ΔΠΜΣ: Bιο-Ιατρική Μηχανική (Biomedical Engineering)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

.

ΔΠΜΣ: «Bιο-Ιατρική Μηχανική» (BIOMEDICAL ENGINEERING)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία ΔΠΜΣ: «Bιο-Ιατρική Μηχανική». Ιατρική Σχολή – Πανεπιστημίο Κρήτης. Ηράκλειο

Τηλέφωνα: 2810 394526  E-mail :  info@bme-crete.edu.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του ΔΠΜΣ στην «Βιοϊατρική Μηχανική – Biomedical Engineering» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν τα απαιτούμενα υψηλά προσόντα για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε απασχόληση στο εν λόγω πεδίο. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ στην «Βιοϊατρική Μηχανική – Biomedical Engineering» θα μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές κατευθύνσεις με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, να στελεχώσουν ερευνητικές υποδομές, να εργαστούν στον σχετικό, ραγδαία αναπτυσσόμενο, βιομηχανικό κλάδο, να εργαστούν σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ως επιστημονικό-τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό. Οι σκοποί του ΔΠΜΣ συνοψίζονται ως εξής:

Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Χώρας μας καθώς και αντίστοιχων και ισοδύναμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με στόχο την κατανόηση και εμβάθυνση των βασικών αρχών και μεθόδων στη BioΙατρική Μηχανική.

Η ενίσχυση της έρευνας στο εν λόγω πεδίο με την ένταξη των αποφοίτων του προγράμματος στον εθνικό και τον διεθνή ερευνητικό ιστό.

Η επιστημονικό/τεχνολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση των αποφοίτων με στόχο την απασχόλησή τους σε εταιρείες ανάπτυξης και διάθεσης ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η ανάπτυξη της καινοτομίας στα αντικείμενα της BιoΙατρικής Μηχανικής τόσο σε επίπεδο μεγάλων εταιρειών όσο και σε επίπεδο νεοφυών επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων διεθνών συνεργασιών σε επιστημονικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό μέσω της υψηλής εξειδίκευσης του προσωπικού των υγειονομικών φορέων.

Η προβολή της Χώρας στο εξωτερικό ως Χώρα παραγωγής και εξαγωγής τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τίτλος Σπουδών: 

Το πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Βιοϊατρική Μηχανική – Master of Science in Biomedical Engineering (BE) 90 πιστωτικών μονάδων (ΠΜ) (ECTS). To πρόγραμμα παρέχει επίσης την δυνατότητα ειδικεύσεων μέσω ερευνητικής διπλωματικής εργασίας 30 επιπλέον Πιστωτικών Μονάδων στις εξής τρείς θεματικές ενότητες του (modules), ήτοι:

1. Σύνθεση και Κατασκευή Ιστών, Μοριακή Διαγνωστική και θεραπεία (Biofabrication Molecular Diagnostics and Therapy)

2. Bιo-Ιατρική Απεικόνιση (Bio-Medical Imaging)

3. Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα (Medical Information Systems)

Οι ειδικεύσεις καθώς και ο συνολικός αριθμός Πιστωτικών Μονάδων θα αναγράφονται στο απονεμηθέν δίπλωμα. Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ στον τίτλο θα αναφέρεται το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είναι 15 μήνες. Για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλεγούν, κατόπιν αίτησής τους, να εκπονήσουν ερευνητική διπλωματική εργασία για εξειδίκευση σε μια από τις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες του άρθρου 4 του ΦΕΚ ίδρυσης, η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης επεκτείνεται στα δύο ακαδημαϊκά έτη.

Γλώσσα Διδασκαλίας:  επίσημη γλώσσα διδασκαλίας η Αγγλική.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης για το σύνολο του ΔΜΠΣ είναι α) €1500 για τους τους προερχόμενους από χώρες του ΕΟΧ φοιτητές και β) € 3000 για τους προερχόμενους από χώρες εκτός ΕΟΧ φοιτητές. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρική Μηχανική-Biomedical Engineering» γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής απόφοιτοι Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού και Επιστημών Υγείας με δεδομένο ότι οι παρεχόμενες από τα Ιδρύματα αυτά προπτυχιακές σπουδές παρέχουν επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για την επιτυχή φοίτηση στο ΔΠΜΣ.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές ετησίως. Στο πρόγραμμα θα εισάγονται φοιτητές προερχόμενοι από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και από χώρες εκτός ΕΟΧ.

Διαδικασία επιλογής:

Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες, σε συνολική εκατονταβάθμια κλίμακα, είναι:

Βαθμός Πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος επί 3 (μέγιστο 30)

Χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών (10-2ν) με το ν να  ισούται με τον επιπλέον των προβλεπόμενων έτη σπουδών (μέγιστο 10)

Συνέντευξη 20

Σχετική με το μεταπτυχιακό διπλωματική εργασία ή αυξημένος αριθμός ECTS (πχ απόφοιτοι Πολυτεχνικών ή Ιατρικών Σχολών) 15

Ερευνητική Δραστηριότητα (π.χ. δημοσιεύσεις ή συμμετοχή σε προγράμματα) 15

Συστατικές επιστολές: 10

Με βάση την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, η ΕΔΕπ λαμβάνει την τελική απόφαση κατάταξης των υποψηφίων και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ επικυρώνοντας τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ έχει ως εξής:

1st TRIMESTER 20/9-20/11 Introductory Module 

  • Cell biology and Physiology
  • SW and HW tools for Rapid Prototyping of Medical Devices
  • Measurement and Analysis of Bio-signals
  • Biofluid Mechanics and Cardiovascular Technology
  • Laser Physics and Medical Lasers

2nd TRIMESTER 26/11-12/2 Biofabrication, Molecular Diagnostics and Therapy Module

  • Biomaterials and Biofabrication
  • Tissue Engineering and Regenerative Medicine
  • Drug Development and Pharmaceutical Technology
  • Biosensors and Lab on-a-chip
  • Molecular Diagnostics and Precision Medicine

3rd TRIMESTER 26/2-16/4 Bio-Medical Imaging Module

  • γ-, X-ray, MRI and Ultrasound Imaging
  • Physics and Engineering of Medical Imaging Sensors
  • Bio-spectroscopy and Hyperspectral Imaging
  • Advanced Microscopy
  • Medical Image Analysis

4th TRIMESTER 1/5-20/6 Medical Information Systems Module

  • Artificial Intelligence and Medical Decision Support Systems
  • Bio-Informatics
  • Medical Informatics and e-health
  • Medical Robotics and VR
  • Big Data Analytics in Medicine and Healthcare

5th TRIMESTER 20/9-20/11 Medical Product and Business Development Module

Seminars and Projects on

  • x Regulatory Systems
  • x Patent Drafting and IPR Management
  • x Design and Execution of Clinical Trials
  • x Ethics in Science and Medicine

Entrepreneurship

Theses Module

  • Application Grade Thesis 1/7-20/11 (compulsory)
  • Research Grade & Specialization Thesis 30/11-30/6 (optional)

Κάθε ακαδημαϊκό τρίμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 εβδομάδες διδασκαλίας και τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και περαίωσης του τις καθορίζει η ΕΔΕπ. Το σύνολο των μαθημάτων ΒΜΕ 1-22 καθώς και η Μεταπτυχιακή Εργασία ΒΜΕ-ΑΤ (επιπέδου εφαρμογών Βιο-ιατρικής Μηχανικής) είναι υποχρεωτικά και η επιτυχής εξέταση τους οδηγεί στην λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 90 Πιστωτικών Μονάδων.

Μετά από αίτησή τους και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΔΕπ, φοιτητές του προγράμματος που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών των 90 Πιστωτικών Μονάδων μπορούν να εκπονήσουν δεύτερη Μεταπτυχιακή Εργασία ερευνητικού επιπέδου και εξειδίκευσης (BME_RST) βαρύτητας 30 Πιστωτικών Μονάδων και να λάβουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 120 Πιστωτικών Μονάδων. Η δεύτερη Μεταπτυχιακή Εργασία μπορεί να είναι συνέχεια της πρώτης ή να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο.

Η ΕΔΕπ του προγράμματος μπορεί, με τεκμηριωμένη απόφασή της, να μεταβάλει την ροή του προγράμματος, καθώς και να αφαιρέσει/προσθέσει μαθήματα στα πλαίσια των αναγκών εκσυγχρονισμού και προσαρμογής που ενδεχομένως προκύψουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις και με ευθύνη της ΕΔΕπ, θα γίνεται έγκαιρα δημόσια κοινοποίηση των όποιων μεταβολών στο πρόγραμμα σπουδών.

Κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΔΕπ και συμφωνίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, οι φοιτητές του προγράμματος μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα των εν λόγω Ιδρυμάτων, εφόσον: α) τα μαθήματα αυτά διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα και β) υπάρχει τεκμηριωμένη ισοδυναμία φόρτου εργασίας, βαρύτητας και περιεχομένου. Ένα ποσοστό των μαθημάτων μικρότερο του 35% θα μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο με απόφαση της ΕΔΕπ.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, αλλά θα επεκταθεί μέχρι την αποφοίτηση όλων των εγγεγραμμένων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Η προβλεπόμενη διάρκεια προϋποθέτει ότι θα πληρούνται τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ