ΠΜΣ: Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές

το άρθρο ενημερώθηκε στις 31.12.2022

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

ΠΜΣ: «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης GR 74100 Γάλλος Ρέθυμνο

Τηλέφωνα: 28310 77379 Fax : 28310 77338 E-mail : history-archaeology@ia.uoc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Π.Μ.Σ. στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» επιδιώκει να διευρύνει τις γνώσεις και να εμβαθύνει στη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού του Μεσαιωνικού κόσμου, αφενός μεν δηλαδή του Βυζαντίου, αφετέρου δε της δυτικής Ευρώπης, με παράλληλη αναφορά, όταν κρίνεται εφικτό, τόσο στις περιοχές της βόρειας Βαλκανικής όσο και της ανατολικής Μεσογείου. Δεδομένης της αλληλεξάρτησης των βασικών βυζαντινολογικών κλάδων και του κλάδου της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης οργανώνεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα τριών κατευθύνσεων με κοινά και επιλεγόμενα ανά κατεύθυνση σεμινάρια, εργαστήρια και ασκήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της σύγχρονης έρευνας και να τους προετοιμάσει για την συγγραφή πρωτότυπων εργασιών στους εξής τομείς ειδίκευσης: (I) Βυζαντινή Ιστορία, (II) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης καθώς και (III) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τις εξής κατευθύνσεις:

I) Βυζαντινή Ιστορία ή

II) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης ή

III) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.

Διάρκεια σπουδών : Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής των σεμιναριακών εργασιών και της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές είναι η ελληνική. Σε ειδικές περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών και ύστερα από αίτησή τους και σχετική απόφαση της Σ.Ε. μπορεί να οριστεί άλλη γλώσσα συγγραφής των παραπάνω εργασιών διάφορη της ελληνικής.

Δίδακτρα: Δεν προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης στο Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πέραν αυτών, στην κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα οκτώ (18) ετησίως.

Διαδικασία επιλογής:

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές διενεργούνται μία φορά τον χρόνο, στην αρχή του εαρινού εξαμήνου. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος και στον ιστότοπο της «Δι@ύγειας». Στις ίδιες ανακοινώσεις προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των φοιτητών/τριών που γίνεται δεκτός. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα.

Η Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και διενεργεί τη διαδικασία επιλογής των μ.φ. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με την απόφαση Έγκρισης του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές. Η διαδικασία περιλαμβάνει συνέντευξη, προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Ειδικότερα συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

α. Βαθμός πτυχίου του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή 1.

β. Προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή 2.

γ. Γραπτή εξέταση του/της υποψηφίου/ας στη Βυζαντινή Ιστορία και την Ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης ή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και την Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης με συντελεστή 2.

δ. Προφορική εξέταση του/της υποψηφίου/ας στη Βυζαντινή Ιστορία και την Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης ή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και την Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης με συντελεστή 2

ε. Γραπτή εξέταση του/της υποψηφίου/ας σε μια ευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή 1.

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή 0.5.

Όλες οι παραπάνω βαθμολογήσεις γίνονται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο/η υποψήφιος/α είναι να βαθμολογηθεί με τη βάση (5 με άριστα το 10) σε όλες τις εξετάσεις (συνέντευξη, προφορική και γραπτή εξέταση, ξένη γλώσσα) και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες επί του συνόλου των 85.  Η Εξεταστική Επιτροπή βαθμολογεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις, συνεκτιμά τον φάκελο των υποψηφίων, καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και συντάσσει το πρακτικό των εξετάσεων εντός τριών ημερών.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από σεμινάρια και ασκήσεις. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται να:

(α) Συγκεντρώσει εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση πέντε (5) μεταπτυχιακών σεμιναρίων, καθένα από τα οποία διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες και αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS. Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης στη Βυζαντινή Ιστορία οφείλουν να ολοκληρώσουν υποχρεωτικώς τρία σεμινάρια Βυζαντινής Ιστορίας και να επιλέξουν άλλα δύο από τα προσφερόμενα για τις άλλες κατευθύνσεις του Προγράμματος ή από άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της κατεύθυνσης στην Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης οφείλουν να ολοκληρώσουν υποχρεωτικώς δύο σεμινάρια Ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης και ένα Βυζαντινής Ιστορίας και να επιλέξουν άλλα δύο από τις άλλες κατευθύνσεις του προγράμματος ή και από άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με κατεύθυνση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και την Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης οφείλουν οφείλουν να ολοκληρώσουν υποχρεωτικώς τρία σεμινάρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης και να επιλέξουν άλλα δύο από τα προσφερόμενα στις άλλες κατευθύνσεις του οικείου Π.Μ.Σ. ή σε άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

(β) Συγκεντρώσει δέκα οκτώ (18) ECTS από την επιτυχή συμμετοχή σε τρεις ασκήσεις-εργαστήρια, τα οποία προσφέρονται είτε από το Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές, είτε σε συνεργασία με διδάσκοντες άλλων Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή άλλων Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάθε άσκηση ή εργαστήριο αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS. Ασκήσεις και εργαστήρια μπορεί να διεξάγονται και σε συνεργασία με σχετικά ερευνητικά προγράμματα Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), όπως του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ στο Ηράκλειο.

(γ) Συγκεντρώσει δώδεκα (12) ECTS από την επιτυχή συμμετοχή στο ειδικό σεμινάριο με τίτλο «Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης», στο οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται εξατομικευμένα επιμέρους θέματα και μεθοδολογικά προβλήματα των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών.

(δ) Συγκεντρώσει τριάντα (30) ECTS από τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Συγκεκριμένα το εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση οργανώνεται ως εξής:

Κατεύθυνση : Βυζαντινής Ιστορίας (Ι)

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας
  • Επιλεγόμενο Σεμινάριο
  • Άσκηση ή εργαστήριο

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας
  • Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης
  • Άσκηση – εργαστήριο

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας
  • Επιλεγόμενο Σεμινάριο
  • Άσκηση ή εργαστήριο

Δ’ εξάμηνο:

  • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κατεύθυνση : Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης (ΙΙ)

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σεμινάριο Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης
  • Επιλεγόμενο Σεμινάριο
  • Άσκηση ή εργαστήριο

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας
  • Επιλεγόμενο Σεμινάριο
  • Άσκηση ή εργαστήριο

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σεμινάριο Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης
  • Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης
  • Άσκηση ή εργαστήριο

Δ’ εξάμηνο:

  • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κατεύθυνση :  Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης (ΙΙΙ)

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης
  • Επιλεγόμενο Σεμινάριο
  • Άσκηση ή εργαστήριο

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης
  • Επιλεγόμενο Σεμινάριο
  • Άσκηση – Εργαστήριο

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της βυζαντινής τέχνης
  • Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης
  • Άσκηση – Εργαστήριο

Δ’ εξάμηνο:

  • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Παρατίθεται κατάλογος μαθημάτων και σεμιναρίων – εργαστηρίων:

  • Θεσμοί του Βυζαντίου και της Μεσαιωνικής Δύσης
  • Όψεις της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του Βυζαντίου και της Μεσαιωνικής Δύσης
  • Πόλεις και ύπαιθρος στο Βυζάντιο και τη Μεσαιωνική Δύση
  • Υλικός Πολιτισμός στο Βυζάντιο και τη Μεσαιωνική Δύση
  • Αρχαιολογικές μαρτυρίες για τον βυζαντινό πολιτισμό
  • Βυζαντινή Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία
  • Πρωτοβυζαντινή αρχαιολογία: θεωρία, μεθοδολογία και πρακτική
  • Η κοινωνία της ελληνολατινικής ανατολής 13ος – 15ος αιώνας
  • Κείμενα και Τέχνη: Οι «εκφράσεις» ως πηγή για τη μελέτη της βυζαντινής τέχνης
  • Το ιδεολογικό υπόβαθρο και οι συμβολικές διαστάσεις της «Βασιλείας των Ρωμαίων»
  • Πηγές για την αγροτική οικονομία στο Βυζάντιο
  • Από τον παγανισμό στον χριστιανισμό: όψεις της μεταμόρφωσης του αρχαίου κόσμου
  • Ασκήσεις-Εργαστήρια-Αρχαιολογική έρευνα πεδίουΝέες τεχνολογίες
  • Ελληνική και λατινική Παλαιογραφία και Επιγραφική
  • Βυζαντινή Νομισματική
  • Βυζαντινή κεραμική
  • Επεξεργασία Μεσαιωνικού αρχειακού υλικού
  • Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης
  • Εργαστήριο Εφαρμογών των λέιζερ στη μελέτη της κεραμικής
  • Πανεπιστημιακή ανασκαφή Ελεύθερνας.

Τροποποίηση του Προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις οργάνων όπως αναφέρεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ