ΠΜΣ: Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές

το άρθρο ενημερώθηκε στις 13.06.2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Τεχνολογίας

 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (έδρα Λάρισα) 

ΠΜΣ: «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων 41500 Λάρισα

Τηλέφωνα: 2410 684708, 2410 684709E-mail : msc-cs@teilar.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering) που είναι ο κλάδος της επιστήμης της πληροφορικής που ασχολείται με την κατασκευή του λογισμικού. Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. εμβαθύνει στις περιοχές της μηχανικής λογισμικού που διαπραγματεύονται την δημιουργία σύγχρονων και μεγάλης κλίμακας διαδικτυακών και φορητών εφαρμογών καθώς και συνδυασμού αυτών.
Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπούς:

Την προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανικής λογισμικού γενικά αλλά και ειδικότερα της μηχανικής λογισμικού για διαδικτυακές και φορητές εφαρμογές.

Την προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στη γνωστική περιοχή του ανωτέρω αντικειμένου.

Την ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο της Μηχανικής Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές εφαρμογές.

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη διάρκεια του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο σπουδών για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών συν δύο επί πλέον εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας μαθήματος θα είναι η ελληνική, εφόσον όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα φοιτητές προέρχονται από Α.Ε.Ι. της χώρας, αλλιώς το μάθημα θα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διδασκαλίας στην Αγγλική, η εκπόνηση των εργασιών και της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα τα δε θέματα εργασιών και εξετάσεων θα δίνονται και στις δύο γλώσσες.

Δίδακτρα: Το ύψος του τέλους φοίτησης καθορίζεται σε 3.200 € και μπορεί να αναθεωρηθεί κατά διαστήματα και κατόπιν σχετικής εισήγησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

Α) Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας,

Β) Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων. Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων ή Α.Τ.Ε.Ι.)

Γ) Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας

Με αιτιολογημένη απόφαση της συνέλευσης του τμήματος, η οποία βασίζεται στην ειδικότητα Πτυχίου και στην Αναλυτική Βαθμολογία των υποψηφίων, μπορούν να καθοριστούν ένα ή περισσότερα Μαθήματα Προπτυχιακού Επιπέδου από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. για υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση από τους υποψηφίους. Το σύνολο των προ-απαιτούμενων μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ μαθήματα και η παρακολούθησή τους καλύπτει ένα πρόσθετο, Προκαταρκτικό Εξάμηνο Διδασκαλίας. Η παρακολούθηση των προ- απαιτούμενων μαθημάτων δεν προκαλεί αύξηση των διδάκτρων.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.

Διαδικασία επιλογής:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται με βάση βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1- 100) και με βάση τα κριτήρια που καθορίζει η Συνέλευση του τμήματος, και περιλαμβάνει (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):

1. το γενικό βαθμό πτυχίου – με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» (40%), και

2. τα λοιπά κριτήρια, δηλ. προσωπικότητα υποψηφίου (20%), δύο συστατικές επιστολές (20%) και άριστη/πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (20%

Δεκτοί στο Π.Μ.Σ. γίνονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο συνολικό «βαθμό». Για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών προηγούνται οι απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και συμπληρώνονται οι διαθέσιμες θέσεις, εφόσον απομένουν και μέχρι του ορίου των 30 (τριάντα) θέσεων, με υποψηφίους αποφοίτους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και με την ανωτέρω προϋπόθεση παρακολούθησης ενός πρόσθετου Διδακτικού Εξαμήνου Προετοιμασίας που προηγείται της παρακολούθησης  του Π.Μ.Σ.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς». Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 3 εξάμηνα σπουδών. Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία. Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 4 (τέσσερα) από 5 (πέντε) προσφερόμενα μαθήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε επτά και 5/10 (7,5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

Α’ εξάμηνο:

Μαθήματα (επιλογή 4 από 5)

  • Κατανεμημένος και Πολυπύρηνος Προγραμματισμός Distributed and Multi-core Programming
  • Μηχανική Λογισμικού για Εφαρμογές Μεγάλης Κλίμακας Software Engineering for Large-Scale Applications
  • Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων Machine Learning and Data Mining
  • Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων Advanced Databases
  • Μηχανική Οντολογιών Ontological Engineering

Β’ εξάμηνο:

Μαθήματα (επιλογή 4 από 5)

  • Πολυπρακτορικά Συστήματα Multi-Agent Systems
  • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους Cloud Computing and Applications
  • Διαχείριση Έργων Λογισμικού Software Project Management
  • Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός Mobile and Pervasive Computing
  • Προηγμένες Web Εφαρμογές Advanced Web Applications

Γ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική Εργασία Dissertation.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ