ΔΠΜΣ: Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

το άρθρο ενημερώθηκε στις 28.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

.

ΔΠΜΣ: «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Παλαμά 2, Καρλόβασι Σάμος 83200

Τηλέφωνα:22730 82210 Fax: 22730 82209 E-mail : dmicsd@icsd.aegean.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην επιστήμη της Διοίκησης Νεοφυών Επιχειρήσεων μέσω της προσέγγισης των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων του σύγχρονου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: τεχνικές και στρατηγικές του ψηφιακού μάρκετινγκ, επιχειρηματικά μοντέλα, ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό, ψηφιακά startups και ψηφιακές υπηρεσίες. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. στην Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα θα αποκτήσουν σημαντικές και ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες για την εξέλιξη της καριέρας τους. Θα είναι σε θέση να σκέφτονται δημιουργικά (out-of-the-box) και να επιχειρούν στοχεύοντας σε διεθνές κοινό και με προοπτικές εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι που θα διακριθούν θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν προοπτικές εξέλιξης με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στην επιστήμη της Διοίκησης Νεοφυών Επιχειρήσεων μέσω της προσέγγισης των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων του σύγχρονου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: τεχνικές και στρατηγικές του ψηφιακού μάρκετινγκ, επιχειρηματικά μοντέλα, ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό, ψηφιακά startups και ψηφιακές υπηρεσίες. Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εξειδίκευση των φοιτητών/ φοιτητριών σε θέματα διοίκησης ψηφιακών επιχειρήσεων και οργανισμών συνδέοντας τις βασικές θεωρίες της επιστήμης της διοίκησης με τις σύγχρονες αντιλήψεις του digital marketing, τα νέα εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων και τη διαχείριση της καινοτομίας με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. Το αντικείμενο του προτεινόμενου Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί εξειδίκευση σε στενή συνάφεια με το αντικείμενο του πρώτου κύκλου σπουδών των συνεργαζόμενων σχολών (ΜΠΕΣ & ΣΗΜΜΥ) εφόσον και τα δύο αποτελούν σχολές μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφοριακών Συστημάτων, επιστημονικός τομέας όπου κατά κόρον επιδίδεται σε καινοτόμες τεχνολογικές υλοποιήσεις.

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο κάτοχος θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • Αξιολογούν και προτείνουν τις κατάλληλες τεχνικές και στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ
  • Προσδιορίζουν τον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό
  • Προτείνουν την υιοθέτηση των κατάλληλων εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων
  • Διαχειρίζονται, εισάγουν και αξιοποιούν καινοτομικές λύσεις στο πλαίσιο της αγοράς και της επιχείρησης
  • Αντιλαμβάνονται τους τρόπους και τα εργαλεία που κάνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, ευέλικτες και πελατο-κεντρικές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
  • Διακρίνουν τις σύγχρονες τάσεις από τη διεθνή αγορά
  • Αναπτύσσουν επιχειρηματικά πλάνα για ψηφιακά startups
  • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες
  • Επιλέγουν και να διαμορφώνουν κατάλληλα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα
  • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κρίσιμους επιχειρηματικούς πόρους με την χρήση ψηφιακών εφαρμογών
  • Αποκτήσουν το ύφος διοίκησης και την κουλτούρα που απαιτείται για να αναγνωρίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στο διαδίκτυο
  • Κατέχουν σημαντικές και ουσιαστικές γνώσεις στη διαχείριση καινοτομιών
  • Σκέφτονται δημιουργικά (out-of-the-box) και να επιχειρούν στοχεύοντας σε διεθνές κοινό με προοπτικές εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυή Επιχειρηματικότητα». Στον μεταπτυχιακό τίτλο αναφέρονται όλα τα συνεργαζόμενα Τμήματα και Σχολές, καθώς και τα δύο υπό συνεργασία ιδρύματα με τα εμβλήματά τους. Ο μεταπτυχιακός τίτλος υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/τις νόμιμους/ες αναπληρωτές/ ρώτριές τους του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα με δυνατότητα απονομής διπλώματος  στο 3ο εξάμηνο εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες μονάδες ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική με εξειδικευμένη ορολογία στα αγγλικά. Ορισμένες διαλέξεις σε ειδικά θέματα, καθώς και μέρος της ύλης προς μελέτη δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα. Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής εν όλω ή εν μέρει μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα κατόπιν απόφασης της ΕΔΕ. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας και του φοιτητή/τριας.

Δίδακτρα: Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης ύψους 4.500 €.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντίστοιχων, των Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄).

Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ..

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ έτος προσδιορίζεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από την ΕΔΕ και μπορεί να μην συμπληρωθεί εάν το επίπεδο των υποψηφίων δεν κρίνεται κατάλληλο.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017, ως εξής:

Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 25%

Επάρκεια Αγγλική Γλώσσας σε ποσοστό 15%

Η κατοχή δεύτερου πτυχίου ή/και άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο που άπτεται του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. ή και δημοσιεύσεων σε ποσοστό 15%.

Συναφής με το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. ερευνητική δραστηριότητα ή/και επαγγελματική εμπειρία (συμμετοχή σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα) σε ποσοστό 15%.

Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%. Η συνέντευξη διεξάγεται αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά από την ΣΕ με σκοπό τη διακρίβωση των ακαδημαϊκών εμπειριών, επιδόσεων και ενδιαφερόντων των υποψηφίων και αξιολογείται σε κλίμακα 1-10.

Με το πέρας της αξιολόγησης η ΣΕ αναρτά πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων που προκύπτει από τη συνεκτίμηση των μορίων που έλαβε κάθε υποψήφιος. Οι πρώτοι σε κατάταξη έως και τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου κατ’ έτους αριθμού εισακτέων ή της ελάχιστης επαρκούς βαθμολογίας (50% της μέγιστης) αποτελούν τους επιτυχόντες και επικυρώνονται από την ΕΔΕ με τον περιορισμό ότι στην περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση, οι ισοψηφήσαντες υποψήφιοι καλούνται εκ νέου σε συνέντευξη για τη διαπίστωση του καταλληλότερου.

Σε περίπτωση που επιτυχόντες φοιτητές είναι λιγότεροι των πέντε (5), το Δ.Π.Μ.Σ. αναστέλλει την λειτουργία του κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Οι επιτυχόντες μεταπτυχιακοί υποψήφιοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός 5 εργάσιμων ημερών από την απόφαση της ΕΔΕ και την κοινοποίησή της στους επιτυχόντες. Σε περίπτωση μη εγγραφής αυτών, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, καλείται, από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. να εγγραφεί ο κατά σειρά κατάταξης 1ος, 2ος, κ.τ.λ. επιλαχών.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» περιλαμβάνει ένα σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ένα υποσύνολο εξειδικευμένων υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν μαθημάτων.

Το σύνολο των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχεται σε 120 ECTS και τα μαθήματα αρχίζουν το χειμερινό εξάμηνο. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, το εξάμηνο πραγματοποίησης, η συμμετοχή σε παρατηρήσεις πεδίου και σε πρακτική άσκηση, και οι πιστωτικές μονάδες ορίζονται ακολούθως.

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ίδρυση και Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
  • Ειδικά θέματα και Μελέτες Περίπτωσης Ψηφιακής Καινοτομίας

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Παίγνιο Επιχειρηματικότητας
  • Ψηφιακό Marketing
  • Ψηφιακή Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων

Μαθήματα Επιλογής

  • Διαχείριση μεγάλων, ανοικτών και διασυνδεδεμένων Δεδομένων
  • Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Διαχείριση Έργων ΤΠΕ & Ανάπτυξη ΠΣ

Γ’ εξάμηνο:

Μαθήματα Επιλογής

  • Σύγχρονοι Μέθοδοι Ανάπτυξης Ψηφιακού Προϊόντος
  • Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Συστήματα ανάλυσης κοινωνικών δικτύων (Social Media Analytics)
  • Θερινό Σχολείο ΠΑ – eΒιz
  • Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για ίδρυση Επιχείρησης
  • Πρακτική Άσκηση σε Νεοφυή Επιχείρηση  ή θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας

Δ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική Εργασία.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δι-ιδρυματικό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 2025-2026. Για τη συνέχισή του θα εισηγηθεί η ΕΔΕ.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ