμηνου (δύο από τα παρακάτω)

  • Τιμολογιακή Πολιτική και Κοστολόγηση
  • Διεθνείς Επενδύσεις
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων και Λογιστική
  • Επιχειρηματικές Στρατηγικές στην Αγορά Ενέργειας
  • Μάνατζμεντ, Ηγεσία και Αλλαγή
  • Στρατηγικά Συστήματα Πληροφορικής
  • Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Οικονομική Στρατηγική και Πολιτική Ανταγωνισμού
  • Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής Γ΄ Εξάμηνου (δύο από τα παρακάτω)

  • Ερευνητικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
  • Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεωρία και Πρακτική
  • Ειδικά Θέματα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
  • Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Καινοτομιών
  • Διοίκηση Αποθεμάτων και Προμηθειών
  • Οικονομικά της Ναυτιλίας και των Μεταφορών
  • Μέθοδοι Ανάλυσης Αβεβαιότητας

Δ’ εξάμηνο:

  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
  • Πρακτική Άσκηση

Είναι δυνατό, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για 10 έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ