ΔΠΜΣ: Οθωμανική Ιστορία 

το άρθρο ενημερώθηκε στις 31.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα & φορείς

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

.

ΔΠΜΣ: Οθωμανική Ιστορία 

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης GR 74100 Γάλλος Ρέθυμνο

Τηλέφωνα: 28310 77379 Fax : 28310 77338 E-mail : history-archaeology@ia.uoc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Π.Μ.Σ στην Οθωμανική Ιστορία αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και στην προσφορά υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, μέσω της διαμόρφωσης ερευνητών της οθωμανικής ιστορίας, γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται και στον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εξέταση της ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά μπορεί να καλύψει και άλλες περιόδους της τουρκικής ιστορίας.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα προβλήματα και τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας και να τους προετοιμάσει για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο χώρο της ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, αποβλέπει στην κατάρτιση ερευνητών ικανών να επιδοθούν στη μελέτη, κριτική αξιολόγηση και επιστημονική αξιοποίηση των οθωμανικών ιστορικών πηγών. Για να καταστεί αυτό δυνατό, διδάσκονται στο πλαίσιο του προγράμματος η οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία, καθώς και η σύγχρονη τουρκική γλώσσα, ως εργαλεία απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο της οθωμανικής ιστορίας.

Τίτλος Σπουδών: Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οθωμανική Ιστορία.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Δ.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Δ. Μ.Σ. πέραν των τεσσάρων (4) εξαμήνων είναι τέσσερα (4) επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το Π. Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία δεν προσφέρει τη δυνατότητα σπουδών μερικής φοίτησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γλώσσες διδασκαλίας, συγγραφής των σεμιναριακών εργασιών και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, καθώς και εξέτασης των γλωσσικών μαθημάτων, ορίζονται η ελληνική και η αγγλική.

Δίδακτρα:  Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία είναι δωρεάν, χωρίς τη χρέωση τελών φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:  Δεκτοί στο Π. Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).

Διαδικασία επιλογής:

Η εισαγωγή φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία γίνεται μία φορά το χρόνο, πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου σπουδών. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του Τμήματος και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και σε κάθε άλλο μέσο το οποίο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Στην ανακοίνωση προσδιορίζεται ο αριθμός των φοιτητών/τριών που γίνεται δεκτός.

Η Επιτροπή Επιλογής είναι τουλάχιστον τριμελής και ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία. Η Επιτροπή Επιλογής απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και ερευνητές του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία. Η Επιτροπή Επιλογής παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και διενεργεί τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η διαδικασία περιλαμβάνει υποχρεωτικά συνέντευξη που διενεργείται εκ του σύνεγγυς με φυσική παρουσία των υποψηφίων ή εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σε ημερομηνία ή ημερομηνίες που ορίζει η Επιτροπή Επιλογής. Ειδικότερα συνεκτιμώνται τα παρακάτω κατά τη διαδικασία επιλογής:

α. Βαθμός πτυχίου του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή 1. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής, ο βαθμός πτυχίου ανάγεται στη δεκάβαθμη (1-10) κλίμακα.

β. Βαθμολογία του/της υποψηφίου/ας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και σε πτυχιακή/διπλωματική εργασία, αν αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, εφόσον αυτή είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με συντελεστή 0,5.

γ. Αξιολόγηση της υποβεβλημένης πτυχιακής/διπλωματικής ή σεμιναριακής εργασίας από την Επιτροπή Επιλογής με συντελεστή 2.

δ. Συστατικές επιστολές με συντελεστή 1.

ε. Γλωσσομάθεια του/της υποψηφίου/ας σε γλώσσες άλλη από τη μητρική του/της με συντελεστή 1. Το ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας που καταρχήν απαιτείται είναι το επίπεδο Β2.

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση του/της υποψηφίου/ας, συνοδευόμενη από ενδεικτική βιβλιογραφία, με συντελεστή 1 (ενδεικτικά: 1.000-1.500 λέξεις).

ζ. Προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή 2. Στο πλαίσιο της συνέντευξης η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να απευθύνει στον/στην υποψήφιο/α ερωτήσεις σχετικές με την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο πλαίσιο της συνέντευξης συνεκτιμάται θετικά οποιαδήποτε σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας ή άλλο σχετικό στοιχείο του βιογραφικού  σημειώματος του/της.

Όλα τα παραπάνω βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο/η υποψήφιος/α είναι να βαθμολογηθεί με τη βάση (5 με άριστα το 10) και στα επτά παραπάνω πεδία (α-ζ παραπάνω) και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες επί του συνόλου των 85.

Η Επιτροπή Επιλογής βαθμολογεί τα επτά πεδία που ορίζονται στην παράγραφο 3.8 παραπάνω, καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και συντάσσει το σχετικό πρακτικό. Ο πίνακας των επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει κατά τον διετή κύκλο σπουδών εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS ως εξής:

α) Υποχρεούται να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5) ειδικά μεταπτυχιακά σεμινάρια. Τα τέσσερα (4) από αυτά πρέπει να είναι στο γνωστικό αντικείμενο της Οθωμανικής ή της Τουρκικής Ιστορίας και το ένα (1) στα γνωστικά αντικείμενα της Βυζαντινής Ιστορίας ή της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Κάθε ένα από τα σεμινάρια διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες. Κάθε σεμινάριο αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS (π.μ.). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση στα ειδικά μεταπτυχιακά σεμινάρια.

β) Υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς α) τέσσερα (4) μαθήματα οθωμανικής γλώσσας, διπλωματικής και παλαιογραφίας και β) τέσσερα (4) μαθήματα σύγχρονης τουρκικής γλώσσας (ένα μάθημα της κατηγορίας (α) και ένα μάθημα της κατηγορίας (β) ανά εξάμηνο σπουδών). Κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα διδάσκεται τρεις τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες. Κάθε ένα από τα οκτώ (8) μαθήματα οθωμανικής γλώσσας, διπλωματικής και παλαιογραφίας και σύγχρονης τουρκικής γλώσσας αντιστοιχεί σε τρεις (3) πιστωτικές μονάδες ECTS και ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει είκοσι τέσσερις (24) πιστωτικές μονάδες ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση στα παραπάνω μαθήματα. Φοιτητές των οποίων μητρική γλώσσα είναι η τουρκική απαλλάσσονται από την υποχρέωση να παρακολουθήσουν μαθήματα σύγχρονης τουρκικής γλώσσας και στη θέση τους υποχρεούνται να συντάξουν βιβλιογραφική άσκηση που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS.

γ) Υποχρεούται να συντάξει και να υποστηρίξει δημοσίως μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η προετοιμασία, η συγγραφή και η επιτυχής υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί σε τριάντα έξι (36) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το πρόγραμμα των ειδικών μεταπτυχιακών σεμιναρίων και μαθημάτων, της διδακτικής και ερευνητικής
απασχόλησης και των κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων για την απονομή του Δ.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία ορίζεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Δραστηριότητα

  • Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας
  • Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας ή Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας
  • Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Α’
  • Τουρκική γλώσσα Α

Β’ εξάμηνο:

Δραστηριότητα

  • Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας
  • Προετοιμασία για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (βιβλιογραφική αναζήτηση θέματος και σύνταξη ερευνητικής πρότασης)
  • Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Β’
  • Τουρκική γλώσσα Β’

Γ’ εξάμηνο:

Δραστηριότητα

  • Σεμινάριο Οθωμανικής ή Τουρκικής Ιστορίας
  • Έρευνα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για τη σύνταξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
  • Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Γ΄
  • Τουρκική γλώσσα Γ΄

Δ’ εξάμηνο:

Δραστηριότητα

 • Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας
 • Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Δ’
 • Τουρκική γλώσσα Δ’
 • Σύνταξη και δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος ειδικών μεταπτυχιακών σεμιναρίων και μαθημάτων:

Ειδικά Μεταπτυχιακά Σεμινάρια:

  • Εισαγωγή στην ιστορία και τους θεσμούς του οθωμανικού κράτους
  • Το ζήτημα της καταγωγής των Οθωμανών
  • Μετασχηματισμός από το μπεηλίκι στην αυτοκρατορία
  • θέματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του 15ου – 16ου αιώνα
  • θέματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του 17ου – αρχών του 19ου αιώνα
  • Σχέσεις κέντρου – περιφέρειας κατά την οθωμανική περίοδο
  • Το ζητημάτων σχέσεων μουσουλμάνων- μη μουσουλμάνων κατά την οθωμανική περίοδο
  • θέματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του 19ου – αρχών του 20ου αιώνα
  • Οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ και οι επιπτώσεις τους
  • Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την ύστερη φάση της και τα πρώτα χρόνια της αβασίλευτης Δημοκρατίας της Τουρκίας
  • Ιστορία της Δημοκρατίας της Τουρκίας και η ιδεολογική στάση της απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
  • Ύστερη βυζαντινή περίοδος
  • Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και οι Τούρκοι
  • Οικονομία και κοινωνία κατά τον 18ο – 19ο αιώνα
  • Ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα
  • Ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία του 20ου αιώνα
  • Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Γλωσσικά Μαθήματα

  • Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Α’
  • Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Β’
  • Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Γ’
  • Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Δ’
  • Τουρκική γλώσσα Α’
  • Τουρκική γλώσσα Β’
  • Τουρκική γλώσσα Γ’
  • Τουρκική γλώσσα Δ’

Τροποποίηση του προγράμματος των σεμιναρίων και μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και με αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του αρθρ. 32 του ν. 4485/2017 περί αξιολόγησης.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ