ΔΠΜΣ: Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.11.2021

Συνεργαζόμενες Σχολές:

Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π.

Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

 

ΔΠΜΣ: «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική»

«Mathematical Modeling in Modern Technologies and Financial Engineering»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία Σχολής Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Κτ. Ζ, 2ος όροφος ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τ.K 15780, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα:  210 772 4191 Fax: 210 772 1685

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές υψηλού επιπέδου εφόδια από το χώρο της Μαθηματικής Επιστήμης και ειδικότερα από τις περιοχές της Μαθηματικής Ανάλυσης (Ντετερμινιστικής και Στοχαστικής), των Διαφορικών Εξισώσεων και Δυναμικών Συστημάτων, της Αριθμητικής Ανάλυσης και της Στατιστικής. Εφόδια τα οποία με την πάροδο του χρόνου ολοένα και περισσότερο αποδεικνύεται ότι αποτελούν πλέον κοινό τόπο συνάντησης των τεχνικών Μαθηματικής Προτυποποίησης τόσο των διαδικασιών, που λαμβάνουν χώρα σε φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικά συστήματα, όσο και στα βασικά φαινόμενα εξέλιξης των κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων.

Στόχο επίσης του ΔΠΜΣ Μ.Π.Σ.Τ.Χ. – πέραν της κοινής μαθηματικής βάσης των δύο Κατευθύνσεων – αποτελεί και η διερεύνηση της δυνατότητας ουσιαστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθημάτων των τριών Κατευθύνσεων και ενοποίηση μεθόδων και τεχνικών στην πορεία Μαθηματικής Προτυποποίησης Τεχνολογικών, Επιστήμης Δεδομένων και Οικονομικών διαδικασιών και συστημάτων.

Το Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) απευθύνεται σε απόφοιτους Θετικής, Οικονομικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα, αφού εμβαθύνουν στα θέματα και τα «εργαλεία» της μαθηματικής προτυποποίησης, να ακολουθήσουν µία εκ των τριών (3) παρεχόμενων διακριτών κατευθύνσεων: της μαθηματικής προτυποποίησης Τεχνολογιών Αιχμής, της μαθηματικής προτυποποίησης Μαθηματικών της Επιστήμης των Δεδομένων (νέα  κατεύθυνση) ή της μαθηματικής προτυποποίησης σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης µε έμφαση στη Χρηµατοοικονοµική Τεχνολογία.

Τίτλος Σπουδών: Το ΔΠΜΣ Μ.Π.Σ.Τ.Χ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην περιοχή της Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Χρηματοοικονομική μετά από επιτυχή περάτωση του σχετικού κύκλου σπουδών.

Διάρκεια σπουδών :  Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί από τη διεύθυνση του ΔΠΜΣ παράταση ενός ακόμα εξαμήνου. Μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου ο φοιτητής, που δεν έχει ολοκληρώσει πλήρως τις σπουδές του, διαγράφετε από το Μεταπτυχιακό.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: Χωρίς τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ Μ.Π.Σ.Τ.Χ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Μηχανικοί Σχολών του Ε.Μ.Π. ή άλλων αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Σχολών της χώρας ή ισότιμων Σχολών Α.Ε.Ι της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ακαδημαϊκά ισότιμων Σχολών συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, για τους οποίους η απόκτηση του Μ.Δ.Ε ή και του Δ.Δ. δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού Διπλώματος  του Ε.Μ.Π. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό, γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Σχολών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Τελειόφοιτοι των παραπάνω κατηγοριών θα γίνουν δεκτοί εφόσον η απόκτηση  του διπλώματος ή πτυχίου προηγηθεί της έναρξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα τις ημερομηνίες, που ορίζει η προκήρυξη.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν.4485/2017, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Διαδικασία επιλογής:

Στο  ∆ΠΜΣ γίνονται δεκτές υποψηφιότητες κυρίως από Θετικές, Οικονομικές και Πολυτεχνικές Σχολές και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  • γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,
  • σειρά κατάταξης στο έτος αποφοίτησης
  • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
  • επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
  • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
  • ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,
  • γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
  • συστατικές επιστολές,
  • εν γένει, η ακαδημαϊκή συμπεριφορά
  • προσωπική συνέντευξη και/ή εξετάσεις και
  • εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) τουλάχιστον μαθήματα του ΠΜΣ από αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Για κάθε ένα των μαθημάτων προβλέπονται ώρες παραδόσεων και φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και συμμετοχή τους σε ασκήσεις. Όλοι οι Φοιτητές για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τρία (3) τουλάχιστον από τα μαθήματα κορμού.

Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Κατεύθυνσης των Τεχνολογιών Αιχμής για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τέσσερα (4) από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης. Έχουν δε και τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Κατεύθυνσης των Μαθηματικών της Επιστήμης Δεδομένων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τέσσερα (4) από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης. Έχουν δε και τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Κατεύθυνσης της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τέσσερα (4) από τα μαθήματα της κατεύθυνσης. ‘Έχουν δε και τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Αναλυτικά, τα μαθήματα φαίνονται στους Πίνακες Μαθημάτων που ακολουθούν:

Α’ εξάμηνο:

Επιλογή μαθημάτων μέχρι συμπλήρωσης των απαιτούμενων 30 πιστωτικών μονάδων για το εξάμηνο.

Μαθήματα Κορμού:

  • Προβλήματα Βελτιστοποίησης και Μεταβολικές Αρχές της Μαθηματικής Φυσικής
  • Δυναμικά Συστήματα και Μαθηματική Θεωρία Χάους
  • Θεωρία Πιθανοτήτων
  • Αριθμητική Ανάλυση

Διεπιστημονικά Μαθήματα:

  • Προτυποποίηση και Έλεγχος Δυναμικών Συστημάτων
  • Ειδικά Κεφάλαια σε Πολύπλοκα Συστήματα
  • Στοχαστικές Ανελίξεις
  • Πεπερασμένες Διαφορές & Πεπερασμένα Στοιχεία για ΜΔΕ
  • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
  • Απεικόνιση Γραφημάτων
  • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση
  • Παράλληλος Υπολογισμό

Κατεύθυνση Ι: Τεχνολογίες Αιχμής

  • Εφαρμογές της μη Γραμμικής Οπτικής στις Φωτονικές Επικοινωνίες και Διατάξεις
  • Ήλεκτρο-Οπτική και Εφαρμογές
  • Φαινόμενα Κυματοδήγησης στο Θαλάσσιο Περιβάλλον και Εφαρμογές
  • Μαθηματική και Υπολογιστική Προτυποποίηση Βιολογικών Συστημάτων και Εφαρμογές
  • Ειδικά Θέματα Μαθηματικής Προτυποποίησης στις Τεχνολογίες Αιχμής

Κατεύθυνση ΙΙ: Μαθηματικά και Επιστήμη Δεδομένων

  • Στοχαστικές Ανελίξεις
  • Στατιστικοί Σχεδιασμοί
  • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
  • Αναγνώριση Προτύπων
  • Απεικόνιση Γραφημάτων
  • Απεικόνιση Δεδομένων
  • Τυπικές Μέθοδοι
  • Ειδικά Θέματα Μαθηματικής Προτυποποίησης στην Επιστήμη των Δεδομένων

Κατεύθυνση ΙΙΙ: Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

   • Ανάλυση Καταστάσεων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
   • Αποτίμηση Αξιόγραφων και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων
   • Μικροοικονομική Θεωρία
   • Στοχαστικές Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά
   • Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας
   • Ειδικά Θέματα Μαθηματικής Προτυποποίησης στα Χρηματοοικονομικά

Β’ εξάμηνο: 

Επιλογή μαθημάτων μέχρι συμπλήρωσης των απαιτούμενων 30 πιστωτικών μονάδων για το εξάμηνο.

Μαθήματα Κορμού:

  • Στατιστικά Πρότυπα
  • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
  • Οικονομετρία και Ανάλυση Χρονοσειρών
  • Συναρτησιακή Ανάλυση

Διεπιστημονικά Μαθήματα:

  • Θεωρία Μέτρου
  • Μη Γραμμική Δυναμική και Εφαρμογές
  • Μπεϋζιανή Στατιστική και MCMC
  • Μη-Μαρκοβιανές Στοχαστικές Συναρτήσεις. Στοχαστική Δυναμική
  • Θεωρία Κόμβων, Τοπολογία Χαμηλών Διαστάσεων και Εφαρμογές
  • Επιχειρησιακή Έρευνα και Διαχείριση Έργων
  • Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος
  • Υπολογιστική Στατιστική και Στοχαστική Βελτιστοποίηση
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
  • Δίκτυα: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

Κατεύθυνση Ι: Τεχνολογίες Αιχμής

  • Μοριακή Προσομοίωση Υλικών
  • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Μηχανική
  • Μαθηματική Προτυποποίηση στη Νανοτεχνολογία
  • Όραση Υπολογιστών
  • Εισαγωγή στη Φυσική και Τεχνολογία της Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης
  • Μέθοδοι Τηλεπισκόπησης για την Παρατήρηση και Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος
  • Μαθηματικά Εξόρυξης Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Ειδικά Θέματα Μαθηματικής Προτυποποίησης στις Τεχνολογίες Αιχμής.

Κατεύθυνση ΙΙ: Μαθηματικά και Επιστήμη Δεδομένων

  • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
  • Υπολογιστική Στατιστική και Στοχαστική Βελτιστοποίηση
  • Στατιστική Μάθηση
  • Μπεϋζιανή Στατιστική και MCMC
  • Μη-Μαρκοβιανές Στοχαστικές Συναρτήσεις. Στοχαστική Δυναμική
  • Διαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων Παρατήρησης Γης
  • Ανάλυση Επιβίωσης και Αξιοπιστίας
  • Τεχνορύθμιση και Επιστήμη των Δεδομένων
  • Συστήματα/Εργαλεία Αναλυτικής Δεδομένων
  • Συστημική και Δικτυακή Βιολογία
  • Ειδικά Θέματα Μαθηματικής Προτυποποίησης στην Επιστήμη των Δεδομένων

Κατεύθυνση ΙΙΙ: Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

  • Στοχαστικός Λογισμός και Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική
  • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
  • Παίγνια και Λήψη Αποφάσεων
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
  • Μακροοικονομική Θεωρία
  • Υποδείγματα Πρόβλεψης Αποτυχίας
  • Ανάλυση Επιβίωσης και Αξιοπιστίας
  • Μαθηματικά Οικονομικά: Θεωρία Ισορροπίας
  • Ειδικά Θέματα Μαθηματικής Προτυποποίησης στα Χρηματοοικονομικά

Γ’ εξάμηνο

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ