ΔΠΜΣ: Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.11.2021

Συνεργαζόμενες Σχολές & Φορείς

 • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.
 • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
 • Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
 • Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
 • Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.
 • Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
 • Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ι.Τ.Ε. – Κρήτης
 • Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Ε.Ι.Ε.

.

ΔΠΜΣ: Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780. Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 772 4191,  210 7722023, 210 772 3032. E-mail : semfe@central.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιστήμη και η τεχνολογία των φυσικών και τεχνητών συστημάτων που καλύπτουν τη Μικρο- και Νανο-κλίμακα. Στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η μελέτη (α) των δομικών χαρακτηριστικών, (β) των ιδιοτήτων, (γ) του τρόπου σύνθεσης ή κατασκευής, και (δ) των εφαρμογών των αντίστοιχων συστημάτων και διατάξεων. Ως προς το εύρος, το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος εκτείνεται σε συστήματα και διατάξεις που καλύπτουν το φάσμα από τα ανόργανα υλικά μέχρι τα οργανικά/πολυμερή και τα βιολογικά συστήματα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στα μικροσυστήματα και τις νανοδιατάξεις, που θα εξοικειώνει τους φοιτητές με την έρευνα αλλά και με τυπικές διαδικασίες του χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία.

Με δεδομένη τη ραγδαία εξέλιξη των μικροσυστημάτων και των νανοδιατάξεων που χρησιμοποιούνται, κανείς θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να ανανεώνει τις γνώσεις και τις ικανότητές του έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις εξελίξεις. Για τον λόγο αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει στους φοιτητές του ένα κατάλληλο μείγμα γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα αποτελούν το υπόβαθρο επάνω στο οποίο θα μπορούν να στηρίζουν την μελλοντική τους ανάπτυξη ανάλογα με τις τάσεις που διαμορφώνονται στον κλάδο.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις τεχνολογίας αιχμής ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού:

Θα κατέχουν επαρκή θεωρητική γνώση και τεχνολογική εμπειρία, που θα αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του αναπτυσσόμενου κλάδου των μικροσυστημάτων και των νανοδιατάξεων.

Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και ικανότητες έρευνας.

Ο σκοπός του προγράμματος επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

 • Εκπαίδευση σε σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα μέσα από την διδασκαλία μαθημάτων και την παρακολούθηση προαιρετικών σεμιναρίων.
 • Απόκτηση γνώσεων για θέματα έρευνας μέσα από την ανάληψη μιας Μεταπτυχιακής Εργασίας στη διάρκεια της οποίας ο φοιτητής θα καθοδηγείται από ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού.
 • Απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων τεχνολογίας μέσα από την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων. Προετοιμασία για τη συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση Διδακτορικού ή για την απασχόληση σε διεθνείς ή Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της κατασκευής μικροσυστημάτων ή νανοδιατάξεων.

Τίτλος Σπουδών: Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην περιοχή Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις μετά από επιτυχή περάτωση του σχετικού κύκλου σπουδών.

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ «Μιικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: Γλώσσα διδασκαλίας είναι κυρίως η ελληνική και για το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρρυθμη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους ή συνόλου του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο πάντα των διαδικασιών σύνταξης, έγκρισης και αξιολόγησης των αναλυτικών ΠΜΣ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διπλωματούχοι Μηχανικοί των Σχολών του Ε.Μ.Π. και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε έτος στο ΔΠΜΣ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  • γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,
  • σειρά κατάταξης στο έτος αποφοίτησης
  • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
  • επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
  • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
  • ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,
  • γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
  • γνώσεις πληροφορικής,
  • συστατικές επιστολές,
  • εν γένει, η ακαδημαϊκή συμπεριφορά
  • προσωπική συνέντευξη, και
  • εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών τους.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου, ορίζονται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Θεωρία της Ύλης (με έμφαση στη Συμπυκνωμένη Ύλη)
  • Στατιστική Φυσική
  • Φυσική Ημιαγωγικών Υλικών και Διατάξεων
  • Διεργασίες Κατασκευής Μικρο− και Νανο−συστημάτων

Β’ εξάμηνο:

Επιλογή πέντε (5) μαθημάτων από τα παρακάτω:

  • Εργαστηριακές Τεχνικές για Νανοϋλικά
  • Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις
  • Μικρο−νανο Αισθητήρες
  • Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Νανοδομών
  • Βιονανοτεχνολογία για Αίσθηση και Οπτική Απεικόνιση
  • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
  • Κβαντικοί Υπολογιστές
  • Προσομοίωση και Μικρο− και Μακρο−σκοπικό επίπεδο
  • Οπτικές και Μικρο−Οπτικές διατάξεις
  • Μικρο−ρευστομηχανικά Συστήματα
  • Οργανικά Νανο−Υλικά
  • Εισαγωγή στον Μαγνητισμό και τα Μαγνητικά Υλικά
  • Ειδικά κεφάλαια Νανοτεχνολογίας
  • Μηχανική και Δυναμική Μικροσυστημάτων
  • Μικρομηχανικά και Μικρορομποτικά Συστήματα

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις – Microsystems and Nanodevices», θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης,σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 τουΝ.4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ