ΔΠΜΣ: Γεωπληροφορική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.11.2021

Συνεργαζόμενες Σχολές:

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

.

ΔΠΜΣ: Γεωπληροφορική

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής:  Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κτίριο Λαμπαδαρίου Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 7722724, 210 7722781  E-mail : epal@survey.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κάλυψη του επιστημονικού και τεχνολογικού κλάδου, που
ασχολείται με τη συστηματοποίηση της κατανόησης του γεωγραφικού χώρου, καθώς και τη συλλογή, γεωαναφορά, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, παρουσίαση και διαχείριση των στοιχείων του, με έμφαση σε ψηφιακές μεθόδους, γεωχωρικές τεχνολογίες, γεωπληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες γνώσης.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική εμβάθυνση διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή αποφοίτων άλλων ΑΕΙ, αφενός στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία, χαρτογράφηση και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, και αφετέρου στην ανάλυση και στο σχεδιασμό του χώρου και ανάπτυξη ποικίλλων γεωεφαρμογών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής.

Το ΔΠΜΣ έχει ως στόχο τη διεπιστημονική εμβάθυνση των διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή και πτυχιούχων άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία, χαρτογράφηση και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και σε ανάλυση και σχεδιασμό του χώρου και ανάπτυξη ποικίλλων γεωεφαρμογών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

Τίτλος Σπουδών: Σε όσους περατώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωπληροφορική».

Διάρκεια σπουδών : Το ΔΠΜΣ διαρκεί κατ’ ελάχιστον τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη τον Οκτώβριο εκάστου έτους. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: Για τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη, Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και:

 • απόφοιτοι του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Xώρας,
 • απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης,
 • απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με σπουδές νόμιμα αναγνωρισμένες
  ως ισότιμες ελληνικών ΑΕΙ, με πτυχίο επιπέδου MSc ή MEng ή άλλου ισοδύναμου τίτλου,
 • Επίσης γίνονται, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών
  Σχολών ως ο νόμος ορίζει.

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς και την Ελληνική γλώσσα. Απαραίτητη είναι η γνώση βασικών στοιχείων Πληροφορικής, καθώς και η γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας Προγραμματισμού (π.χ. εκ των BASIC, C, C++, JAVA, Python, …) ή ενός υπολογιστικού / προγραμματιστικού εργαλείου, όπως το MATLAB.

Ο αριθμός των εγγραφόμενων κάθε χρόνο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40), ενώ το ποσοστό των διαφόρων κατηγοριών καθώς και ο ακριβής αριθμός εισακτέων θα αποφασίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. Το ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021, θα απορροφήσει κατ’ελάχιστον είκοσι (20) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Διαδικασία επιλογής:

Το ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021, θα απορροφήσει κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει ως ο νόμος ορίζει με  συνεκτίμηση των προσόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, όπως είναι ο βαθμός διπλώματος/πτυχίου, η συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός τους για αυτό, η εμπειρία τους, η γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων δε και των συστατικών επιστολών. Είναι πιθανόν υποψήφιοι να κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη, το αποτέλεσμα της οποίας θα συμπληρώσει την εικόνα για την προσωπικότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων και την ικανότητά τους για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Οι σπουδές του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης-ΜΔΕ) περιλαμβάνουν μαθήματα κορμού και εξειδίκευσης, τα οποία αναπτύσσονται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα συστηματικών σπουδών και ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας, ή (σε ιδιαίτερες μόνο περιπτώσεις) σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα συστηματικών σπουδών χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας αρχίζει μετά την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων των προηγουμένων ακαδημαϊκών εξαμηνα και διαρκεί τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο .

Για το ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση συνολικά σε οκτώ (8) μαθήματα, εκ των οποίων τέσσερα (4) επιλέγονται από τα μαθήματα κορμού και τέσσερα (4) από τα μαθήματα εξειδίκευσης. Η ΕΔΕ καθορίζει τα επιπλέον μαθήματα που απαιτούνται για την ειδική περίπτωση παρακολούθησης τεσσάρων τετραμήνων συστηματικών σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Σε ειδικότητες μη άμεσα συγγενείς με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού είναι δυνατόν μετά από κατά περίπτωση αξιολόγηση να απαιτηθεί η παρακολούθηση πρόσθετων προπαρασκευαστικών μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Μαθήματα κορμού

  • Θεωρία Γεωπληροφορικής
  • Συλλογή Χωρικών Δεδομένων καιΕντοπισμός
  • Αναλυτικές Μέθοδοι Γεωπληροφορικής
  • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική
  • Επεξεργασία, Ανάλυση και Απόδοση Χωρικών Δεδομένων
  • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής

Μαθήματα Εξειδίκευσης:

  • Ερευνητικά Θέματα στα ΣΓΠ
  • Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπληροφορική
  • Μέθοδοι Αναπαράστασης Γεωγραφικής Γνώσης
  • Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικής & Βιομηχ. Γεωδαισίας
  • Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων
  • Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφ. Τηλεπισκόπησης
  • Ψηφιακές Φωτογραμμετρικές Μέθοδοι
  • Ειδικά Κεφάλαια Χαρτογραφίας
  • Αναλυτικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Χαρτογραφίας
  • Ψηφιακή Τεχνολογία και Χαρτογραφική Παραγωγή
  • Ανάλυση Οικιστικών Συστημάτων
  • Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός με χρήση ΓΣΠ
  • Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
  • Αξίες και Ανάπτυξη – Αξιοποίηση Ακινήτων
  • Θεωρία Παραμορφώσεων στις Κλίμακες Φλοιούκαι Τεχνικών Έργων
  • Χρήση Συστημάτων Πληροφορικής στην Οδική Υποδομή
  • Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
  • Εφαρμογές Γεωστατιστικής στις Γεωλογικές Επιστήμες
  • Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Μεταλλευτική.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Γεωπληροφορική» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ