ΔΠΜΣ: Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 31.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης

.

ΔΠΜΣ: «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» 

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής : Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 700 13 Ηράκλειο Κρήτης.

Τηλέφωνα: 2810 394402 Fax: 2810 394404 E-mail : bervan@biology.uoc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Προγράμματος) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας και Πρωτεϊνωματικής. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων στελεχών για σταδιοδρομία στην παραγωγή, στην έρευνα και στη διδασκαλία, στους τομείς αιχμής που καλύπτονται από το ΠΜΣ.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας, περιοχή εξαιρετικής επικαιρότητας για την αντιμετώπιση πολυδιάστατων τεχνολογικών, επιστημονικών και κοινωνικών προβλημάτων, και σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας τον 21ο αιώνα.

Το Πρόγραμμα εστιάζεται σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • κατανόηση της δομής και της βιολογικής δράσης των πρωτεϊνών
  • εργαστηριακές και βιομηχανικές μέθοδοι απομόνωσης και ταυτοποίησης τους
  • σχεδιασμό βιολογικά δραστικότερων μορφών τους
  • περιγραφή νέων και καθιερωμένων μεθόδων μελέτης της δομής και δράσης των πρωτεϊνών
  • εφαρμογή πρωτεϊνών σε τομείς αιχμής για τη βιοϊατρική, όπως νανο/βιοτεχνολογία, διαγνωστική ανάλυση, σχεδιασμό και χορήγηση φαρμάκων
  • Βιοπληροφορική
  • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικό και απευθύνεται  σε υποψήφιους με καλό υπόβαθρο σε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία: βιολογικές επιστήμες, χημεία, επιστήμες υλικών, βιοφυσική. Θεματολογικά εμπίπτει σε περιοχές που βρίσκονται σε προτεραιότητα διεθνώς, διότι αφενός περιλαμβάνει τις επιστήμες που άπτονται των υπηρεσιών για την ανθρώπινη υγεία, και αφετέρου ενσωματώνει θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας (Βιοπληροφορική).

Τίτλος Σπουδών: Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία.

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα με τη δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο (2) ακόμη εξαμήνων.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική ή και η αγγλική. Η συγγραφή αναφορών και εργασιών μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: –

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής στη Βιολογία, τη Χημεία ή σε συγγενές αντικείμενο (Ιατρική, Φαρμακευτική, Γεωπονία, Φυσική κ.λπ.), καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ετησίως.

Διαδικασία επιλογής:

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Προκήρυξη) για συμμετοχή στα ΠΜΣ του Τμήματος αναρτάται τον Φεβρουάριο / Μάρτιο κάθε έτους στο διαδίκτυο. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα: Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.

Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα.

Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.

Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη στην 8μελή επιτροπή

Στην προφορική συνέντευξη συνεκτιμώνται τα αποτελέσματα δύο συνεντεύξεων του υποψηφίου με ισάριθμα μέλη του Προγράμματος που ορίζονται με ευθύνη του Διευθυντή Σπουδών και του Αναπληρωτή Διευθυντή Σπουδών και συνέντευξης ενώπιον 8μελούς Επιτροπής Επιλογής

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

α) στην διαπίστωση του κατά πόσον οι ατομικές συνεντεύξεις αντανακλούν την γενική κατάρτιση του υποψηφίου και την εικόνα που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές

β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υποψηφίου

γ) στη διαμόρφωση (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) μιας εικόνας των ειδικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του υποψηφίου στην περίπτωση που θα γίνει δεκτός (ειδικά προπτυχιακά μαθήματα, κ.λπ.).

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

Το πρώτο έτος μεταπτυχιακών σπουδών θεωρείται δοκιμαστικό. Η αξιολόγηση της απόδοσης στα Μαθήματα και τις Εργαστηριακές Ασκήσεις, καθώς και η συνολική εκτίμηση για τις δυνατότητες του ΜΦ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος, αποτελούν βασικά κριτήρια για την ανανέωση της αποδοχής ΜΦ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και για την ανανέωση της υποτροφίας, εφ’ όσον αυτή υπάρχει, μετά την πάροδο δωδεκαμήνου. Στο διάστημα αυτό ο/ η ΜΦ υποχρεούται:

α) Να παρακολουθήσει επιτυχώς συμπληρωματικά προπτυχιακά μαθήματα για συμπλήρωση των απαραίτητων γνώσεων με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της ΕΔΕπ του Προγράμματος εφόσον κρίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Σε περίπτωση που καθοριστούν άνω των 5 μαθημάτων, οι ΜΦ υποχρεούνται το πρώτο έτος να παρακολουθήσουν αποκλειστικά και μόνο τα μαθήματα αυτά, αναβάλλοντας τα μεταπτυχιακά μαθήματα μέχρι την επιτυχή διεκπεραίωση τους. Ο χρόνος αυτός δεν προσμετρείται στη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών.

β) Να παρακολουθήσει επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα, που αντιστοιχούν στον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων (30 ECTS).

γ) Να ολοκληρώσει δύο προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις.

Η ανανέωση αποδοχής γίνεται από τη ΣΕ. Οι θεματικές ενότητες, η ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζονται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Οι πρωτεΐνες στο ενδο- και εξωκυτταρικό περιβάλλον
  • Δομική Βιοτεχνολογία
  • Νανοβιοτεχνολογία
  • Βιοπληροφορική
  • Τεχνολογίες παραγωγής πρωτεϊνών
  • Εφαρμογές πρωτεϊνών στη Βιοτεχνολογία και στις επιστήμες υγείας
  • Τεχνολογίες ανάπτυξης φαρμάκων
  • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση 1
  • Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση 2

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Πειραματική – εργαστηριακή έρευνα
  • Βιβλιογραφική έρευνα

Δ’ εξάμηνο:

  • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-28 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ