ΔΠΜΣ: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

.

ΔΠΜΣ: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Athens MBA)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62

Τηλέφωνα: 210 8828474, 210 8203638,

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη διεπιστημονική περιοχή της Διοίκησης Επιχειρήσεων, η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η προαγωγή της γνώσης στο πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρέχει δύο κατευθύνσεις οι οποίες καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα 1) Μάνατζμεντ και 2) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project Management).

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

α) Μάνατζμεντ
β) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Σκοπός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

(α) Η ειδίκευση διπλωματούχων Σχολών του Ε.Μ.Π., Τμημάτων του Ο.Π.Α., ή άλλων αντιστοίχων Τμημάτων ΑΕΙ της χώρας ή ισοτίμων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής, και διπλωματούχων ΑΕΙ Θετικών, Οικονομικών και Κοινωνικών επιστημών, ισότιμων τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου από θετικές ή οικονομικές κατευθύνσεις, στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

(β) Η διαμόρφωση στελεχών που θα καλύπτουν τις ανάγκες και θα είναι ικανά να προωθήσουν την ανάπτυξη Ιδιωτικών και Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Δημοσίων Υπηρεσιών στον Ελληνικό και Διεθνή Χώρο.

(γ) Η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Τίτλος Σπουδών: Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων», (MSc in Business Administration) με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Μάνατζμεντ και
β) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης κατά ένα (1) εξάμηνο σπουδών.

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος είναι η ελληνική. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών μπορεί να παρέχονται και στην αγγλική γλώσσα σε όλες τις προσφερόμενες κατευθύνσεις. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική. Στη δεύτερη  περίπτωση πρέπει να περιλαμβάνεται εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική (1/3 του ξενόγλωσσου κειμένου).

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης ανά φοιτητή θα ανέρχονται σε € 5.500 για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε € 7.500 για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Διαδικασία επιλογής:

Κάθε έτος δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και απόφαση της Ε.Δ.Ε., ορίζοντας συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προκήρυξη υπογράφεται από τον Διευθυντή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α.. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή).

β) Βιογραφικό σημείωμα με δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

γ) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

δ) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες.

ε) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).

στ) Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1/C1) που αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

ζ) Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017. Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη αναγνώρισης, η οποία πρέπει να προϋπάρχει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν ιδίως:

α) Βαθμό πτυχίου/ων

β) Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας

γ) Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας από την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών και έπειτα (μόνο για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης) καθώς και τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:

δ) Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης

ε) Είδος ερευνητικής εμπειρίας και επιστημονικές εργασίες

στ) Συνέντευξη

ζ) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή εργοδότες

Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από την Ε.Δ.Ε. (π.χ. ελάχιστος βαθμός πτυχίου, κ.λπ.).

γ) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

δ) Ιεραρχεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και δίνει περιθώριο ολίγων ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή των διδάκτρων που απαιτείται για να κατοχυρώσει τη θέση του στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, ο Διευθυντής μπορεί να προχωρήσει στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου ορίζονται ως εξής:

Τα μαθήματα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται:

α. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα κορμού και οκτώ (8) μαθήματα επιλογής και

β. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 120 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές παρακολουθούν είκοσι ισοδύναμα μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης ή επιλογής με σύνολο 100 Πιστωτικές Μονάδες, συν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας που αντιστοιχεί σε 20 Πιστωτικές Μονάδες.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Οικονομικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Managerial Economics)
  • Εφαρμοσμένη Στατιστική και Προβλέψεις (Applied Statistics and Forecasting)
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)
  • Επιστήμη Διοίκησης / Επιχειρησιακή Έρευνα (Management Science / Operations Research)
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι (Financial Management I)
  • Μάρκετινγκ (Marketing)

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική (Business Strategy)
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems)
  • Μάνατζμεντ Παραγωγής (Προϊόντων, Υπηρεσιών και Έργων) (Operations Management)
  • Βιομηχανική Πολιτική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα (Industrial Policy και International Competitiveness)
  • Διοικητική Λογιστική (Management Accounting)
  • Μάνατζμεντ Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)

Κατεύθυνση: Μάνατζμεντ 

Γ’ εξάμηνο:

Μαθήματα Επιλογής  (επιλέγονται τα 6)

  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Organizational Behavior and Human Resource Management)
  • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration and Management)
  • Δίκαιο των Επιχειρήσεων και του Ανταγωνισμού (Business and Competition Law)
  • Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Games)
  • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management)
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Επιχείρηση και Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Corporate Environmental Management and Occupational Health and Safety)
  • Μάνατζμεντ Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management)
  • Εξαγωγικό και Διεθνές Μάρκετινγκ (Export and International Marketing)
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ (Financial Management II)
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διεπιχειρησιακή Συνεργασία (E-commerce)
  • Επιχειρηματικότητα και Δημιουργία Νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων

Δ’ εξάμηνο:

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται τα 2 + Διπλωματική εργασία)

  • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems)
  • Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία (Public Relations and Communication)
  • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis)
  • Έρευνα Αγοράς (Market Research and Consumer Behavior)
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κατεύθυνση: Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Γ’ εξάμηνο:

Μαθήματα Επιλογής  (επιλέγονται τα 6)

  • Μάνατζμεντ Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management)
  • Λογισμικό Διοίκησης Έργων – Διεργασίες Ενοποίησης (Project Management Software– Integration Management)
  • Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ –Θεωρία Αποφάσεων /Επιχειρησιακή Έρευνα (Quantitative Methods IΙ – Decision Theory/Operations Research)
  • Διαχείριση Κινδύνων Έργων (Project Risk Management)
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας Έργων (Environmental Management and Project Health and Safety Management)
  • Διαχείριση Συμβάσεων και Προμηθειών Έργων (Contract and Procurement Management for Projects)
  • Διαχείριση Έργων Ενδιαφέροντος Δημόσιας Διοίκησης (Public Interest Projects)
  • Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα – Συμβάσεις Παραχώρησης Τεχνικών Έργων (Public-Private Partnerships (PPPs) – Concession Contracts)
  • Διαχείριση Έργων Καινοτομίας (Project Management of Innovation Projects)

Δ’ εξάμηνο:

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται τα 2 + Διπλωματική εργασία)

  • Διαχείριση Κόστους (Cost Management)
  • Επαγγελματική Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων (Professional Certification in Project
  • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis)
  • Συστήματα Αποφάσεων (Decision Systems)
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Διιδρυματικό/Διατμηματικό Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ