ΠΜΣ: Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

ΠΜΣ: «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος

Τηλέφωνα: 24210 74173 Fax: 24210 74130E-mail :  grad-civ@uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Οι συνεχείς και εντεινόμενες απαιτήσεις για την παραγωγή και διανομή ενέργειας καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία ειδικών κατασκευών και υποδομών. Τόσο για την εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας (υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή) όσο και των υδρογονανθράκων, απαιτούνται ειδικές κατασκευές και υποδομές, που ο σχεδιασμός τους αποτελεί αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού. Οι διεθνώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε πολιτικούς μηχανικούς με ειδικότητα και εμπειρία στα έργα αυτά, επηρεάζουν και τη χώρα μας, όπου αναπτύσσονται ήδη σημαντικές δραστηριότητες για την εκμετάλλευση, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:

  • θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
  • αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
  • υδροηλεκτρικά φράγματα
  • ανεμογεννήτριες
  • γεωθερμικές εγκαταστάσεις
  • συναφή έργα

Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Το Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα:  Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 900 ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 2.700 ευρώ) για τον κάθε φοιτητή και καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και μηχανικοί συναφών ειδικοτήτων, πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι δεκαοκτώ (18).

Διαδικασία επιλογής:

Κάθε χρόνο, το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του προγράμματος πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται τουλάχιστον έναν μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται ηλεκτρονικά και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά.

Κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος του επομένου ακαδημαϊκού έτους. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και εγκρίνεται από την Σ.Τ. με βάση τα ακόλουθα:

1. Σταθμισμένος γενικός βαθμός πτυχίου (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

2. Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

3. Ξένες γλώσσες (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

4. Ερευνητικά δημοσιεύσεις (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

6. Μεταπτυχιακές σπουδές (μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 10 μονάδες)

7. Συνέντευξη (Μέγιστος βαθμός κριτηρίου 10 μονάδες)

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, απαιτούνται τουλάχιστον ενενήντα  (90) πιστωτικές (ECTS) μονάδες, οι οποίες αποκτούνται μετά από:

επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε οχτώ (8) μαθήματα,

εκπόνηση και επιτυχή εξέταση πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση του προγράμματος διαλέξεων που οργανώνει το Π.Μ.Σ.

Α’ εξάμηνο:

Μαθήματα (επιλέγονται τέσσερα (4) από τα παρακάτω μαθήματα)

  • Αλληλεπίδραση ρευστών-κατασκευών σε υπεράκτιες κατασκευές
  • Τεχνική και θαλάσσια γεωλογία – Γεωτεχνική μηχανική
  • Θερμική Συμπεριφορά Δομικών Υλικών
  • Σχεδιασμός ταμιευτήρων και παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας
  • Δομικός σχεδιασμός υποδομών για παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά ενεργειακών πόρων

Β’ εξάμηνο:

Μαθήματα (επιλέγονται τέσσερα (4) από τα παρακάτω μαθήματα)

  • Αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευών
  • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς
  • Υδροηλεκτρικά φράγματα
  • Ανάλυση και σχεδιασμός κελυφωτών κατασκευών
  • Ειδικά θέματα 2

Γ’ εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ