ΠΜΣ: Ιστορία της Τέχνης

το άρθρο ενημερώθηκε στις 31.12.2022

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

ΠΜΣ: «Ιστορία της Τέχνης»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης GR 74100 Γάλλος Ρέθυμνο

Τηλέφωνα: 28310 77379 Fax : 28310 77338 E-mail : history-archaeology@ia.uoc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας της ευρωπαϊκής και νεότερης ελληνικής τέχνης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις, εξοικείωση με τις ερμηνευτικές μεθόδους και τις τεχνικές ανάλυσης των έργων τέχνης και καλλιεργώντας παράλληλα τη διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων της Ιστορίας της Τέχνης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί με τη διδασκαλία παραδειγματικών θεμάτων μεγάλης ιστορικής εμβέλειας, να αναδείξει την πολυεδρικότητα τόσο των ίδιων των καλλιτεχνικών φαινομένων όσο και τη συνθετότητα των μεθόδων προσέγγισής τους.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ιστορία της Τέχνης».

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: Χωρίς τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Δεκτοί ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης γίνονται κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, και συγκεκριμένα των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Προγραμμάτων Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» και «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Σχολών Συντήρησης Έργων Τέχνης, Φωτογραφίας, Γραφικών Τεχνών και Διακόσμησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα διπλώματα των οποίων έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ.Α΄/1.4.2005).

Ο αριθμός των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών στο Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα πέντε (15) κατ’ έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης διενεργούνται τον Σεπτέμβριο ή/και τον Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η διεξαγωγή των εξετάσεων προκηρύσσεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος και με δημοσίευση στον Τύπο. Στις ίδιες ανακοινώσεις προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των φοιτητών/ριών που γίνεται δεκτός. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα.

Οι εξετάσεις διενεργούνται από Εξεταστική Επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και απαρτίζεται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης. Η Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και διενεργεί τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει συνέντευξη, προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Ειδικότερα, στη βαθμολόγηση συνεκτιμώνται τα εξής:

α. Βαθμός πτυχίου του/της υποψήφιου/ας, καθώς και ο μέσος όρος, με συντελεστή 1.

β. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης ή η επίδοση σε διπλωματική εργασία, στην περίπτωση που αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, με συντελεστή 1.

γ. Προφορική συνέντευξη του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 2.

δ. Προφορική εξέταση του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 2.

ε. Γραπτή εξέταση του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 2.

στ. Γραπτή εξέταση του/της υποψήφιου/ας σε μια από τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά) της επιλογής του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 1.

ζ. Γραπτή ερευνητική πρόταση του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 0.5.

Όλες οι παραπάνω βαθμολογήσεις γίνονται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός/ή ο/η υποψήφιος/α είναι να συγκεντρώσει τη βαθμολογική βάση (5 με άριστα το 10) σε όλες τις εξετάσεις (συνέντευξη, προφορική και γραπτή εξέταση, ξένη γλώσσα) και τουλάχιστον 60 μονάδες επί του συνόλου των 85. Ακόμα, συνεκτιμάται η τυχόν σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψήφιου/ας.

Η Εξεταστική Επιτροπή βαθμολογεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις, συνεκτιμά τον φάκελο των
υποψηφίων, καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων, συντάσσει πίνακα με αναλυτική βαθμολογία των εξετασθέντων/εισών, καθώς και το πρακτικό των εξετάσεων εντός τριών ημερών από την ημέρα των εξετάσεων. Ο πίνακας των επιτυχόντων/ουσών ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος:

α) να συμμετάσχει επιτυχώς σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ειδικά Μεταπτυχιακά Σεμινάρια. Κάθε ένα από
τα Σεμινάρια διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες. Κάθε Σεμινάριο αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει σαράντα οκτώ (48) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και γραπτή και προφορική εξέταση στα ειδικά Μεταπτυχιακά Σεμινάρια.

β) να πραγματοποιήσει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών του δυο (2) Ασκήσεις Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης και Οργάνωσης Έκθεσης. Κάθε Άσκηση αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).  Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από Ασκήσεις Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης και Οργάνωσης Έκθεσης.

γ) να πραγματοποιήσει Επιτόπια Πρακτική Άσκηση διάρκειας τεσσάρων σε Μουσείο, Βιβλιοθήκη, Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Αρχείο και γενικότερα σε συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης θεσμικό φορέα. Η διάρκεια της Επιτόπιας Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών και μεγαλύτερη των (6) έξι μηνών. Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

δ) να πραγματοποιήσει Αρχειακή-Βιβλιογραφική Έρευνα και να συντάξει μια (1) Ειδική Βιβλιογραφία. Η Αρχειακή-Βιβλιογραφική Έρευνα και η Ειδική Βιβλιογραφία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

ε) να συντάξει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι Επιτόπιες Πρακτικές Ασκήσεις σε Μουσεία, Εκθέσεις, Βιβλιοθήκες, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Αρχεία μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Το ένα από τα τέσσερα Σεμινάρια μπορεί να είναι άλλου, συναφούς όμως γνωστικού αντικειμένου, από
τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά Σεμινάρια των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: α) Π.Μ.Σ. στον Αρχαίο Μεσογειακό Κόσμο: Ιστορία και Αρχαιολογία, β) Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές Σπουδές, γ) Π.Μ.Σ., στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία των Π.Μ.Σ. ή ένα μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας της Τέχνης, Αισθητικής, Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Ψυχολογίας της Τέχνης, εφόσον αυτά προσφέρονται από Π.Μ.Σ. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ορίζεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Δραστηριότητα

  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης
  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης
  • Άσκηση Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης ή Οργάνωση Έκθεσης Ι

Β’ εξάμηνο:

Δραστηριότητα

  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης (ή Σεμινάριο μεθοδολογίας της ιστορίας)
  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης (ή Σεμινάριο ιστορίας της αρχαίας ή βυζαντινής τέχνης ή άλλο προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σεμινάριο)
  • Άσκηση Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης ή Οργάνωση Έκθεσης ΙΙ

Γ’ εξάμηνο:

Δραστηριότητα

  • Επιτόπια Πρακτική Άσκηση σε Μουσείο, Βιβλιοθήκη, Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Αρχείο
  • Αρχειακή – Βιβλιογραφική Έρευνα και σύνταξη Ειδικής Βιβλιογραφίας

Δ’ εξάμηνο:

  • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Παρατίθεται κατάλογος σεμιναρίων και ασκήσεων

Σεμινάρια:

  • Τεχνοτροπίες της Ευρωπαϊκής Τέχνης
  • Κριτική και θεωρία της τέχνης – αισθητικές θεωρίες Νεοελληνική τέχνη – πρόσληψη της ευρωπαϊκής τέχνης στην Ελλάδα
  • Βυζαντινή τέχνη και τέχνη του δυτικού μεσαίωνα
  • Ερμηνευτικές Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης έργων τέχνης
  • Τέχνη, κοινωνία, πολιτισμός
  • Η τέχνη στους κλασικούς χρόνους

Ασκήσεις:

  • Άσκηση αρχειακής και βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης ή Οργάνωσης Έκθεσης Ι – Έργα ευρωπαϊκής τέχνης σε ελληνικά περιοδικά τέχνης του 19ου αιώνα
  • Άσκηση αρχειακής και βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης ή Οργάνωσης Έκθεσης ΙΙ – Έκθεση εγγράφων και αρχειακών τεκμηρίων για την τέχνη της Αναγέννησης από το αρχείο Παντελή Πρεβελάκη
  • Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση σε Μουσείο, βιβλιοθήκη, Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Αρχείο στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό
  • Αρχειακή – Βιβλιογραφική Έρευνα και σύνταξη Ειδικής Βιβλιογραφίας

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις οργάνων όπως αναφέρεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του προγράμματος.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ