ΔΠΜΣ: Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

.

ΔΠΜΣ: «Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΔΠΜΣ: «Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης» Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 26504, Ρίο, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2610 996422 Fax: 2610 991720 E-mail : secretary-postgrad@ece.upatras.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής και Τεχνολογικής γνώσης  και την προώθηση της έρευνας σε σύγχρονα, προχωρημένα αντικείμενα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της χώρας.

Ειδικότερα το συγκεκριμένο ΠΜΣ αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας με εξελιγμένα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά απαιτούν για τη λειτουργία τους σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις και δίκτυα υπολογιστών, εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα για να είναι δυνατός ο εξελιγμένος έλεγχός τους σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο κέρδος στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η οικολογική, αειφόρος ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Ο σκοπός αυτός προσεγγίζεται:

α) Με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων-εργαστηρίων που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ευρύτητα γνώσης.

β) Με την εκπόνηση πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη έμπειρου ακαδημαϊκού ερευνητή.

Τίτλος Σπουδών: Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Δ.Δ.Μ.Σ. στην «Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης»

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 18 πλήρεις μήνες, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: Τέλη Φοίτησης δεν υπάρχουν στο ΔΠΜΣ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Διαδικασία επιλογής:

Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται μία φορά το χρόνο προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι εντός Σεπτεμβρίου. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το ΠΠ με ευθύνη του επισπεύδοντος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

α) Τα ακαδημαϊκά κριτήρια για την εκτίμηση της καταλληλόλητας των υποψηφίων είναι τα εξής: Ο βαθμός του διπλώματος/πτυχίου και το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τη λήψη του, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και η τυχούσα ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, η επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας.

β) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

γ) Προϋποθέσεις για την επιλογή Μ.Φ. είναι:

1) Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Τεχνολογίας Υπολογιστών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 8 χρόνια.

2) Για όλους τους άλλους αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 7.5 χρόνια.

3) Για τους Φυσικούς να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια.

4) Για τους αποφοίτους Τμημάτων ΤΕΙ να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος επτά (7) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια. Σε περίπτωση μικρών αποκλίσεων από τις προηγούμενες προϋποθέσεις η Σ.Ε./ΕΑΥ θα εισηγείται για την αποδοχή της υποψηφιότητας κατόπιν συνέντευξης με τον υποψήφιο και συνεκτιμώντας πρόσθετα στοιχεία του φακέλου του (πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος επικυρώνεται από την ΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία που προκύπτει από τα ακόλουθα:

1. Το βαθμό διπλώματος/πτυχίου πολλαπλασιασμένο με 5.

2. Από το προηγούμενο αποτέλεσμα αφαιρείται η απόκλιση (σε έτη) του χρόνου λήψης του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου από τον ελάχιστο χρόνο λήψης διπλώματος/πτυχίου πολλαπλασιασμένη με 4.

Μετά την κατάρτιση του πίνακα επιλέγονται οι υποψήφιοι μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 30, ενώ σε περίπτωση που δεν εγγραφούν κάποιοι συμπληρώνεται ο αριθμός 30 από τους επόμενους στον πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν για την τελευταία θέση, πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (επιλογή 4 μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο Α’ και Β’) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ανάλυση μικρού σήματος και έλεγχος: Εφαρμογή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
  • Ρύθμιση και λειτουργία αγορών ηλεκτρικής ενέργειας

Μαθήματα Επιλογής  (Επιλέγονται τέσσερα (4))

  • Διαχείριση πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη (*)
  • Εξελιγμένα/κυβερνοφυσικά δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ
  • Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων διεσπαρμένης παραγωγής
  • Δίκτυα υπολογιστών και κατανεμημένη διαχείριση
  • Αναγνώριση και απομόνωση σφαλμάτων στην παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας
  • Ευφυή συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη
  • Στατιστική επεξεργασία σήματος και μάθηση: Ειδικά κεφάλαια
  • Θεωρία παιγνίων και ανάλυση ρίσκου: Στρατηγικές στην ενέργεια
  • Ενέργεια και οικονομία των φυσικών πόρων και περιβάλλοντος
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Μάρκετινγκ
  • Οικονομικά της καινοτομίας

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ειδικά κεφάλαια στον έλεγχο και την ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
  • Συστήματα επικοινωνιών και ασφάλεια δικτύων

Μαθήματα Επιλογής  (Επιλέγονται τέσσερα (4))

  • Ελεγχόμενοι ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος στη διεσπαρμένη παραγωγή
  • Εκτίμηση φορτίου και τεχνικές διαμόρφωσης της ζήτησης
  • Μεθοδολογίες πρακτόρων λογισμικού
  • Μικροεπεξεργαστές – μικροσυστήματα και ενσωματωμένα συστήματα
  • Τεχνολογίες σύγχρονων ασύρματων δικτύων
  • Γραμμική και συνδυασμένη βελτιστοποίηση: Ειδικά κεφάλαια
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες και διαχείριση επενδύσεων στην ενέργεια
  • Ενεργειακή Μετεωρολογία (*)
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα (*)
  • Επιχειρησιακή στρατηγική
  • Οργανωσιακή συμπεριφορά

(*) Από τα μαθήματα ευθύνης του Τμήματος Φυσικής κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα (1) μάθημα χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου. Δίνεται επίσης δυνατότητα εγγραφής, παρακολούθησης και βαθμολόγησης με «επιτυχώς» (pass) έως δύο επιπλέον μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Γ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική Εργασία.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2029-30 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ