ΔΠΜΣ: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου -Υπολογιστή

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

.

ΔΠΜΣ:  «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου -Υπολογιστή» 

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΔΠΜΣ:  «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου -Υπολογιστή» Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 26504, Ρίο, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2610 996420 Fax: 2610 997352 E-mail : secretary@ece.upatras.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών γνώσεων, αλλά και η παραγωγή νέας εφαρμοσμένης γνώσης, σε θέματα που αφορούν τη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογιών, δηλαδή τεχνολογιών που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους, καθώς και την μελέτη των φαινομένων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση των χρηστών με σύγχρονες τεχνολογίες. Ως προστιθέμενη αξία, οι απόφοιτοι σχολών Υπολογιστών και Πληροφορικής αλλά και απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών και άλλων πολυτεχνικών σχολών, με επαρκές υπόβαθρο στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών, θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμπληρώσουν την τεχνική/θετική τους κατάρτιση και θα τους καταστήσουν ολοκληρωμένους επαγγελματίες, ικανούς να σχεδιάσουν καινοτόμες τεχνολογίες διαδραστικού χαρακτήρα και να παρέχουν υπηρεσίες σχεδίασης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων σε φορείς έρευνας και ανάπτυξης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας ή διεθνώς.

Τίτλος Σπουδών: Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Δ.Μ.Δ.Ε.) στην “Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή” (Master in Human-Computer Interaction).

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η διδασκαλία θα γίνεται στην αγγλική και/ή στην ελληνική γλώσσα.

Δίδακτρα: Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Διαδικασία επιλογής:

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση έχει καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων και δικαιολογητικών την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου σύμφωνα με την απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Οι θέσεις που δεν θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη φάση μπορούν να συμπληρωθούν κατά την δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, η οποία θα έχει καταληκτική ημερομηνία την περίοδο Αυγούστου και όχι αργότερα από τις 31 Αυγούστου κάθε έτους. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του επισπεύδοντος Τμήματος,

Τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων είναι τα εξής:

Ο βαθμός αποφοίτησης της τάξης 7/10 ή ισοδύναμο αυτού συνεκτιμώντας και την κατάταξη αποφοίτησης (Άριστα, Λίαν Καλώς) με συντελεστή βαρύτητας δύο (2).

Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΔΠΜΣ, καθώς και να έχουν συγκεντρώσει από αυτά τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες (ECTS) , (Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς) με συντελεστή βαρύτητας δύο (2).

Η επίδοση στην διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) (Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς) με συντελεστή βαρύτητας ένα (1).

Η πιθανή ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις) ή/και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ (Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς) με συντελεστή βαρύτητας ένα (1).

Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδου Β2 ή μεγαλύτερο του κρατικού τίτλου γλωσσομάθειας) (Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς) με συντελεστή βαρύτητας ένα (1).

Το Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας ένα (1)

Οι συστατικές επιστολές που προσκομίζει με συντελεστή βαρύτητας ένα (1)

Άλλα προσόντα (γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.) με συντελεστή βαρύτητας ένα (1)

Η συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης) με συντελεστή βαρύτητας δύο (2).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) καταρτίζει πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος επικυρώνεται από την ΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία που προκύπτει από τα ανωτέρω κριτήρια. Μετά την κατάρτιση του πίνακα επιλέγονται οι υποψήφιοι μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 30, ενώ στην περίπτωση που δεν εγγραφούν κάποιοι συμπληρώνεται ο αριθμός 30 από τους επόμενους στον πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων για την τελευταία θέση, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη ΔΔΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε (10) δέκα συνολικά μαθήματα (δηλαδή 2 υποχρεωτικά + 3 επιλογής) στο Α΄ εξάμηνο και (1 υποχρεωτικό + 4 επιλογής) στο Β΄ εξάμηνο, καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας εξήντα (60) ECTS και η διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας τριάντα (30) ECTS. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα / Compulsory courses

  • Γνωστική Εργονομία/Cognitive Ergonomics
  • Μεθοδολογία Έρευνας/Research Method

Μαθήματα επιλογής/ Electives (οι ΜΦ επιλέγουν 3 μαθήματα από τα παρακάτω)

  • Διαδραστικές Τεχνολογίες/Interactive Technologies
  • Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα/ Computer Graphics and Virtual Reality
  • Τεχνητή Νοημοσύνη/ Artificial Intelligence
  • Τεχνολογίες Συνεργασίας/ Collaboration Technologies
  • Οπτικοποίηση Πληροφορίας/ Visualization of information
  • Ποιότητα Λογισμικού/ Software Quality
  • Μάθημα επιλογής από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών/Elective course from other Master programmes of the University of Patras

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σχεδίαση και αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων/ Design and evaluation of interactive systems

Μαθήματα επιλογής / Electives (οι ΜΦ επιλέγουν 4 μαθήματα από τα παρακάτω)

  • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Ρομπότ/ Human-Robot Interaction
  • Στατιστικές μέθοδοι στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή/ Statistical Methods in Human-Computer Interaction
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου/ Design of Web Applications
  • Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας/ Speech and Natural Language Processing
  • Διάχυτος Υπολογισμός/ Ubiquitous Computing
  • Εργαστήριο Δημιουργικής σχεδίασης/ Creative Design Lab
  • Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών στην πλευρά του χρήστη/ Front End Web Programming
  • Σχεδίαση χωρικών εφαρμογών/ Design of Location-based applications
  • Μάθημα επιλογής από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών/ Elective course from other Master programmes of the University of Patras

Γ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική Εργασία/ Master Thesis.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό 2025 – 2026 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ