ΠΜΣ: Επιστήμες Αγωγής

το άρθρο ενημερώθηκε στις 31.03.2023

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

ΠΜΣ: «Επιστήμες Αγωγής» 

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη

Τηλέφωνα: 28310 77595,  28310 77634 Fax : 28310 77596 E-mail : gramptde@edc.uoc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων εξειδικευμένων στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής με απώτερο στόχο την προαγωγή των επιστημών αυτών στη χώρα μας και τη στελέχωση των συναφών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών τμημάτων. Συγκεκριμένα, η λειτουργία του ΠΜΣ θα καλύψει ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφοδιάζοντάς τους με θεωρητικές, ερευνητικές και πρακτικές γνώσεις, στάσεις, και δεξιότητες που θα τους δίνουν τη δυνατότητα:

να εργαστούν ως ερευνητές σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα προάγοντας τη σχετική έρευνα και συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης,

να στελεχώσουν την εκπαίδευση από θέσεις ευθύνης είτε ως σχολικοί σύμβουλοι είτε ως διευθυντές και προϊστάμενοι και ως στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης,

να συνεχίσουν τις σπουδές στον επόμενο μεταπτυχιακό κύκλο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου ΠΜΣ αφορά τις Επιστήμες Αγωγής και περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις:

(α) «Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης». Στην ειδίκευση αυτή προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν τις εξής θεματικές περιοχές:

1. Έμφυλη Ιστορία της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική προσέγγιση της Ιστορίας.
2. Συγκριτική Παιδαγωγική – Επάγγελμα Εκπαιδευτικού.
3. ΤΠΕ και δημιουργικότητα στο σύγχρονο σχολείο.
4. ΤΠΕ και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών./Δια Βίου μάθηση.
5. Διαπροσωπικές σχέσεις και συμβουλευτικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση.
6. Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
7. Αναλυτικά Προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια

(β) «Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» Στην ειδίκευση αυτή προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν τις εξής θεματικές περιοχές:

1. Μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου στο πλαίσιο των θεωριών του γραμματισμού
2. Αφήγηση και γλωσσική διδασκαλία
3. Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας

(γ) «Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση». Στην ειδίκευση αυτή προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν τις εξής θεματικές περιοχές:

1. Μαθηματικά στη Εκπαίδευση
2. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
3. Πληροφορική στην Εκπαίδευση
4. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Τίτλος Σπουδών : Το ΠΜΣ απονέμει ενιαίο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες Αγωγής».

Διάρκεια σπουδών : Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, με υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα (στην αγγλική μπορεί να γίνονται διαλέξεις  από ξένους προσκεκλημένους.

Δίδακτρα: Δεν έχει τέλη φοίτησης (δίδακτρα).

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός εισαγομένων ανά ειδίκευση είναι 15 το μέγιστο. Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες φοιτητές μίας ειδίκευσης είναι λιγότεροι από πέντε (5), τότε δε θα υλοποιείται το ΠΜΣ για τη συγκεκριμένη ειδίκευση. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ε

Διαδικασία επιλογής:

Με απόφαση της Συνέλευσης ρυθμίζεται κάθε χρόνο σε ποιες ειδικεύσεις του ΠΜΣ θα προκηρύσσονται θέσεις εισακτέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί. Η επιλογή φοιτητών γίνεται με εισαγωγικές εξετάσεις (που περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη), βάσει σχετικής προκήρυξης η οποία γίνεται μία φορά ανά ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη των μεταπτυχιακών εξετάσεων καθώς και η υποβολή αιτήσεων γίνεται κατά το εαρινό εξάμηνο κάθε έτους. Οι εισαγωγικές εξετάσεις και η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται στις αρχές του χειμερινού εξαμήνου που ακολουθεί, ενώ η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τον επόμενο Οκτώβριο.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο (2) μαθήματα: (α) σε ένα μάθημα το οποίο περιλαμβάνει ύλη σχετική με την ειδίκευση για την οποία έχουν κάνει αίτηση, και (β) στην αγγλική γλώσσα. Η διάρκεια της εξέτασης σε κάθε μάθημα είναι τρεις (3) ώρες. Οι επιτηρητές των εξετάσεων (που ορίζονται με ευθύνη της Σ.Ε. ανάμεσα στα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του τμήματος) φροντίζουν ώστε τα ονόματα των υποψηφίων να καλύπτονται στο γραπτό τους. Η βαθμολογική βάση είναι: 6 στα 10 για το μάθημα ειδίκευσης και 5 στα 10 για το μάθημα της ξένης γλώσσας. Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο βαθμολογητές που διδάσκουν συναφή αντικείμενα. Σε περίπτωση που, κατά την αποκάλυψη των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών, προκύψει ότι υπάρχει ανάμεσα τους διαφορά μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων, καλείται να βαθμολογήσει το γραπτό ένας αναβαθμολογητής, ο βαθμός του οποίου είναι και ο τελικός. Οι βαθμολογητές και οι αναβαθμολογητές ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

Πριν από τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται σε συνέντευξη, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τη Συνέλευση μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και ανακοινώνεται μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων. H συμμετοχή των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία τους στις γραπτές εξετάσεις. Στη διαδικασία της συνέντευξης συμμετέχουν δύο διδάσκοντες στη συγκεκριμένη ειδίκευση και ένα ακόμη μέλος ΔΕΠ του τμήματος.

(i) Η συνέντευξη βαθμολογείται με βάση την κλίμακα 0 έως 10 και ο βαθμός αυτός λαμβάνεται υπόψη στην συνολική βαθμολογία (βλ. παρακάτω).

(ii) Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και της δυνατότητάς του να ενταχθεί στο ΠΜΣ (στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων του υποψηφίου, τον εντοπισμό πιθανών ελλείψεών του, οι οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση από τον ίδιο συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων ή σεμιναρίων, στον εντοπισμό πιθανών προσκομμάτων ως προς την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεών του, στη διακρίβωση οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ένταξή του στο ΠΜΣ

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Οι σπουδές στο ΠΜΑ συνίστανται στην παρακολούθηση μαθημάτων, στην εκπόνηση ολοκληρωμένης και πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, καθώς και στη συμμετοχή σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος. H βαρύτητα των μεταπτυχιακών μαθημάτων εκφράζεται σε μονάδες του
European Credit Transfer System (ECTS). Το σύνολο των  Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

Ένα μέρος των πιστωτικών μονάδων προέρχονται από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων: Υποχρεωτικών, Επιλεγόμενων και Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικών (διαλέξεων, εργαστηρίων ή σεμιναρίων). Τα μαθήματα μπορεί να έχουν τη μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων. Επίσης, τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (με κωδικό ΥΜ), Επιλεγόμενα (με κωδικό ΕΜ) ή κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΕΥΜ). Ανάμεσα στα τελευταία συμπεριλαμβάνονται και Μαθήματα Υποδομής, τα οποία θα πρέπει να επιλέξει και να παρακολουθήσει υποχρεωτικά ο κάθε φοιτητής ανάλογα με το υπόβαθρο των σπουδών του. Τα Μαθήματα Υποδομής μπορεί να επιλεγούν από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οποιουδήποτε τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε κάποια ειδίκευση.

Εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, όλοι οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους συμμετέχουν στις παρακάτω θεματικές δραστηριότητες και εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Ακολουθεί ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά ειδίκευση:

Ειδίκευση Α’ :  «Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης»

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σύγχρονες προσεγγίσεις της Παιδαγωγικής
  • Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση
  • Μάθημα Υποδομής

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεθοδολογία Έρευνας στην Παιδαγωγική Επιστήμη
  • Πρακτική σε δομές: (Εργαστήρια, Μουσείο, κ.λπ.)
  • Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό (ΥΕ) (ένα από τις Θεματικές Περιοχές που προσφέρονται κάθε φορά

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό (ΥΕ) (ένα από τις Θεματικές Περιοχές που προσφέρονται κάθε φορά)
  • Θεματική δραστηριότητα: Βιβλιογραφική έρευνα
  • Θεματική δραστηριότητα: Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου

Δ’ εξάμηνο:

  • Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας

Ειδίκευση Β΄: «Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας»

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σύγχρονες προσεγγίσεις στο γραμματισμό και διδασκαλία της γλώσσας
  • Αφήγηση και παιδική λογοτεχνία φαντασιακό σύμπαν και κώδικες επικοινωνίας
  • Η διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεθοδολογία έρευνας σε σχέση με τη γλώσσα και τη διαδασκαλία της
  • Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικό (ένα από μία θεματική περιοχή)
  • Μαθήματα Υποδοχής

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό (ΥΕ) (ένα από μία θεματική περιοχή)
  • Θεματική δραστηριότητα: Βιβλιογραφική έρευνα
  • Θεματική δραστηριότητα: Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου

Δ’ εξάμηνο:

  • Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας

Ειδίκευση Γ΄: «Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό (Μάθημα Υποδομής)
  • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (Εργαστηριακό Μάθημα)
  • Υποχρεωτικό

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (Μάθημα Υποδομής)
  • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (Μάθημα Υποδομής)
  • Υποχρεωτικό

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Υποχρεωτικό (Πρακτική Άσκηση)
  • Θεματική δραστηριότητα: Βιβλιογραφική έρευνα
  • Θεματική δραστηριότητα: Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου

Δ’ εξάμηνο:

  • Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ αναμένεται να λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και στη συνέχεια θα επαναξιολογηθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί αξιολόγησης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ