ΠΜΣ: Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 31.03.2023

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

ΠΜΣ: «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης GR 74100 Γάλλος Ρέθυμνο

Τηλέφωνα: 28310 77379 Fax : 28310 77338 E-mail : history-archaeology@ia.uoc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στον τομέα της Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας μέσω της κατάρτισης νέων ερευνητών/τριών, οι οποίοι/οποίες θα είναι ικανοί να διεξάγουν αυτόνομη ερευνητική εργασία και να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για την ευρωπαϊκή και νεοελληνική κοινωνία του 19ου και του 20ού αιώνα, να τους εξοικειώσει με τα προβλήματα και τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας καθώς και με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της ιστοριογραφίας. Φιλοδοξεί να τους προετοιμάσει για την ενδεχόμενη εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη σύγχρονη ιστορία.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία».

Διάρκεια σπουδών :  Ο κύκλος σπουδών του Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία έχει διάρκεια τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. πέραν των τεσσάρων (4) εξαμήνων κανονικής φοίτησης είναι τέσσερα (4) επιπλέον εξάμηνα κανονικής φοίτησης, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ως γλώσσα διδασκαλίας των σεμιναρίων και των ασκήσεων καθώς και σύνταξης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική. Διδασκαλία σε άλλη γλώσσα από επισκέπτες καθηγητές επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Ακόμα με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου μπορεί να δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητή να συγγράψει και να υπερασπίσει την διπλωματική του εργασία σε άλλη γλώσσα.

Δίδακτρα:  Δεν προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης στο Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Δεκτοί ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία γίνονται πτυχιούχοι τρημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου ελληνικών ΑΕΙ,καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Πτυχιούχοι άλλων από τα παραπάνω οριζόμενα: Τμήματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση μόνο ύστερα από σχετική απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία.

Για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες που δεν κατέχουν πτυχίο ελληνικού Πανεπιστημίου απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός από την αναγνώριση του πτυχίου τους, είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε δεκαπέντε (15) ετησίως.

Διαδικασία επιλογής:

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία διενεργούνται δύο φορές το χρόνο, το Σεπτέμβριο και το Φεβρουάριο. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο. Στις ίδιες ανακοινώσεις προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα

Οι εξετάσεις διενεργούνται από Εξεταστική Επιτροπή, η οποία είναι τουλάχιστον διμελής και ορίζεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία. Αυτή απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Η Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και διενεργεί τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση έγκρισης του Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία. Η διαδικασία περιλαμβάνει συνέντευξη και προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Ειδικότερα συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

α. Βαθμός πτυχίου του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή 1.

β. Προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή 2.

γ. Προφορική εξέταση του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή 2.

δ. Γραπτή εξέταση του/της υποψηφίου/ας στην Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία με συντελεστή 2.

ε. Γραπτή εξέταση του/της υποψηφίου/ας στα αγγλικά και, επιπροσθέτως, για όποιον φοιτητή το επιθυμεί σε δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής του/της με συντελεστή 1.

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή 0.5.

Όλες οι παραπάνω βαθμολογήσεις γίνονται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο/η υποψήφιος/α είναι να βαθμολογηθεί με τη βάση (5 με άριστα το 10) σε όλες τις εξετάσεις (συνέντευξη, προφορική και γραπτή εξέταση, ξένη γλώσσα) και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες επί του συνόλου των 85. Η Εξεταστική Επιτροπή βαθμολογεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις, συνεκτιμά τον φάκελο των υποψηφίων, καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και συντάσσει το πρακτικό των εξετάσεων εντός τριών ημερών. Ο πίνακας των επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία ο/η φοι τητής/ήτρια είναι υποχρεωμένος/η:

α) να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5) ειδικά μεταπτυχιακά σεμινάρια,

(β) να ολοκληρώσει επιτυχώς τρεις (3) επιτόπιες ασκήσεις σε έναν από τους ακόλουθους φορείς: τοπικά
αρχεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Μουσεία, και άλλα πολιτιστικά κέντρα, ή σε ερευνητικά προγράμματα, υπό την εποπτεία ενός διδάσκοντος του ΠΜΣ,

γ) να συμμετάσχει επιτυχώς στο εργαστήριο «Μεθοδολογίας Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης», στο πλαίσιο του οποίου προσδιορίζει το θέμα και εντοπίζει/συγκεντρώνει την απαραίτητη αρχειακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση για την μελλοντική διπλωματική εργασία του και

δ) να συντάξει, να παραδώσει και να παρουσιάσει προφορικά δημοσίως μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. στην Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία διαμορφώνεται ως εξής ανά εξάμηνο σπουδών:

Α’ εξάμηνο:

Δραστηριότητα

  • Σεμινάριο Ιστορίας
  • Σεμινάριο Ιστορίας
  • Πρακτική άσκηση σε αρχεία, μουσεία και ερευνητικές βιβλιοθήκες Ι

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σεμινάριο Ιστορίας
  • Σεμινάριο Ιστορίας
  • Πρακτική άσκηση σε αρχεία, μουσεία και ερευνητικές βιβλιοθήκες II

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σεμινάριο Ιστορίας
  • «Εργαστήριο Μεθοδολογίας Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης» και προσδιορισμός θέματος Μ.Δ.Ε.
  • Πρακτική Άσκηση σε αρχεία, μουσεία και ερευνητικές βιβλιοθήκες III

Δ’ εξάμηνο:

  • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων του Π.Μ.Σ.

  • Σύγχρονη Ιστοριογραφία και Μέθοδοι της Ιστορικής Έρευνας
  • Επιλεγμένα θέματα σύγχρονης ελληνικής ιστορίας
  • Επιλεγμένα θέματα σύγχρονης ευρωπαϊκής  ιστορίας
  • Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Ιστορίες Παρακμής
  • Η Αμερικανική Επανάσταση: ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας
  • Ελλαδικές κοινωνίες στο μακρύ 18ο αιώνα (1680-1815)
  • Ιστορία του κοινωνικού φύλου
  • Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης
  • Επιτόπια Άσκηση
  • Επιτόπια Άσκηση σε Αρχεία, Μουσεία και Βιβλιοθήκες Ι-ΙΙΙ

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ. στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-28, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ