ΔΠΜΣ: Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Συνεργαζόμενα ιδρύματα

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Λειψίας (Leipzig) της Γερμανίας

.

ΔΠΜΣ: «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης»

(European Master in Sport and Exercise Psychology)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής:

Τηλέφωνα: 24310 47019   Fax : 24310 47057 E-mail : msc@pe.uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Λειψίας (Leipzig) της Γερμανίας θα λειτουργήσει για την περίοδο 2020-25 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “European Master in Sport and Exercise Psychology” σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών για την ανάπτυξη της ψυχολογίας του αθλητισμού και της άσκησης, η οποία θεμελιώνεται στις επιστημονικές βάσεις του αθλητισμού και της άσκησης, της ψυχολογίας και της δημόσιας υγείας. Η εκπαίδευση στο Π.Μ.Σ. εστιάζει στην ψυχολογική υποστήριξη των αθλητών και στην προώθηση υγιεινών συνηθειών και τρόπους ζωής μέσω της τακτικής ενασχόλησης με διάφορες μορφές σωματικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις για ειδικούς στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο προκειμένου (1) να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στους αθλητές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της απόδοσής τους, και (2) για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που συνδέονται με την κακή κατάσταση της υγείας και το στυλ της καθιστικής ζωής των σύγχρονων ανθρώπων. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν Τμήματα των ΑΕΙ της Ελλάδος καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη εκπαίδευση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τίτλος Σπουδών: 

Το ΔΔΠΜΣ απονέμει διπλό πτυχίο. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) έχει τίτλο «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης» και «European Master in Sport and Exercise Psychology».

Διάρκεια σπουδών : 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Τα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα και σε ειδικές περιπτώσεις στην εθνική γλώσσα κάθε κράτους μέλους των Πανεπιστημίων (ελληνική, φιλανδική.

Δίδακτρα: 

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται ρητά σε ά σε 4000 € για το σύνολο του προγράμματος. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ετήσιες δόσεις (2 x 2000 €) πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Όλοι οι φοιτητές του προγράμματος θα είναι αλλοδαποί, οπότε δεν ισχύει η ποσόστωση (30%) για απαλλαγή τελών φοίτησης με εισοδηματικά κριτήρια. Οι Έλληνες φοιτητές εγγράφονται στο ΠΜΣ Ψυχολογία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού που λειτουργεί παράλληλα στο Τμήμα και έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης των μαθημάτων του ΔΔΠΜΣ «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης».

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από διεθνή πανεπιστήμια από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας του Αθλητισμού και της Άσκησης. Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και το άρθρο 34 του ν. 4485/2017(Α’ 114).

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν τριάντα (30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ) σε κάθε εξάμηνο, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ΕΠΜ στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης. Όλοι οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο που επέλεξαν.

Τα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα και σε ειδικές περιπτώσεις στην εθνική γλώσσα κάθε κράτους μέλους των Πανεπιστημίων (ελληνική, φιλανδική). Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο ΔΔΠΜΣ απολαμβάνουν τα προνόμια και υπόκεινται επιπλέον στους κανονισμούς και στους κανόνες εν ισχύ στο πανεπιστήμιο όπου φοιτούν. Το Πανεπιστήμιο εγγραφής ορίζει τον επιβλέποντα, στον οποίο οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται για συμβουλές ή για βοήθειά τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ίδρυμα.

Το ΔΔΠΜΣ αποτελείται από τέσσερα (4) εξάμηνα – δύο (2) έτη. Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εγγράφονται σε ένα από τα δύο πανεπιστήμια εγγραφής, Πανεπιστήμιο της Λειψίας (Γερμανία) και Θεσσαλίας (Ελλάδα). Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές του πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετακινούνται στο πανεπιστήμιο της Λειψίας. Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες του πανεπιστημίου Λειψίας και Θεσσαλίας μετακινούνται στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν την μεταπτυχιακή τους διατριβή στο πανεπιστήμιο εγγραφής τους.

Η μεταπτυχιακή διατριβή γράφεται στο τέταρτο εξάμηνο του ΔΔΠΜΣ στην αγγλική ή στην εθνική γλώσσα του πανεπιστημίου εγγραφής. Η μεταπτυχιακή διατριβή κατατίθεται στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου με την οριστική μορφή της και υποστηρίζεται ενώπιον εξεταστικής
επιτροπής του εκάστοτε Πανεπιστημιακού ιδρύματος. Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΔΠΜΣ συγκροτείται από 6 Δέσμες μαθημάτων που ως εξής:

  • Εισαγωγή στο ΠΜΣ και γνώσεις και δεξιότητες Επικοινωνίας.
  • Βασικές γνώσεις στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης.
  • Ευρωπαϊκές διαστάσεις στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης.
  • Εξειδικευμένα μαθήματα στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης στα δύο πανεπιστήμια.
  • Ερευνητικό έργο (30 ΕΠΜ Μεταπτυχιακή Διατριβή και 20 ΕΠΜ μαθήματα Ερευνητικής Μεθοδολογίας και Στατιστικής).
  • Εφαρμοσμένο έργο, περιλαμβάνει και Πρακτική Άσκηση

Τα εξειδικευμένα μαθήματα στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης (25 ECTS) ορίζονται από το κάθε πανεπιστήμιο ανάλογα με την ειδίκευση και την αριστεία του κάθε πανεπιστημίου σε διαφορετικούς τομείς της Ψ.A.A. Τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι φοιτητές που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιγράφονται στον Πίνακα 3. Με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με βάση το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστήμιων Θεσσαλίας και Jyvaskyla, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν κάποια από τα παρακάτω μαθήματα με άλλα μαθήματα επιλογής τους που έχουν τον ίδιο αριθμό Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων τα οποία παρέχονται στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο πανεπιστήμιο της Jyvaskyla ή σε κάποιο συνεργαζόμενο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Εισαγωγή στο πρόγραμμα και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • Ψυχολογικές βάσεις του αθλητισμού και φυσικής δραστηριότητας
  • Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων στον αθλητισμό
  • Ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή και στο νεανικό αθλητισμό
  • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ευρωπαϊκή διάσταση στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης
  • Ψυχολογία της άσκησης και αγωγή υγείας
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον αθλητισμό και την άσκηση
  • Ειδικά θέματα στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης
  • Πρακτική άσκηση
  • Σεμινάριο Ερευνητικής Διαδικασίας
  • Διατροφική συμπεριφορά και αγωγή υγείας

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Πρακτική Άσκηση
  • Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων
  • Δεξιότητες Συμβουλευτικής
  • Αναγνώριση και Παρακίνηση μαθητών που χρειάζονται Φυσική Δραστηριότητα
  • Κλινική Ψυχολογία της Άσκησης

Δ’ εξάμηνο:

  • Διατριβή.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το κοινό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «European Master in Sport and Exercise Psychology» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ