ΔΠΜΣ: Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 31.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

.

ΔΠΜΣ: «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων
υδρόβιων οργανισμών»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Κτηνιατρικής, Εργαστήριο Ιχθυολογίας & Ιχθυοπαθολογίας, Τρικάλων 224, Καρδίτσα Τ.Κ. 43100

Τηλέφωνα: 24410 66000, 24410 66016 Fax: 24410 66041 E-mail : g-med-at-med.uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών επιστημών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των υδατοκαλλιεργειών (διαχείριση υδρόβιων οργανισμών και υδάτινου περιβάλλοντος, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, βελτίωση τελικού προϊόντος).

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών και βιολογικών επιστημών) με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις των υδατοκαλλιεργειών.

Κατανόηση των βασικών αρχών βιολογίας, φυσιολογίας και ευζωίας των κυριότερων εκτρεφόμενων υδροβίων οργανισμών σε σχέση με τις διακυμάνσεις της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις του συστήματος εκτροφής.

Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των μεθόδων πρόληψης και της εφαρμοσμένης θεραπείας νοσημάτων υδροβίων οργανισμών ανά στάδιο ανάπτυξης.

Κατανόηση της ανάγκης σεβασμού των μεθόδων προστασίας και των τρόπων παρέμβασης στο περιβάλλον εκτροφής των υδροβίων οργανισμών.

Διαχείριση επιχειρήσεων και κατανόηση βασικών αρχών οικονομίας ζωικών εκμεταλλεύσεων.

Εφαρμογές συστημάτων ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία και στο τελικό προϊόν.

Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Είναι προφανές ότι όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναλαμβάνουν την αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα και να μεταφέρουν νέα τεχνογνωσία στους θεραπευμένους από το πρόγραμμα επιστημονικούς τομείς.

Τίτλος Σπουδών: Το ΠMΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής επιμέρους ειδικεύσεις:

1. «Υδατοκαλλιέργειες».
2. «Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών».

Διάρκεια σπουδών : Το Π.Μ.Σ. «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» διαρθρώνεται σε 2 έτη/ 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 2 έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 120 ECTS ανά κατεύθυνση.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Δίδακτρα:  Τέλη Φοίτησης 3200 ευρώ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Διϊδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής των Τμημάτων: Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών εφαρμογών, Ζωικής παραγωγής, Δασολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Επίσης, πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ της κατεύθυνσης Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογίας τροφίμων και συναφών ειδικοτήτων κυρίως των Βιολογικών επιστημών.

Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Ο ανώτερος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται ως τριάντα (30) φοιτητές κάθε δύο χρόνια, που κατανέμονται ως εξής : Ειδίκευση υδατοκαλλιέργειες : μέχρι 20 άτομα και Ειδίκευση Ιχθυοπαθολογία : μέχρι 10 άτομα.

Διαδικασία επιλογής:

Τα Τμήματα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την ΕΔΕ προκηρύσσουν θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στα Π.Μ.Σ. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο (που γίνεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων) σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους υποψηφίους, η οποία προσδιορίζει τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στις «Υδατοκαλλιέργειες» ή «Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών», την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων και τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.

Τα κριτήρια επιλογή των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:

Ι. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος II. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.

III. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.

Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο που ορίζεται από την ΕΔΕ.

IV. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.

V. Συστατικές επιστολές. Ο αριθμός και το είδος των συστατικών επιστολών (από μέλη ΔΕΠ, εργοδότες) καθορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ

VI. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή. VII. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ -όπως:

1) Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος).
2) Ερευνητική Εμπειρία.
3) Δημοσιεύσεις, συγγραφική δραστηριότητα και ερευνητικό έργο.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο: (κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης)

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Υδάτινο περιβάλλον
  • Βιολογία εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών
  • Συστήματα Υδατοκ/γειών
  • Αναπαραγωγή και Γενετική
  • Γενικές αρχές Ιχθυοπαθολογίας και Διαγνωστικής
  • Μεσογειακή Διατροφή
  • Διασφάλιση και Διαχείριση ποιότητας στις υδατοκ/γειες – συστήματα HACCP
  • Eιδικές διαλέξεις/εφαρμοσμένη στατιστική
  • Βιβλιογραφική εργασία

Εξειδίκευση: Υδατοκαλλιέργειες

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σχεδιασμός μονάδων εκτροφής
  • Σχεδιασμός εκκολαπτηρίων
  • Διαχείριση γεννητόρων και  Γενετική
  • Διατροφή
  • Διαχείριση λιμνοθαλασσών
  • Διατροφή
  • Εργαστηριακή άσκηση/εκπαιδευτικές επισκέψεις

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διαχείριση μονάδων υδατοκ/γειών
  • Εναλλακτικές μέθοδοι υδατοκ/γειών
  • Σεμινάρια/Εκπαιδευτικές επισκέψεις
  • Ερευνητική εργασία

Δ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική Εργασία.

Εξειδίκευση:  Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Λοιμώδη νοσήματα ιχθύων  (Μικροβιολογία)
  • Λοιμώδη νοσήματα ιχθύων (Παρασιτικά νοσήματα)
  • Λοιμώδη νοσήματα ιχθύων III (Iοί, Ρικέτσιες και Χλαμύδιες), Νοσήματα οφειλόμενα σε μη μολυσματικά αίτια
  • Βασικές αρχές Ανοσολογίας Ιχθύων
  • Βασικές αρχές Παθολογικής Ανατομικής
  • Παθολογική Ανατομική Υδρόβιων Οργανισμών
  • Ειδικές διαλέξεις/σεμινάρια/πρακτική άσκηση

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Αρχές Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής
  • Πρόληψη, Θεραπεία και Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον
  • Υγιεινή αλιευμάτων, δίθυρων και προϊόντων υδατ/γειας
  • Σεμινάρια/Εκπαιδευτικές επισκέψεις
  • Ερευνητική εργασία και εξάσκηση σε προχωρημένες εργαστηριακές τεχνικές

Δ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική Εργασία.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023/ 2024 ( για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ