ΠΜΣ: Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 31.12.2022

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

ΠΜΣ: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος- Ιστορία και Αρχαιολογία»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης GR 74100 Γάλλος Ρέθυμνο

Τηλέφωνα: 28310 77379 Fax : 28310 77338 E-mail : history-archaeology@ia.uoc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία (Α.Μ.Κ.Ι.Α.) είναι από τη συγκρότησή του εγγενώς διεπιστημονικό, αφού περιλαμβάνει τρεις κατεξοχήν αρχαιογνωστικές κατευθύνσεις, αυτές της Αρχαίας Ιστορίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο τους κρίσιμου γεωπολιτισμικού τομέα της αρχαίας λεκάνης της Μεσογείου, ιδίως της Ανατολικής. Αποσκοπεί στην προαγωγή της επιμέρους και της συνδυασμένης, ακριβώς, έρευνας και εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη και τη διάχυση της αντίστοιχης ειδικής και διεπιστημονικής γνώσης μέσα, κυρίως, από τη διαμόρφωση ειδικών στα οικεία της πεδία. Συγκεκριμένα:

Η κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας καλύπτει το χρονικό φάσμα από την αυγή του ελληνικού πολιτισμού έως και την ύστερη αρχαιότητα. Επικεντρώνεται στην κάλυψη μιας ή περισσοτέρων χρονικών περιόδων και ποικίλων όψεων της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής κοινωνίας, καθώς και των σχέσεων των Ελλήνων και των Ρωμαίων με άλλους μεσογειακούς λαούς και πολιτισμούς. Εξοικειώνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με τις θεωρητικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις της Κλασικής Αρχαιολογίας, και τους/τις εκπαιδεύει στην συγγραφή και σύνθεση επιστημονικά τεκμηριωμένων κειμένων.

Η κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας επιδιώκει να ενισχύσει τις γνώσεις των φοιτητών/τριών στην επιστημονική αυτή κατεύθυνση, όπως εμπίπτουν στο χρονολογικό διάστημα από την Αρχαϊκή περίοδο έως την ΄Υστερη αρχαιότητα. Καλλιεργεί τον κριτικό χειρισμό των αρχαίων ιστορικών τεκμηρίων για τη συναγωγή πληροφοριών και επιδιώκει την κατανόηση των μηχανισμών που ρύθμιζαν την πορεία των αρχαίων πολιτισμών στην ευρύτερη ζώνη της Μεσογείου, και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Προάγει τη συνδυαστική ικανότητα για την εξαντλητική ανάδειξη των αρχαίων πηγών. Προσφέρει σεμιναριακά μαθήματα και οδηγεί στη συγγραφή σεμιναριακών εργασιών και της τελικής Μεταπτυχιακής εργασίας, ενθαρρύνοντας την παράλληλη χρήση φιλολογικών πηγών και αρχαιολογικών δεδομένων. Παρέχει, επίσης, πρακτικές ασκήσεις, π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, εργαστήρια, π.χ. για τις βοηθητικές αρχαιοϊστορικές επιστήμες (Επιγραφική, Νομισματική κ.ά.) και, ενδεχομένως, δυνατότητα συμμετοχής σε επιτόπιες αρχαιολογικές έρευνες.

Μέσα από την εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τρέχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσβλέπει στην παραγωγή καινοτόμου ιστορικής γνώσης.

Η κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας καλύπτει χρονολογικά τους πολιτισμούς που ανιχνεύονται από την Παλαιολιθική Περίοδο μέχρι και την Εποχή του Χαλκού. Επικεντρώνεται στην κριτική διεπιστημονική και διαπολιτισμική μελέτη της υλικής και συμβολικής παραγωγής των κοινωνιών στην Κρήτη, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Εξοικειώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις θεωρητικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις και με τις διεθνείς αναλυτικές μεθόδους στην Προϊστορία και Πρωτοϊστορία. Τους/τις εκπαιδεύει, επίσης, στους επιστημονικούς τρόπους τεκμηρίωσης και συγγραφής σεμιναρίων, τελικών μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης και, εν δυνάμει, διδακτορικών διατριβών. Τα σεμιναριακά μαθήματα, καθώς και οι εργασίες στο πεδίο (ανασκαφές, επιφανειακές έρευνες), οι πρακτικές ασκήσεις και τα εργαστήρια που συγκροτούν το Π.Μ.Σ. προσφέρουν μια σφαιρική θεώρηση ποικίλων τομέων και παραμέτρων του γνωστικού αντικειμένου της Προϊστορικής Αρχαιολογίας.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των αρχαιολογικών κατευθύνσεων εκπαιδεύονται στην έρευνα πεδίου και στη μελέτη αρχαιολογικού υλικού για δημοσίευση, μέσα από την υποχρεωτική συμμετοχή τους: α) σε Πρακτικές Ασκήσεις στις ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες του Πανεπιστημίου ή σε όσες συμμετέχουν ή με όσες συνεργάζονται διδάσκοντες/ουσες του Π.Μ.Σ. και β) σε Επιτόπιες εκπαιδευτικές Ασκήσεις, π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, συλλογές κ.ά. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αντικείμενο σεμιναριακών και διπλωματικών εργασιών μπορεί να είναι εν μέρει ή εν όλω υλικό που προέρχεται από ανασκαφές και άλλες έρευνες πεδίου.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία απονέμει Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις κατευθύνσεις

Ι) Αρχαία Ιστορία

II) Κλασική Αρχαιολογία και

III) Προϊστορική Αρχαιολογία.

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Αρχαία Ιστορία, στην Κλασική Αρχαιολογία, και στην Προϊστορική Αρχαιολογία ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών το Προγράμματος.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής των Σεμιναριακών εργασιών και της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας είναι πρωτίστως η ελληνική. Σε ειδικές περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών, ύστερα από αίτησή τους και σχετική απόφαση της Σ.Ε., η γλώσσα συγγραφής μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.

Δίδακτρα: Το Π.Μ.Σ. δεν περιλαμβάνει τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας, καθώς και των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ισότιμων και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. είναι δέκα πέντε (15) ετησίως. Ως υπεράριθμοι μπορούν να εγγραφούν (ν. 4485/2017, άρθρο 34 παρ. 8) όχι περισσότεροι από δύο (2) φοιτητές ανά έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος διενεργούνται τον Σεπτέμβριο ή/
και τον Φεβρουάριο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον ιστότοπο της «Διαύγειας». Στις ίδιες ανακοινώσεις προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη για κάθε κατεύθυνση και ο αριθμός των φοιτητών/τριών που γίνονται δεκτοί/ές. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί όμως να προβλεφθεί και μια άλλη γλώσσα, μετά από αίτηση του/της υποψήφιου/ας και με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. και του/της Διευθυντή/Διευθύντριας.

Η Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και διενεργεί τη διαδικασία επιλογής των μ.φ., η οποία γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Έγκρισης του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος, και περιλαμβάνει συνέντευξη, προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Για τις τρεις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. ειδικότερα συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

α. Βαθμός πτυχίου του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 1.

β. Προφορική συνέντευξη του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 2.

γ. Προφορική εξέταση του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 2.

δ. Γραπτή εξέταση του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 2.

ε. Γραπτή εξέταση του/της υποψήφιου/ας σε μια από τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες της επιλογής του/της (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, και, όταν είναι δυνατόν, ισπανικά) με συντελεστή 1.

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση του/της υποψήφιου/ας με συντελεστή 0.5.

Όλες οι παραπάνω βαθμολογήσεις γίνονται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο/η υποψήφιος/α είναι να βαθμολογηθεί με τη βάση (5 με άριστα το 10) σε όλες τις εξετάσεις (συνέντευξη, προφορική και γραπτή εξέταση, ξένη γλώσσα) και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες επί του συνόλου των 85. Η Εξεταστική Επιτροπή βαθμολογεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις, συνεκτιμά τον φάκελο των υποψηφίων, καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και συντάσσει το πρακτικό των εξετάσεων εντός τριών ημερών. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ίδιου Τμήματος. Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται:

(α) Να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5) Μεταπτυχιακά Σεμινάρια, το καθένα από τα οποία διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες, και αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), και να συγκεντρώσει έτσι συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Προβλέπονται δύο γενικές κατηγορίες σεμιναριακών μαθημάτων, τα κύρια και τα παράπλευρα. Κύρια είναι σεμιναριακά μαθήματα της Κλασικής Αρχαιολογίας για την κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας, της Προϊστορικής Αρχαιολογίας για την κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, και της Αρχαίας Ιστορίας για την κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας. Παράπλευρα είναι προσφερόμενα Σεμιναριακά μαθήματα των άλλων δύο κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος, και επίσης, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών ή και τη θεματική ενότητα που ενδιαφέρει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια, σεμινάρια που προσφέρονται από τα άλλα Π.Μ.Σ. της Φιλοσοφικής Σχολής (π.χ. Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας κ.λπ.), ή από Π.Μ.Σ. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

α) από τα πέντε Σεμιναριακά μαθήματα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής/η μεταπτυχιακή φοιτήτρια πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τρία από την κύρια κατεύθυνση που έχει επιλέξει, και δύο παράπλευρα Σεμιναριακά μαθήματα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου μεταξύ τους, εναλλακτικά είτε από τα προσφερόμενατων άλλων κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ., της Σχολής και του Πανεπιστημίου, είτε από ειδικά Σεμιναριακά μαθήματα από άλλες, συναφείς και βοηθητικές επιστημονικές κατευθύνσεις (π.χ. Επιγραφική, Νομισματική, Αρχαιομετρία, Γεωαχαιολογία, Οστεοαρχαιολογία κ.λπ.).

β) Να συμμετάσχει επιτυχώς σε εντατικές, εξειδικευμένες δράσεις μικρότερης χρονικής διάρκειας από αυτήν των Σεμιναριακών μαθημάτων, οι οποίες συμπληρώνουν και ενισχύουν την πρακτική κατάρτιση ανά κατεύθυνση σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία και να συγκεντρώσει έτσι συνολικά τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Συγκεκριμένα, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., ο/η φοτητής/φοιτήτρια
οφείλει να πάρει μέρος κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών σε Πρακτικές Ασκήσεις που αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες η καθεμία και σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες συνολικά, με γενικό θέμα «Από την ανασκαφή στη δημοσίευση Ι-ΙΙ» για την Κλασική και την Προϊστορική Αρχαιολογία, και «Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση Ι-ΙΙ» για την Αρχαία Ιστορία. Αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο Προγραμμάτων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή εκπονούνται σε αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, ινστιτούτα και άλλους σχετικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για παράδειγμα συναφή Ινστιτούτα του ΙΤΕ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κ.λπ. Μπορούν να αντικαθίστανται από σχετικά Εργαστήρια, εάν προσφέρονται, από το Π.Μ.Σ., ή από άλλα Π.Μ.Σ. του Τμήματος, της Σχολής ή του Πανεπιστημίου.

Επιπλέον, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια της Κλασικής και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας οφείλει να συμμετάσχει επιτυχώς σε Έρευνα Πεδίου, δηλαδή σε ανασκαφή ή επιφανειακή ή άλλη σχετική επιτόπια έρευνα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ομοειδών Τμημάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, όσο και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών κ.λπ., η οποία αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες. Ενώ, αντίστοιχα, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια της Αρχαίας Ιστορίας οφείλει να συμμετάσχει σε τρία Εργαστήρια ή/και Φροντιστηριακές Ασκήσεις που αντιστοιχούν σε έξι [6] πιστωτικές μονάδες το καθένα/η καθεμία και σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες συνολικά. Τις μονάδες αυτές μπορεί προαιρετικά να αποκτήσει με συμμετοχή σε ΄Ερευνα Πεδίου, σε συνεννόηση με τον/την σύμβουλο σπουδών του/της.

γ) Να εκπονήσει επιτυχώς και να υποστηρίξει δημοσίως στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τελική Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι Σεμιναριακές Εργασίες και η Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία γράφονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρέσεις είναι δυνατές κατά περίπτωση με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση ορίζεται ως εξής.

Ι. Κατεύθυνση : Κλασικής Αρχαιολογίας

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας
  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Αρχαίας Ιστορίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ.. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.)
  • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας
  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Αρχαίας Ιστορίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.)
  • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση ΙΙ

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας
  • Έρευνα Πεδίου

Δ’ εξάμηνο:

  • Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΙΙ. Κατεύθυνση : Αρχαίας Ιστορίας

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας
  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Κλασικής Αρχαιολογίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.)
  • Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση στην Αρχαία Ιστορία Ι

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας
  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Κλασικής Αρχαιολογίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.)
  • Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση στην Αρχαία Ιστορία ΙΙ

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας
  • Εργαστήριο Ι
  • Εργαστήριο ΙΙ
  • Φροντιστηριακή Άσκηση στην Αρχαία Ιστορία

Δ’ εξάμηνο:

  • Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΙΙΙ. Κατεύθυνση : Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας
  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.)
  • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας
  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.)
  • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση ΙΙ

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας
  • Έρευνα Πεδίου

Δ’ εξάμηνο:

  • Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος σεμιναρίων, επιτόπιων ερευνών, εργαστηρίων κ.λπ

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο

  • Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου I
  • Μέταλλα: Η κοσμηματοτεχνία στην Κρήτη, το Αιγαίο, την Ανατ. Μεσόγειο και την Ετρουρία στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου I
  • Η Κρήτη κατά τους ελληνιστικούς χρόνους
  • Θάνατος: Ταφικές πρακτικές στους ελληνιστικούς χρόνους I
  • Ρωμαϊκά αυτοκρατορικά πορτρέτα στην Ελλάδα Ι
  • Επιγραφική και Δημοκρατία II
  • Ο θεσμός της δουλείας στην αρχαϊκή και κλασική Ελλάδα II
  • Οι αγορές στην Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο: Θεσμοί και πρακτικές II
  • Ζητήματα της αρχαίας ελληνικής θρησκείας II
  • Λατρεία ηγεμόνων από τους κλασικούς μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους IΙ
  • Ανθρώπινες δράσεις στο προϊστορικό Αιγαίο: Μαρτυρίες από την πολιτισμική παραγωγή των νησιών της Μεσογείου ΙΙΙ
  • Προϊστορία και παιδί: Ζητήματα ανίχνευσης και αναπαράστασης ΙΙΙ
  • Γυναίκες και άνδρες στο προϊστορικό Αιγαίο και τους γειτονικούς πολιτισμούς ΙΙΙ
  • Τέχνη και τεχνική στις μινωικές τοιχογραφίες III
  • Αρχαιομετρικές μέθοδοι και παλαιοπεριβάλλον (Ειδικό σεμιναριακό μάθημα) ΙΙΙ
  • Προϊστορικές λθοτεχνίες λαξευμένου, λειασμένου και αδρού λίθου III
  • Δημόσια Αρχαιολογία ΙΙΙ
  • Παλαιολιθικές κοινωνίες της ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής III
  • Φιλολογικά και επιγραφικά κείμενα (Εργαστήριο) ΙΙ
  • Νομισματική (Εργαστήριο) ΙΙ
  • Αρχαίο Δίκαιο (Εργαστήριο) ΙΙ
  • Εργαστήριο συντήρησης κεραμεικής και άλλων ευρημάτων Ι, ΙΙΙ
  • Μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων από τη νήσο Γαύδο ΙΙΙ
  • Πανεπιστημιακή ανασκαφή στα Ροδαφνίδια Λέσβου ΙΙΙ
  • Επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία

Τροποποίηση του εκπαιδευτικού Προγράμματος και ανακατανομή των δραστηριοτήτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων όπως αναφέρεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία θα λειτουργήσει για οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη, από το 2018-2019 έως το 2025-2026, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ