ΠΜΣ: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

ΠΜΣ: «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» 

(Computer Science and Telecommunications)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παπασιοπούλου 2 – 4 Τ.Κ. 35 131 – Γαλανέϊκα Λαμία

Τηλέφωνα:  22310 66938,  22310 66928, 22310  66923 Fax : 22310 66730 E-mail : g-cs@cs.uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ευρύτερη περιοχή της επιστήμης υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών με έμφαση τόσο στις θεμελιώδεις γνώσεις, όπως αυτές καθορίζονται από βασικές γνώσεις διακριτών μαθηματικών, αλγορίθμων, δομών δεδομένων, προγραμματισμού, αρχών τηλεπικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων υλικού (Κατεύθυνση Ι) και όσο και σε περισσότερο εξειδικευμένες (Κατεύθυνση ΙΙ) όπου αντιμετωπίζονται προχωρημένα θέματα όλων των περιοχών που θεραπεύει το Τμήμα. Η Κατεύθυνση ΙΙΙ καλύπτει την εφαρμογή ψηφιακών τεχνικών στην οικονομία καθώς και τεχνικές διοίκησης και μάνατζμεντ στη νέα ψηφιακή οικονομία, στην έρευνα και στη διαχείριση της καινοτομίας.

Σκοποί του προγράμματος είναι:

Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε επιστήμονες χωρίς ισχυρό υπόβαθρο σε αυτά τα αντικείμενα προς όφελος της παραγωγής και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών (Κατεύθυνση Ι).

Η δημιουργία υψηλού επιπέδου επιστημόνων τεχνολογικής και θετικής εξειδίκευσης οι οποίοι μέσω του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει την απαραίτητη επιστημονική υποδομή για τη συμμετοχή και παρακολούθηση  Διδακτορικών Σπουδών σε σχετικούς τομείς της Επιστήμης Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και η εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ανταγωνιστικά – τοπικά ή διεθνή – περιβάλλοντα εργασίας με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης (Κατεύθυνση ΙΙ).

Η αποτελεσματική χρήση ψηφιακών τεχνικών στην οικονομία και το μάνατζμεντ, καθώς και η προσαρμογή τεχνικών και δομών διοίκησης και μάνατζμεντ στην νέα ψηφιακή οικονομία (Κατεύθυνση ΙΙΙ).

Η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι:

να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο ώστε να αναπτύξουν αυτόνομες ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων.

να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και παγκοσμίως.

να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και παραγωγής.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – «Master of Science in Computer Science and Telecommunications». Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τρεις διακριτές ειδικεύσεις:

Κατεύθυνση Ι: Ψηφιακές δεξιοτήτές (Digital skills)

Κατεύθυνση ΙΙ: Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. (Research and Cutting-Edge Technology in Computer Science and Telecommunications)

Κατεύθυνση ΙΙΙ: Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία (Economics in digital technology, research, education and innovation).

Με δυνατότητα αναγραφής της ειδίκευσης στο τίτλο.

Διάρκεια σπουδών :

Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να επιτρέψει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να εγγραφούν υπό το καθεστώς μερικής παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή ο Φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το Π.Μ.Σ. σε οκτώ (8) εξάμηνα. Στην περίπτωση της μερικής παρακολούθησης ο Φοιτητής θα έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο για τα έξι (6) πρώτα εξάμηνα. Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική Γλώσσα ή/και Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας είναι η Ελληνική ή/και Αγγλική.

Δίδακτρα:  Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχονται σε 500€ ανά εξάμηνο (2000 € ια το σύνολο του προγράμματος).

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

Ι. Στις Κατευθύνσεις Ι «Ψηφιακές δεξιοτήτές» και ΙΙΙ «Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία» απόφοιτοι ΑΕI ή ΤΕΙ της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, με πτυχίο επιπέδου Bachelor αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΙΙ. Στην Κατεύθυνση ΙΙ «Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών» απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων (της ημεδαπής και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής) το αντικείμενο των οποίων είναι συναφές ή σχετικό με το αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, του Μηχανικού Η/Υ και της Πληροφορικής, απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΔΟΑΤΑΠ από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4547/2018 και ειδικότερα του άρθρου 101.

Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων θεωρείται απαραίτητη η γνώση της ελληνικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από εξέταση από ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτήν την διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησης του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον  αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ εξάμηνο στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) ανά εξάμηνο μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με το Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Π.Μ.Σ., χωρίς να εξεταστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων.

Διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς, γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητας τους, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής μετά από συνέντευξη των υποψηφίων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

α/α

Κριτήρια

Μόρια
1

Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές

15%
2

Επίδοση Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας

5%
3

Διαθέσιμη Επαγγελματική Εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ.

10%
4

Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων.

15%
5

Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

10%
6

Την εν γένει ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ. καθώς και τη δυνατότητά του για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης.

10%
7

Συστατικές Επιστολές (συνολικά)

5%
8

Συνέντευξη

30%
9

Σύνολο

100%

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Επιλογής, συντάσσει και προωθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κατάλογο με τη συνολική επίδοση όλων των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, με βάση τα μόρια που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά. Η Σ.Ε. σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής, καθορίζουν την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό μήνυμα τους υποψηφίους για την ημερομηνία και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη συνολική επίδοση τους στο γραφείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής αξιολογεί τον κάθε υποψήφιο σε κλίμακα 0 έως 100. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεων του, η προδιάθεση για σκληρή εργασία και έρευνα, η ομαδικότητα και οι προοπτικές εξέλιξης. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου από την προσωπική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Επιλογής. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό με την επίδοση κάθε υποψηφίου.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως και εντός 15 ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων, στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί δίδακτρα. Η μη απάντηση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Π.Μ.Σ. με γνωστικό αντικείμενο την ευρύτερη περιοχή της επιστήμης υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών, αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις διακριτές ειδικεύσεις, κάθε μια από τις οποίες δίνει έμφαση σε διαφορετικές πτυχές του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ όπως περιγράφεται στη συνέχεια:

 • Κατεύθυνση Ι «Ψηφιακές δεξιότητες»: Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση στις θεμελιώδεις γνώσεις όπως αυτές καθορίζονται από βασικές γνώσεις διακριτών μαθηματικών, αλγορίθμων, δομών δεδομένων, προγραμματισμού, αρχών τηλεπικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων υλικό. Βασικός στόχος της Κατεύθυνσης Ι είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε επιστήμονες χωρίς ισχυρό υπόβαθρο σε αυτά τα αντικείμενα προς όφελος της παραγωγής και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.
 • Κατεύθυνση ΙΙ «Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών»: Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση σε εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών. Αντιμετωπίζονται προχωρημένα θέματα όλων των περιοχών που θεραπεύει το Τμήμα και θέματα τεχνολογίας αιχμής όπως Μηχανική Μάθηση, Παράλληλες Αρχιτεκτονικές, Κατανεμημένα Συστήματα, Αλγόριθμοι και Τεχνική Νοημοσύνη, Εργαλεία EDA, Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών κ.α.. Βασικός στόχος της Κατεύθυνσης ΙΙ είναι η δημιουργία υψηλού επιπέδου επιστημόνων τεχνολογικής και θετικής εξειδίκευσης προς όφελος της έρευνας εντός του Τμήματος πάνω σε τεχνολογίες αιχμής, καθώς και της προσέλκυσης νέων φοιτητών στις τεχνολογίες αυτές.
 • Κατεύθυνση ΙΙΙ «Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία»: Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνικών στην οικονομία καθώς και τεχνικές διοίκησης και μάνατζμεντ στη νέα ψηφιακή οικονομία, στην έρευνα και στη διαχείριση της καινοτομίας. Βασικός στόχος της Κατεύθυνσης ΙΙΙ είναι οι απόφοιτοί της να είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματική χρήση ψηφιακών τεχνικών στην οικονομία και το μάνατζμεντ, καθώς και να προσαρμόζουν τις τεχνικές και δομές διοίκησης και μάνατζμεντ στην νέα ψηφιακή οικονομία

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή σε εξετάσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 30 του Ν. 4485/2017, η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιείται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δώδεκα (12) μαθήματα για τις Κατευθύνσεις Ι και ΙΙΙ και έντεκα (11) μαθήματα για την Κατεύθυνσης ΙΙ και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Τα μαθήματα κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:

Κατεύθυνση Ι : «Ψηφιακών δεξιοτήτων»

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διανυσματικοί Χώροι και Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων
  • Ψηφιακά Συστήματα
  • Προγραμματισμός σε Python
  • Αρχές και Οργάνωση Η/Υ

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Πιθανότητες και Στατιστική Ανάλυση
  • Προγραμματισμός σε C
  • Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
  • Θεμελιώδεις Αρχές Δομές δεδομένων

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ασύρματα Δίκτυα
  • Ανάλυση Αλγορίθμων
  • Διαδικτυακές Εφαρμογές
  • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Δ’ εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis.

Κατεύθυνση ΙΙ : «Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών»

Α’ εξάμηνο:

Μαθήματα Επιλογής (τεσσάρων εκ των έξι)

  • Τεχνικές Επιτάχυνσης στη Συμπίεση Βίντεο
  • Εργαλεία EDA
  • Σύγχρονες τάσεις σε Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
  • Προηγμένη Μηχανική Μάθηση
  • Τεχνολογίες Σημασιολογικής Αναπαράστασης Δεδομένων και Γνώσης 7,5
  • Επιλογή 1

Β’ εξάμηνο:

Μαθήματα Επιλογής (τεσσάρων εκ των έξι)

  • Προχωρημένα θέματα Κατανεμημένων Συστημάτων και Αλγορίθμων
  • Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Οπτικών Επικοινωνιών
  • Προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων
  • Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς
  • Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Επιλογή 2

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεθοδολογία Έρευνας και Ομαδική Εργασία

Μαθήματα Επιλογής (δύο εκ των τριών)

  • Ειδικά θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Εφαρμογές Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
  • Προχωρημένα Θέματα Παράλληλου Προγραμματισμού

Δ’ εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis.

Κατεύθυνση ΙΙΙ : «Εξειδίκευση Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία»

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Εφαρμοσμένη Οικονομική
  • Εφαρμοσμένο Μάνατζμεντ
  • Στατιστικές Μέθοδοι
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Οικονομική της Εκπαίδευσης – Κατάρτισης-Διά Βίου Μάθησης
  • Μάνατζμεντ της Εκπαίδευσης – ΚατάρτισηςΔιά Βίου Μάθησης
  • Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Κοινωνιολογία

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Οικονομική της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
  • Ψηφιακές Δεξιότητες στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και Καινοτομίας
  • Πολιτικές για την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση
  • Σύγχρονα συστήματα στην εκπαίδευση και στην ψηφιακή οικονομία

Δ’ εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ