ΔΠΜΣ: Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

.

ΔΠΜΣ: «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62

Τηλέφωνα: 210 8203642 Fax : 210 8828992 E-mail : intneg@aueb.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση, τίτλος στα Αγγλικά: (Master of Science in Public Policy and Management) έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία:

α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική

β) Δημόσια Διοίκηση.

Παρέχει ειδικευμένες σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους τομείς της Δημόσιας Οικονομικής, Πολιτικής και Διοίκησης.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management) έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία: α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική β) Δημόσια Διοίκηση. Παρέχει ειδικευμένες σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους τομείς της Δημόσιας Οικονομικής, Πολιτικής και Διοίκησης. Βασικός  σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών για την καλύτερη λειτουργία οργανισμών και υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Παράλληλα, το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας στους παραπάνω τομείς οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας των Τμημάτων τα οποία συμμετέχουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα αυτό το Διατμηματικό Πρόγραμμα στοχεύει:

α) Στην εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών στους τομείς της εφαρμοσμένης Δημόσιας Οικονομικής, Πολιτικής και Διοίκησης και τον εφοδιασμό των αποφοίτων του με το εννοιολογικό πλαίσιο και τις αναλυτικές ικανότητες, όπως προσφέρονται σήμερα από την οικονομική επιστήμη και το «μάνατζμεντ», που απαιτούνται για μια παραγωγική σταδιοδρομία και εξέλιξη στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

β) Στη διασύνδεση αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, στη χώρα μας.

γ) Στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την αντίστοιχη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρονται σε Ευρωπαϊκό και ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο.

Τίτλος Σπουδών:

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master in Public Policy and Management) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

(α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)

(β) Δημόσια Διοίκηση (Public Management)

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ορίζονται σε τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (3.800€) ανά φοιτητή και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης σε επτά πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (5.200€) ανά φοιτητή.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ..

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Διαδικασία επιλογής:

Κάθε Φεβρουάριο δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. με εισήγηση του Διευθυντή και απόφαση της Ε.Δ.Ε., ορίζοντας συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προκήρυξη υπογράφεται από το Διευθυντή του ΔΠΜΣ και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται με ευθύνη του Δ.Π.Μ.Σ το οποίο αναλαμβάνει και το σχετικό κόστος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή) με μία πρόσφατη φωτογραφία.

β) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

γ) Αποδεικτικά πολύ καλής/καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή Β2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου αγγλικής γλώσσας.

δ) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).

ε) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).

στ) Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν:

α) Βαθμός πτυχίου (ων)
β) Πανεπιστήμιο και Τμήμα Προέλευσης
γ) Έτη ολοκλήρωσης σπουδών
δ) Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας
ε) Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας (για μερικής φοίτησης πρόγραμμα)
στ) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή εργοδότες
ζ) Ατομική συνέντευξη (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνωστική εστίαση κ.λπ.)
η) Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα τυπικά ελάχιστα κριτήρια.

γ) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από την Ε.Δ.Ε. και τους βαθμολογεί. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

δ) Ιεραρχεί τους υποψηφίους βάσει της τελικής βαθμολογίας τους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Δ.Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και δίνει περιθώριο 7 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή των διδάκτρων για να κατοχυρώσει τη θέση του στο Δ.Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής με την έγκριση της Σ.Ε. μπορεί να ανακαλέσει αποδοχή φοιτητών και στη συνέχεια να προχωρήσει στη επιλογή επιλαχόντων, αν δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενες ημερομηνίες.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων, β) επιτυχής
εξέταση σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 60 ΠΜ, και γ) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

Το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων μαζί με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ορίζεται ως εξής:

1) Ειδίκευση: «Δημόσια Οικονομική Πολιτική»

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Αρχές Οικονομικών για Δημοσιονομική Πολιτική
  • Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής
  • Ποσοτικές Μέθοδοι για τον Δημόσιο Τομέα
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων και Πολιτικών
  • Λήψη Αποφάσεων
  • Στρατηγική Διοίκηση για Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  • Μεταρρυθμίσεις και Public Management

Μαθήματα Επιλογής (4 μαθήματα  από τα παρακάτω)

  • Δημόσια Οικονομική
  • Κυκλική Οικονομία
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
  • Εισαγωγή στη θεωρία των Παιγνίων

Γ’ εξάμηνο:

  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ειδίκευση: «Δημόσια Διοίκηση»

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Αρχές Οικονομικών για Δημοσιονομική Πολιτική
  • Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής
  • Ποσοτικές Μέθοδοι για τον Δημόσιο Τομέα
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων και Πολιτικών
  • Λήψη Αποφάσεων
  • Στρατηγική Διοίκηση για Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  • Μεταρρυθμίσεις και Public Management

Μαθήματα Επιλογής (4 μαθήματα από τα παρακάτω)

  • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ηγεσία
  • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα
  • Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
  • Σχέσεις με Πολίτη/Επικοινωνία
  • Ηθική και Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα

Γ’ εξάμηνο:

  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ