ΠΜΣ: Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 09.06.2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Βόλος)

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

ΠΜΣ: «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221, Βόλος

Τηλέφωνα: 24210 74831  E-mail : msc.counselling@uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και τη «Συμβουλευτική». Το ΠΜΣ είναι ένα διττό πρόγραμμα με δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις:

1. Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία / Ψυχοθεραπεία
2. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση / Σχολική Συμβουλευτική

Το πρόγραμμα ουσιαστικά βασίζεται στη «Συνθετική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία» με έναν ισχυρό «Υπαρξιακό» και «Πολιτισμικό / Πολυπολιτισμικό» προσανατολισμό. Η προσέγγιση αυτή ενσωματώνει πτυχές θεωριών και πρακτικών από πέντε κύριες θεραπευτικές παραδόσεις: υπαρξιακή – ανθρωπιστική, πολιτισμική – πολυπολιτισμική, συστημική, γνωστική – συμπεριφορική και ψυχοδυναμική. Oι φοιτητές ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τις ψυχολογικές διεργασίες και εμπειρίες μέσα από αυτές τις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η «Συνθετική Προσέγγιση» (θεωρία και πράξη) είναι διεθνώς στην αιχμή των εξελίξεων στον χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας και απαιτεί μεγαλύτερη κριτική σκέψη ως προς τις παρεμβάσεις και την κατανόηση των ψυχολογικών θεμάτων σε σχέση με τις παραδοσιακές μεμονωμένες προσεγγίσεις. Γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι οι συνθετικές προσεγγίσεις προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για την κάλυψη του ευρύτατου φάσματος αναγκών και ομάδων ατόμων που χρήζουν συμβουλευτικής / ψυχοθεραπείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων συμβουλευτικής / ψυχοθεραπείας σε ζητήματα που αφορούν:

Την Εκπαίδευση γενικά και την Ειδική Αγωγή ειδικότερα,

  • Την Ψυχική Υγεία, την Ψυχολογική Ευεξία και την Εργασία,
  • Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,
  • Την Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική διάσταση της Συμβουλευτικής σε άτομα με Αναπηρίες και σε Άτομα Μειονοτήτων.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική έρχεται να καλύψει ένα πολύ σημαντικό κενό στην ελληνική πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η διαπιστωμένη πλέον ανάγκη για οργανωμένη παροχή κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και η ανάγκη για τη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό σειράς πλαισίων στον χώρο της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής, της υγείας και της εργασίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Μία άλλη σημαντική διαπίστωση είναι ότι πολλοί επιστήμονες στον χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας και της ψυχολογίας δεν έχουν, στο πλαίσιο των βασικών σπουδών τους, κατάλληλα ευαισθητοποιηθεί και συνειδητοποιήσει τον συμβουλευτικό τους ρόλο και την ποιότητα που αυτός προσδίδει στο λειτούργημά τους, αλλά και όταν έχουν αυτή τη συνειδητοποίηση συχνά υστερούν σημαντικά σε γνώσεις για να ανταποκριθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά σε αυτόν τον ρόλο. Συνεπώς, το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να αποκτήσουν τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες συμβουλευτικής, τόσο σε θεωρητικό και ερευνητικό όσο καισε εφαρμοσμένο και πρακτικό επίπεδο, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικήςκοινωνίας σε παροχή συμβουλευτικού έργου.

Στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδευτούν ειδικοί στη Συμβουλευτική, ικανοί για αποτελεσματική συμβουλευτική παρέμβαση που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων:

α) Στην καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και τη στήριξη αφενός των μαθητών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα προσαρμογής και μάθησης και αφετέρου των οικογενειών τους και των δασκάλων / καθηγητών τους,

β) Στη συμβουλευτική/ψυχοθεραπευτική στήριξη ατόμων, που παρουσιάζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και των ατόμων του περιβάλλοντός τους και

γ) Στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας καθώς και στην ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των γυναικών και άλλων ευπαθών και/ή πολιτισμικά μειονοτικών ομάδων στην ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας.

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, το ΠΜΣ εστιάζεται στον συμβουλευτικό ρόλο του εκπαιδευτικού και του ειδικού παιδαγωγού, δίνοντας έμφαση σε ιδιαίτερα σημαντικές πτυχές της εκπαίδευσης που συχνά παραμελούνται. Στόχος είναι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, ως ειδικοί στη Συμβουλευτική, να μπορούν να απευθυνθούν στον χώρο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και να κατανοηθεί, μεταξύ άλλων, ότι η εκπαίδευση και ο ρόλος του δασκάλου για να είναι αποτελεσματικός δεν μπορεί να γίνεται αντιληπτός και να περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων.

Η στήριξη που δέχεται ο μαθητής από τον εκπαιδευτικό και η ποιότητα της σχέσης που ο εκπαιδευτικός μπορεί να καλλιεργήσει με τους μαθητές του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους με ειδικές ανάγκες ή που ανήκουν σε μειονότητες, είναι εξαιρετικά σημαντικές, αφενός για την ψυχική τους ισορροπία και την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (μία ουσιαστική πλευρά του ρόλου του εκπαιδευτικού) και αφετέρου γιατί αποτελούν ένα ισχυρότατο (και συχνά το μόνο) κίνητρο μάθησης.

Σε σχέση με την ψυχολογική ευεξία και υγεία καθώς και την εργασία, στόχος είναι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, ως ειδικοί στη Συμβουλευτική, να είναι σε θέση να στελεχώσουν συμβουλευτικές / ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας και άλλου τύπου θεραπευτικά πλαίσια και κέντρα αποκατάστασης, αλλά και σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδικά όσον αφορά στην ψυχική υγεία, αλλά και τις ψυχολογικές δυσκολίες/προβλήματα που δευτερογενώς συνοδεύουν τα οργανικά προβλήματα, στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη του συμβουλευτικού ρόλου επιστημόνων και επαγγελματιών που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο (ψυχολόγων, ψυχιάτρων, γιατρών, νοσηλευτών, θεραπευτών…). Εκτός από το συνηθισμένο παραδοσιακά έργο τους, οι επαγγελματίες/ επιστήμονες στο χώρο της υγείας, είναι ικανοί και για κατάλληλη συμβουλευτική/ ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, γεγονός που θα ολοκληρώσει την αποστολή τους και θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά τους.

Τέλος, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, στόχος του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει ειδικούς στη Συμβουλευτική άριστα καταρτισμένους επιστημονικά, πολιτισμικά και πολυπολιτισμικά ευαισθητοποιημένους, ικανούς να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στη Συμβουλευτική, με έμφαση στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων συμβουλευτικών / ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων σε διάφορα πλαίσια και πληθυσμούς.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί μια δύσκολη, πολύπλευρη και πολύπλοκη διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, η εκπαίδευση των φοιτητών είναι ιδιαίτερα απαιτητική και γίνεται ταυτόχρονα σε πέντε διαφορετικά επίπεδα (βιωματικό, θεωρητικό, εργαστηριακό, ερευνητικό, πρακτικό), στα οποία και δίνεται ιδιαίτερο βάρος καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο ετών του Προγράμματος:

α) Βιωματικό επίπεδο: Σαράντα (40) ώρες (ένα περίπου έτος: 1 ώρα / εβδομάδα) «Ατομικής Συμβουλευτικής» προσωπικά για τον κάθε φοιτητή/ρια και εξήντα (60) ώρες (ένα περίπου έτος: 1,5 ώρα / εβδομάδα) «Ομαδικής Συμβουλευτικής»,

β) Θεωρητικό επίπεδο: Δέκα (10) θεωρητικά μαθήματα στον χώρο της «Συμβουλευτικής»,

γ) Εργαστηριακό επίπεδο: Τρία (3) εργαστηριακά μαθήματα «Τεχνικών Συμβουλευτικής Παρέμβασης» και σειρά εντατικών εξειδικευμένων «Σεμιναρίων Συμβουλευτικής» εφαρμοσμένου – εργαστηριακού χαρακτήρα,

δ) Ερευνητικό επίπεδο: Δύο (2) μαθήματα στις «Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας» και «Διπλωματική Εργασία»,

ε) Πρακτικό επίπεδο: Χίλιες εκατό (1100) ώρες «Πρακτικής Άσκησης» με εκατό δέκα (110) ώρες «Ατομικής και Ομαδικής Εποπτείας» ή στην περίπτωση μη εκπόνησης διπλωματικής εργασίας χίλιες πεντακόσιες (1500) ώρες «Πρακτικής Άσκησης» με εκατό είκοσι (120) ώρες «Ατομικής και Ομαδικής Εποπτείας».

Τίτλος Σπουδών: Το ΠΜΣ περιλαμβάνει έναν αυτοτελή κύκλο σπουδών και απονέμει το «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία», το οποίο εμπεριέχει δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις:

α) Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση / Σχολική Συμβουλευτική
β) Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία / Ψυχοθεραπεία.

Διάρκεια σπουδών : Το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται εντατικό και διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη, δηλαδή σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και δύο θερινές περιόδους, τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, εξειδικευμένα εντατικά σεμινάρια, προσωπική ανάπτυξη μέσω ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής, πρακτική άσκηση με ατομική και ομαδική εποπτεία και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) πλήρη έτη, ενώ η μέγιστη διάρκεια τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: τέλη φοίτησης 7.500 ευρώ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/τριών κατ’ έτος σπουδών στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50). Ο τελικός αριθμός εισακτέων, η εισαγωγή νέων φοιτητών κάθε χρόνο ή κάθε δεύτερο χρόνο, αλλά και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή των φοιτητών/τριών, που μπορεί να προκύψουν, αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί, εφόσον υπάρχουν και πληρούν τα κριτήρια επιλογής, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά του ΠΜΣ. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί:

α) Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Ψυχολογίας, ΦΠΨ, Ιατρικής, Διαιτολογίας και γενικά Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής,

β) Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι των Τμημάτων Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Διατροφής, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Βρεφονηπιοκομίας, Μαιευτικής, Δημόσιας Υγιεινής και γενικά των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών / Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής και

γ) Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι «καθηγητικών σχολών» (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί κ.λπ.). Σε κάποιες περιπτώσεις, με απόφαση της Συνέλευσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων (π.χ. άτομα με αξιόλογη εμπειρία και σημαντικό έργο στον χώρο της Συμβουλευτικής, κ.λπ.)

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσής του. Η τελική αξιολόγηση του/της κάθε υποψηφίου/ας γίνεται από την επιτροπή με σύστημα μοριοδότησης σε συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν: α) τα ειδικά προσόντα του υποψηφίου και β) την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη. Το μέγιστο των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 100. Τα κριτήρια που αξιολογούνται καθώς και τα μόρια που αντιστοιχούν στο κάθε κριτήριο, έχουν ως ακολούθως:

  • Ειδικά Προσόντα (μέγιστος αριθμός μορίων 60)
  • Προφορική Συνέντευξη (μέγιστος αριθμός μορίων 40).

A. Όσοι υποψήφιοι καταθέτουν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή Lower, κατά ΑΣΕΠ), συμμετέχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα κατανόησης στα αγγλικά επιστημονικού κειμένου σχετικού με τον επιστημονικό χώρο που θεραπεύει το ΠΜΣ. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι είναι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή έχουν πτυχίο αγγλικής φιλολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου.

Τις εξετάσεις επάρκειας στα αγγλικά διεξάγει η «Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών», στην οποία συμμετέχει με συμβουλευτικό ρόλο και ένα μέλος ΕΕΠ από το Γραφείο Ξένων Γλωσσών, που διδάσκει στο Τμήμα την Αγγλική γλώσσα. Η επιτροπή συνέρχεται δύο ώρες πριν τις εξετάσεις και επιλέγει το προς εξέταση κείμενο. Η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές και ο μέσος όρος των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου. Αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών ξεπερνά τις τρεις (3) μονάδες, το γραπτό εξετάζεται από τρίτο βαθμολογητή, η βαθμολογία του οποίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτές των δύο αρχικών βαθμολογητών και αποτελεί και την τελική βαθμολογία του υποψηφίου. Επιτυχών θεωρείται όποιος έχει τελικό βαθμό τουλάχιστον 10 με άριστα το 20.

B. Οι επιτυχόντες στην προηγούμενη εξέταση και οι κάτοχοι διπλώματος αγγλικής γλώσσας λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα οριζόμενα από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στόχος αυτής της εξέτασης είναι να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι έχουν το ελάχιστο των προαπαιτούμενων γνώσεων σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς, γεγονός που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη παρακολούθηση του ΠΜΣ και θα μεγιστοποιήσει την απόδοσή και το όφελος που θα αποκομίσουν από αυτό. Η ύλη για το κάθε μάθημα είναι συγκεκριμένη, από καθορισμένο σύγγραμμα και ανακοινώνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων.

Με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας, το σύστημα των εξετάσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ είναι ανάλογο με αυτό των κατατακτηρίων εξετάσεων, τόσο ως προς την επιλογή των θεμάτων όσο και ως προς το σύστημα βαθμολόγησης των γραπτών. Τη διεξαγωγή της εξέτασης, την επιλογή των θεμάτων και τη βαθμολόγηση των γραπτών σε κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα αναλαμβάνει τριμελής επιτροπή οριζόμενη από τη Συνέλευση του Τμήματος, που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ των οποίων το γνωστικό αντικείμενο έχει σχετική συνάφεια με το προς εξέταση μάθημα. Οι τριμελείς επιτροπές για την επιλογή των θεμάτων του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος συνέρχονται δύο ώρες πριν από τις εξετάσεις.

Η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές και ο μέσος όρος των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου. Αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών ξεπερνά τις πέντε (5) μονάδες, το γραπτό εξετάζεται από τρίτο βαθμολογητή, η βαθμολογία του οποίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτές των δύο αρχικών βαθμολογητών και αποτελεί και την τελική βαθμολογία του υποψηφίου. Επιτυχών θεωρείται όποιος έχει τελικό βαθμό τουλάχιστον 10 με άριστα το 20.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΠΜΣ είναι ένα εντατικό πρόγραμμα και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ανέρχεται σε 150 ECTS Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών και η κατανομή των πιστωτικών μονάδων ECTS έχει ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Ι
  • Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών σε Θέματα Διαχείρισης Συμπεριφορικών και Συναισθηματικών Δυσκολιών Μαθητών
  • Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική
  • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας Ι: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης
  • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας – Ι
  • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής Ι
  • Σεμινάρια Συμβουλευτικής Ι

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΙΙ – Αρχές Δεοντολογίας
  • Συμβουλευτική Ψυχολογία Παιδιών και Γονέων Παιδιών με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες
  • Συμβουλευτική Ψυχολογία στο Σχολείο – Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Εκπαιδευτικού
  • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης
  • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας – ΙΙ
  • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής ΙΙ
  • Σεμινάρια Συμβουλευτικής ΙΙ

Α΄ Θερινή Περίοδος: 

  • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής ΙΙΙ
  • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία Ι

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Συμβουλευτική Ομάδων
  • Συμβουλευτική Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας και των Ατόμων με Δυσλειτουργίες
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  • Ψυχολογική Συμβουλευτική σε Άτομα με Αναπηρία
  • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας ΙΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης
  • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής Ι
  • Σεμινάρια Συμβουλευτικής ΙΙΙ

Δ’ εξάμηνο:

  • Έναρξη Μεταπτυχιακής Εργασίας
  • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία ΙΙ
  • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής ΙΙ
  • Σεμινάρια Συμβουλευτικής ΙV

Β΄ Θερινή Περίοδος: 

  • Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Εργασίας
  • Πρακτική Άσκηση με Ατομική/Ομαδική Εποπτεία ΙΙΙ
  • Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευτικής ΙΙΙ.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ