Νομοθετικό πλαίσιο για τις Μετεγγραφές φοιτητών

Μετεγγραφές Φοιτητών – Νομοθετικό Πλαίσιο: 

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021: Υπουργική Απόφαση αριθμ. 77275/Ζ1 ΦΕΚ 2549 τ.Β’/25.06.2020.

Μετεγγραφές φοιτητών – Πρόσφατος Νόμος 4692/2020:  (ΦΕΚ 111 τ.Α’/12.06.2020)

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 142413  Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες:  (ΦΕΚ  4617 τ.Β’/20.10.2020)

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 148236/Ζ1   Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες: ΦΕΚ 4806 τ.Β’/30.10.2020

Εγκύκλιος:  Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021: εδώ

.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ