ΔΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Συνεργαζόμενα Τμήματα & Φορείς:

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών – «Δημόκριτος»

.

ΔΠΜΣ: «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ: Τμήμα  Πανεπιστημιούπολη Πάτρα Τ.Κ. 26500

Τηλέφωνα:  Fax: E-mail :

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το ΔΙΠΜΣ έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Οπτοηλεκτρονική Επιστήμη και Τεχνολογία και τις Εφαρμογές της στην βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, την βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική και πρακτική της διάσταση. Σκοπός του προγράμματος είναι:

α. η εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και της έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογικής καινοτομίας,

β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του ΔΙΠΜΣ τόσο σε επίπεδο θεωρίας, σχεδίασης οπτικών και οπτοηλεκτρονικών δομών και συστημάτων, όσο και πειραματικής ανάπτυξης και τεχνικής εφαρμογής σε σύγχρονους τομείς υψηλού κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος,

γ. η διερεύνηση και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καίριοι για την χώρα τομείς παραγωγής προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με στόχο την προσφορά τεχνολογικών λύσεων και την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους,

δ. ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και ειδικότερα:

ε. η παραγωγή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να στελεχώσουν άμεσα παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ένα ευρύ πεδίο απασχόλησης, συνεισφέροντας με νέα γνώση, επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες του πεδίου,

στ. η παραγωγή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να παράγουν καινοτομία και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στα πλαίσια περαιτέρω διδακτορικών σπουδών ή ανεξάρτητης βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης,

ζ. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την ανάληψη νέων επιχειρηματικών δράσεων και ενίσχυση των παραγωγικών τομέων με ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας.

Τίτλος Σπουδών: Tο ΔΙΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική».

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΙΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).

Διαδικασία επιλογής:

Για την εισαγωγή Μ.Φ. διενεργείται προκήρυξη με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Ε.Δ.Ε. κάθε ακαδημαϊκό έτος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο εντός Σεπτεμβρίου, προ της έναρξης του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του επισπεύδοντος Τμήματος. H Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων απαρτίζεται από τα μέλη της Σ.Ε. και η επιλογή φοιτητών ολοκληρώνεται προ της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους.

Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) καταρτίζει πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων,
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

1. Τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος.

2. Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική εργασία (δημοσιεύσεις) ή/και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

3. Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).

4. Άλλα προσόντα (π.χ. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).

Προκρίνονται οι υποψήφιοι κατ’ αξιολογική σειρά των επιτυχόντων, έως τον μέγιστο αριθμό θέσεων. Οι
υπόλοιποι επιτυχόντες χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες και μπορούν να καταλάβουν θέση στο Π.Μ.Σ. εάν αρνηθεί(ουν) την εγγραφή κάποιος(οι) από τους επιτυχόντες. Στην περίπτωση ισοβαθμίας, εάν έχουν καλυφθεί οι θέσεις, θα προηγηθούν όσοι έχουν τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου/διπλώματος, ενώ συνυπολογίζεται ο χρόνος κτήσης αυτού. Εάν δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες. Ο κατάλογος των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη Διπλώματος του ΔΙΠΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και κατ΄ επιλογή μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς την Βιομηχανική/Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση και την Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Προβλέπεται μέρος της διδασκαλίας τάξης του 30% των σεμιναριακών μαθημάτων να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης. Επιπρόσθετα προβλέπεται μετακίνηση σπουδαστών και διδασκόντων για την παροχή εξειδικευμένης εργαστηριακής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Εφαρμοσμένη Οπτική και Φωτονική
  • Κβαντική Ηλεκτρονική: Lasers και Μη-Γραμμική Οπτική
  • Οπτοηλεκτρονική Ημιαγωγών και Νανοδιατάξεων
  • Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία και Οπτικές Ιδιότητες Υλικών

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Σήματα και Συστήματα Επεξεργασίας
  • Ολοκληρωμένα Οπτοηλεκτρονικά -Αισθητήρες και Μετρολογία
  • Στοχευμένη Ερευνητική Εργασία
  • Υποχρεωτική Συμπλήρωση 8 Π.Μ. από τα προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής:

Μαθήματα Επιλογής:

  • Οπτική σχεδίαση – Προσομοιώσεις διάδοσης ακτινοβολίας
  • Optical Workshop: Υλικά και Κατασκευή Διατάξεων
  • Silicon photonics -Photonic integrated circuits
  • Machine Vision–Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
  • Θερμική Απεικόνιση και Εφαρμογές
  • Συμβολομετρία – Ολογραφία – Εφαρμογές
  • Οργανικά Οπτοηλεκτρονικά
  • Υγροί κρύσταλλοι – Οθόνες
  • Υπερταχέα Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα και Εφαρμογές
  • Μικρο/νανοτεχνολογία – Ανάπτυξη Μικροδιατάξεων
  • Οπτοηλεκτρονική στην Αγροδιατροφή*
  • Οπτοηλεκτρονική και Lasers στην Βιομηχανία*
  • Οπτοηλεκτρονική σε Έξυπνες Πόλεις και Μεταφορές*
  • Οπτοηλεκτρονική στις Επιστήμες Ζωής*
  • Τεχνικοοικονομική ανάλυση / Αγορά τεχνολογίας

*Σημείωση: Προχωρημένα μαθήματα εξειδικευμένων  σεμιναρίων από διακεκριμένους ειδικούς επιστήμονες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που καλύπτουν σφαιρικά και επίκαιρα το αναφερόμενο γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο.

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Βιομηχανική Πρακτική / Εργαστηριακή Άσκηση
  • Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ