ΠΜΣ: Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.12.2022

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62

Τηλέφωνα:  210 8203617,  210 8203649 Fax :  210 8203639 E-mail : post.econ@aueb.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά/MSc in Applied Economics and Finance σκοπεύει στην εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης οικονομολόγων στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης, Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση Χρεωγράφων, Παράγωγα, Αποτελεσματικότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Οικονομικά της Κτηματαγοράς, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Τραπεζική Στρατηγική, Οικονομικά της Εργασίας, Χρηματοοικονομική Ιστορία, Διεθνής Οικονομία και Αγορές, Αντιμονοπωλιακή Οικονομική.

Ο σκοπός αυτός θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης όσο και στις ανάγκες της ελληνικής  οικονομίας. Στο Π.Μ.Σ. παρέχεται γνωστική εμβάθυνση (concentration) στις θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα χωρίς όμως να αποτελούν ειδικεύσεις και χωρίς να αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία και στο Παράρτημα Διπλώματος των αποφοίτων.

Τίτλος Σπουδών: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά/ MSc in Applied Economics and Finance.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης κατά ένα (1) εξάμηνο σπουδών.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα:  Τα τέλη φοίτησης για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης ορίζονται σε πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (5.400 €) και για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης σε επτά χιλιάδες ευρώ (7.000 €).

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Διαδικασία επιλογής:

Κάθε Φεβρουάριο, δημοσιεύεται και αναρτάται στην στοσελίδα του τμήματος και του Π.Μ.Σ. του ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. με εισήγηση του Διευθυντή κατόπιν έγκρισης της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ορίζοντας συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προκήρυξη υπογράφεται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Π.Μ.Σ. με ευθύνη του τμήματος και το σχετικό κόστος βαρύνει το Π.Μ.Σ. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων του Π.Μ.Σ. η απόφαση για την προκήρυξη εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και ο χρόνος προκήρυξης λαμβάνεται από τον Πρόεδρο του τμήματος και υπογράφεται από τον ίδιο και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή) με μία πρόσφατη φωτογραφία

β) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελοιόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

γ) Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή T2/C2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής.

δ) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).

ε) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).

Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν:

α) Βαθμός πτυχίου (ων).
β) Πανεπιστήμιο και Τμήμα Προέλευσης.
γ) Έτη ολοκλήρωσης σπουδών.
δ) Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
ε) Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας (για μερικής φοίτησης πρόγραμμα).
ζ) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή εργοδότες
η) Ατομική συνέντευξη (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κ.λπ.).
θ) Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια.

γ) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση και τους βαθμολογεί. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

δ) Ιεραρχεί τους υποψηφίους βάσει της τελικής βαθμολογίας τους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και δίνει περιθώριο 7 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή των διδάκτρων που απαιτείται για να κατοχυρώσει τη θέση του στο Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής με την έγκριση της Σ.Ε. μπορεί να ανακαλέσει αποδοχή φοιτητών και στη συνέχεια να προχωρήσει στη επιλογή επιλαχόντων, αν δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενες ημερομηνίες.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 2 τίτλων ορίζονται ως ακολούθως:

α. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

β. Περιλαμβάνει επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στο α΄ εξάμηνο με επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τα τρία (3) στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο, δύο μαθήματα επιλογής στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στο γ΄ εξάμηνο με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

γ. Πριν την έναρξη του προγράμματος προσφέρονται: δύο (2) προπαρασκευαστικά μαθήματα χωρίς πιστωτικές μονάδες και εξετάσεις. Ο ρόλος των προπαρασκευαστικών είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές για να ακολουθήσουν το ΜΠΣ χωρίς πιθανές ελλείψεις στα γνωστικά του αντικείμενα από το προπτυχιακό τους επίπεδο, που είναι προαπαιτούμενες από το πρόγραμμα, να τους δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις γνωστικές τους ανάγκες  και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα όποια κενά πιθανώς έχουν στην απαιτούμενη ύλη του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως
εξής:

Α΄ Εξάμηνο: 

  • Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική
  • Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
  • Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις

Β΄ Εξάμηνο:

  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Οικονομικά των επιχειρήσεων και Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις
  • Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
  • Μάθημα Επιλογής 1
  • Μάθημα Επιλογής 2

Γ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Ενδεικτική λίστα προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής

  • Στρατηγικές Επιχειρήσεων και Πολιτική Ανταγωνισμού.
  • Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση.
  • Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση.
  • Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου.
  • Κεφαλαιαγορές και Τραπεζική.
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028- 2029.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ