ΔΠΜΣ: Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.11.2021

Συνεργαζόμενες Σχολές & Φορείς:

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

.

ΔΠΜΣ: «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» 

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15780 Αθήνα

Τηλέφωνα:  210 772 3025  E-mail : fteappl@central.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η καλλιέργεια, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, της Φυσικής και των Τεχνολογικών της Εφαρμογών που θεραπεύονται από τους συνεργαζόμενους Τομείς και Ινστιτούτα.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι:

(α) η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στα θέματα της Φυσικής και των Τεχνολογικών Εφαρμογών, ώστε να είναι κατάλληλοι να εργαστούν στην έρευνα και ανάπτυξη, στην πλαισίωση ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών μονάδων, και ως επιμορφωμένοι καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης.

(β) η εις βάθος κατάρτιση και, μέσω της εκπόνησης Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης, η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων των αποφοίτων του προγράμματος έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

(γ) η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών των αποφοίτων του προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του Ε.Μ.Π. σύμφωνα με όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Μ.Π. και εφόσον αποφασίσει θετικά η ΓΣΕΣ της εν λόγω Σχολής.

(δ) η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών των αποφοίτων του προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) σε οποιοδήποτε Τμήμα Φυσικής και Εφαρμογών αυτής της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Τίτλος Σπουδών: Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές».

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα:  Γλώσσα διδασκαλίας είναι κυρίως η ελληνική και για το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρρυθμη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα, για μαθήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την ΕΔΕ του προγράμματος.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Σχολών του Ε.Μ.Π., πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν.4485/2017, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου.
 • Σειρά κατάταξης στο έτος αποφοίτησης.
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
 • Άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
 • Ερευνητική, επαγγελματική, ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Γνώσεις πληροφορικής, συστατικές επιστολές.
 • Εν γένει ακαδημαϊκή συμπεριφορά.
 • Προσωπική συνέντευξη.
 • Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών τους.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα σπουδών δεν διακρίνεται σε εξειδικεύσεις και έχει ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για όλους τους φοιτητές. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 μαθήματα επιλογής και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών φαίνεται παρακάτω:

Α’ εξάμηνο:  Τέσσερα μαθήματα (τρία (3) υποχρεωτικά και ένα κατ’ επιλογήν)

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ηλεκτρομαγνητισμός
  • Κβαντική Μηχανική
  • Στατιστική Φυσική

Μαθήματα Επιλογής:

  • Θεωρητική Μηχανική
  • Αλληλεπίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και Ύλης
  • Πειραματικές Μέθοδοι (Συμπυκνωμένης Ύλης και Οπτοηλεκτρονικής)
  • Εξελιγμένοι τύποι Πυρηνικών Αντιδραστήρων ισχύος
  • Κβαντική Θεωρία πεδίου Ι

Β’ εξάμηνο:    Τέσσερα μαθήματα (ένα υποχρεωτικό και τρία (3) κατ’ επιλογήν)

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Κβαντική Μηχανική – ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής:

  • Ηλεκτρομαγνητισμός –ΙΙ
  • Φυσική Στερεάς Κατάστασης
  • Ραδιοπεριβαλλοντική Ανάλυση
  • Στοιχειώδη Σωματίδια
  • Πυρηνική Φυσική
  • Πειραματικές Μέθοδοι (Συμπυκνωμένης Ύλης και Οπτοηλεκτρονικής)-ΙΙ
  • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής
  • Φυσική των Λέιζερ
  • Οργανολογία
  • Εισαγωγή στον Μαγνητισμό και τα Μαγνητικά Υλικά
  • Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Σύντηξης
  • Κβαντική Θεωρία Πεδίου ΙΙ
  • Γενική Σχετικότητα
  • Ιατρικές Εφαρμογές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
  • Υπολογιστικές και Στατιστικές τεχνικές στη Φυσική
  • Κβαντική Οπτική
  • Ειδικά Κεφάλαια Στερεάς Κατάστασης
  • Φυσική της Επιστήμης Υλικών
  • Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής, Ανιχνευτές-Επιταχυντές

Γ’ εξάμηνο

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές – Physics and Technological Applications», θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ