ΔΠΜΣ: Ανόργανη Βιολογική Χημεία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 17.03.2023

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Χημείας  του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου

ΔΠΜΣ: «Ανόργανη Βιολογική Χημεία»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Τμήματος Χημείας Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Τ. Κ. 45110 Ιωάννινα

Τηλέφωνα: 2651008362, 2651007473, 265107225 Fax: 2651007006 E-mail : shadjika@uoi.gr, cbanti@uoi.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανόργανη Βιολογική Χημεία», είναι η ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας υψηλής στάθμης στο πεδίο αιχμής της Ανόργανης Βιολογικής Χημείας. Η Ανόργανη Βιολογική Χημεία ασχολείται με τη μελέτη του ρόλου που διαδραματίζουν τα διάφορα μεταλλικά ιόντα (ιχνοστοιχεία) και λοιπά ανόργανα στοιχεία στα βιολογικά συστήματα και στη ζωή. Η Ανόργανη Βιολογική Χημεία έχει πολλές εφαρμογές, όπως είναι: η ανάπτυξη ανόργανων φαρμάκων με βάση το μέταλλο, ο ρόλος των βαρέων μετάλλων στη ρύπανση του περιβάλλοντος, η διευκρίνιση του τρόπου λειτουργίας μεταλλοενζύμων, η ανάπτυξη βιοκαταλυτών και η βιοκατάλυση, η ανάπτυξη διαγνωστικών για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και άλλων ασθενειών κ.ά.

Η επιτυχία των σκοπών του έργου στηρίζεται α) στις συντονισμένες προσπάθειες διδασκαλίας και έρευνας των ειδικών στο αντικείμενο μελών ΔΕΠ όλων των συμμετεχόντων τμημάτων, β) στην προσέλκυση αριστούχων φοιτητών από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, και γ) στη δημιουργία της κατάλληλης εργαστηριακής και ερευνητικής υποδομής και παράδοσης στην Ελλάδα και την Κύπρο, με αντικείμενο αιχμής την Ανόργανη Βιολογική Χημεία.

Ειδικότερα, με τη σύμπραξη των Τμημάτων, Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης και Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου επιδιώκεται:

1. Η αξιοποίηση του ελληνικού και κυπριακού επιστημονικού δυναμικού των Τμημάτων που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.

2. Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που συμπράττουν καθώς και των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων που συνεργάζονται με τα εν λόγω Τμήματα.

3. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη χρησιμοποίηση τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι η στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας (π.χ. Εργαστήρια και Κλινικές Νοσοκομείων, Διαγνωστικά Κέντρα, κ.λπ.), Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Φαρμακευτική και Χημική Βιομηχανία, κ.λπ.

4. Η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και η αναγνώριση του σε διεθνές επίπεδο.

5. Η συνέχιση της εκτεταμένης εμπειρίας που αποκτήθηκε ήδη από την υπερ-δεκαετή λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. της Βιοανόργανης Χημείας που υπήρξε πρόδρομος του παρόντος προγράμματος. Το τελευταίο θα πρέπει να θεωρηθεί ως ο φυσικός συνεχιστής του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοανόργανη Χημεία».

Τίτλος Σπουδών: Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Ανόργανη Βιολογική Χημεία.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: Χωρίς τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Σε ό,τι αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ άλλων κλάδων θετικών επιστημών, επιστημών υγείας ή Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου ((Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής, Ιατρικών Εργαστηρίων, Εποπτών Δημόσιας Υγείας), είναι δυνατή η αποδοχή τους στο ΠΜΣ υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν σε επί πλέον μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου, που για κάθε πτυχιούχο θα υποδεικνύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ., με απόφασή της, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων του σχετικά με το αντικείμενο της Ανόργανης Βιολογικής Χημείας. Η παρακολούθηση και εξέταση στα μαθήματα αυτά πρέπει να ολοκληρώνονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια του 1ου έτους φοίτησης.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Διαδικασία επιλογής:

Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμώνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:

1) Συνολικός βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία.

2) Βαθμολογία σε μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

3) Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά (μέχρι 5).

4) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που σχολιάζουν ουσιαστικά και αξιολογούν την ικανότητα του
υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

5) Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

6) Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Σ.Ε., από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική. Η πιστοποίηση (αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό) είναι δυνατόν να γίνει μέσω γραπτής εξέτασης από την Σ.Ε. σε ημερομηνία προγενέστερη της αξιολόγησης των αιτήσεων.

7) Η Σ.Ε., προκειμένου να διαμορφώσει την πρόταση της προς την Ε.Δ.Ε, καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους φοιτητές.

Όσοι από τους υποψηφίους οφείλουν μέχρι τρία (3) μαθήματα επί πτυχίω, υπάρχει ανοχή για την λήψη του πτυχίου τους μέχρι 31 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου. Για την επιλογή τους όμως λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος της βαθμολογίας των λοιπών μαθημάτων τους, τόσο σαν τελικός βαθμός του πτυχίου τους, όσο και για την εξαγωγή του μέσου όρου της βαθμολογίας τους στα σχετικά μαθήματα της Ανόργανης Χημείας και τηςΒιοχημείας.

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των πτυχιακών εξετάσεων διαγράφονται από τον κατάλογο αυτό όσοι από τους υποψηφίους δεν λάβουν το πτυχίο τους και τις θέσεις τους καταλαμβάνουν οι αμέσως επόμενοι στην κατάταξη υποψήφιοι. Ο κατάλογος οριστικοποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε που συνέρχεται αμέσως μετά, οπότε και οι επιλεγόμενοι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν το πτυχίο τους.

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. υποβάλλουν έγγραφο αποδοχής τυχόν κανονισμών και κανόνων ασφαλείας των εργαστηρίων που θα εργαστούν. Στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι, φοιτητές του εξωτερικού μέσω κοινοτικών προγραμμάτων (π.χ. Erasmus, IKY κ.τλ.), ο αριθμός των οποίων ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

1. Συνολικός βαθμός πτυχίου: έως 50 μονάδες.

2. Μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα Ανόργανης Χημείας και Βιοχημείας: έως 10 μονάδες.

3. Ερευνητική δραστηριότητα όπως αυτή προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά (μέχρι 5): 15 μονάδες.

4. Συνέντευξη Συντελεστής, βαρύτητας 20%.

5. Άλλες δραστηριότητες, Συντελεστής βαρύτητας 5%.

Μεταπτυχιακοί σπουδαστές με αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής είναι δυνατόν να απαλλαγούν από εξετάσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων μετά από εισήγηση της Σ.Ε.και απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ., οι δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης, οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων γίνονται μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Α΄ εξαμήνου. Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επόμενων εξαμήνων γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, υποχρεωτικά και περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων και εργαστήρια, φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες όπου αυτό απαιτείται. Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του ΔΜΣ ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και πρακτική εμπειρία τόσο στη βασική όσο και στην εργαστηριακή έρευνα. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΔΜΣ ορίζονται ως ακολούθως:

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 4 θεωρητικά μαθήματα και 1 εργαστηριακό μάθημα του Α΄ Εξαμήνου σπουδών, καθώς και όλες τις εργαστηριακές και ερευνητικές δραστηριότητες του Β΄ Εξαμήνου σπουδών. Το  σύνολο των πιστωτικών μονάδων στα 2 πρώτα εξάμηνα είναι εξήντα (60) ECTS. Κάθε μάθημα πιστώνεται με πέντε (5) ECTS και κάθε εργαστηριακό μάθημα με δέκα (10) ECTS. H εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ECTS.

Αναλυτικά, τα μαθήματα και τα εργαστήρια κατανέμονται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Βιοανόργανη Χημεία
  • Φυσικοχημικές, φασματοσκοπικές και βιοχημικές μέθοδοι στη Βιοανόργανη Χημεία.
  • Βιοφυσική της φαρμακευτικής δράσης
  • Ειδικά Θέματα Βιοχημείας – Μοριακής Βιολογίας
  • Εργαστηριακό Μάθημα

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Εργαστήριο εισαγωγής στην έρευνα
  • Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας
  • Έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης.

Γ’ εξάμηνο:

 • Συνέχιση και Ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας – Συγγραφή Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ