ΠΜΣ: Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

ΠΜΣ: «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» 

(Master of Science in Autonomous Systems and Robotics)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παπασιοπούλου 2 – 4 Τ.Κ. 35 131 – Γαλανέϊκα Λαμία

Τηλέφωνα:  22310 66943, 66938, 66928, 66923 Fax : 22310 66730 E-mail : g-cs@cs.uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, υπολογιστικών εργαλείων, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Αυτόνομων Συστημάτων και της Ρομποτικής, με έμφαση στις αρχές λειτουργίας, στη μοντελοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο των αυτόνομων και ρομποτικών συστημάτων, στις επιμέρους επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που ενισχύουν την αντίληψη και ευφυΐα αυτών, καθώς και στην ολοκλήρωσή τους ως πλήρως λειτουργικά αυτόνομα συστήματα.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι:

 • Να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και παγκοσμίως.
 • Να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που σχετίζονται με την σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση αυτόνομων και ρομποτικών συστημάτων προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και παραγωγής.

Τίτλος Σπουδών: Το ΠΜΣ του τμήματος  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απομένει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική»  (Master of Science in Autonomous Systems and Robotics).

Διάρκεια σπουδών : Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης εκ των οποίων το πέμπτο και το έκτο διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών που ανέρχονται σε 2700 € ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για το σύνολο του κάθε κύκλου σπουδών και ειδικότερα 900 ευρώ ανά εξάμηνο.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές εκ των οποίων οι 9 φοιτητές θα έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

  • απόφοιτοι ΑΕI της χώρας, θετικής κατεύθυνσης
  • απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας
  • απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κατεύθυνσης με πτυχίο επιπέδου M.S. ή Μ.Eng., ή άλλου ισοδύναμου τίτλου.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται από Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.

Διαδικασία επιλογής:

Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, που προσδιορίζει: τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., τη γενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως επίσης την προθεσμία και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δημοσιεύεται στον Τύπο, στο διαδίκτυο και στα γραφεία της γραμματείας. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, με απόφαση της Σ.Ε. είναι δυνατό να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στην πρώτη φάση. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και την δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμίσαντες με τον τελευταίο επιλέγονται).

Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

α/α

Κριτήρια Επιλογής

Μόρια
1

Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

30
2

Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του  Π.Μ.Σ

15
3

Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ.

10
4

Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Π.Μ.Σ.

15
5

Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας

10
6

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών

5
7

Γνώση χρήσης Η/Υ

5
8

Συστατικές Επιστολές (συνολικά)

5
9

Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ.)

5

Σύνολο

100

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για το πρώτο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού του πτυχίου επί τον αριθμό των αξιολογικών μορίων του κριτηρίου. Ο μέγιστος αριθμός μορίων από την πρώτη φάση αξιολόγησης είναι ίσος με 100 και σταθμίζεται με συντελεστή βαρύτητας 75%.

Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι υποψήφιοι που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον αξιολογικό πίνακα της πρώτης φάσης και είναι σε αριθμό ίσοι με το 150% των θέσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο υποψήφιο.

Κατά την δεύτερη φάση της επιλογής των υποψηφίων, πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση, από την Επιτροπή Επιλογής. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής αξιολογεί τον κάθε υποψήφιο σε κλίμακα 0 έως 100. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεων του, η προδιάθεση για σκληρή εργασία, η ομαδικότητα και οι προοπτικές εξέλιξης. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου από την προσωπική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Επιλογής και σταθμίζεται με συντελεστή 25%. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό με την επίδοση κάθε υποψηφίου όπου επισυνάπτονται τα φύλλα αξιολόγησης κάθε αξιολογητή.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως και εντός 15 ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων, στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί δίδακτρα. Η μη απάντηση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή σε εξετάσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής ανέρχεται σε οκτώ (8). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 30 του Ν. 4485/2017, η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιείται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ανάλυση Ρομποτικών Συστημάτων
  • Ενσωματωμένα Συστήματα & Ψηφιακός Έλεγχος
  • Μηχανική Όραση

Μαθήματα Επιλογής

  • Μοντελοποίηση και Δυναμική Συστημάτων
  • Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα
  • Αισθητήρες και Σύνθεση Δεδομένων
  • Μηχανική Μάθηση για Αυτόνομα Συστήματα

Μαθήματα Επιλογής

  • Υπολογιστικές μέθοδοι και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων
  • Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων

Γ’ εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ