ΠΜΣ: Βιολογία Συστημάτων

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Τμήμα Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Βιολογία Συστημάτων»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ. 118 55 Βοτανικός. Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5294321, 210 529 4329, 210 529 4324, Ε-mail: phat@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του προγράμματος του ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων» είναι η ειδίκευση πτυχιούχων σε θεματολογίες αιχμής των βιολογικών επιστημών. Επιπλέον το ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων» στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με α) τις ολιστικές προσεγγίσεις βιολογικών συστημάτων, β) τη μοντελοποίηση των δικτύων σε γονιδιακό-πρωτεϊνικό-λειτουργικό επίπεδο, γ) τη βιοπληροφορική και τη χρήση της στη συνθετική βιολογία και τη βιοτεχνολογία. Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες της κοινωνίας και εθνικής οικονομίας και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Η υλοποίηση του προγράμματος στα παραπάνω θεματικά πεδία της Βιολογίας Συστημάτων περιλαμβάνει μαθήματα- εκπαίδευση για την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, για την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου, ερευνητικών επιστημονικών τεχνικών και μεθοδολογιών, για τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και για την ποσοτική και ποιοτική τους επεξεργασία. Τέλος, επιδίωξη του προγράμματος είναι η συνθετική/ολιστική επεξεργασία βιολογικών δεδομένων μέσω βιοπληροφορικής, με στόχο την βαθύτερη και αρτιότερη γνώση επιμέρους βιολογικών διεργασιών, και συστημάτων, και βιοτεχνολογικών εφαρμογών.

Τίτλος Σπουδών: Το Πρόγραμμα Σπουδών χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός (1) έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος) και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Βιολογία Συστημάτων».

Διάρκεια σπουδών : Ενός πλήρους ημερολογιακού έτους.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα.

Δίδακτρα: Προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, ύψους 1500 ευρώ σε 2 δόσεις των 750 ευρώ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών Περιβάλλοντος, Επιστημών των Υπολογιστών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης όσοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της κρίσης για επιλογή υποψηφίων θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα και σε περίπτωση που απαιτείται (από το τμήμα που προέρχονται) την επιτυχή ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ΜΦ: Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Ο βαθμός πτυχίου

2. Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το ΠΜΣ

3. H γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της Αγγλικής, ή/και Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς).

4. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

5. Το περιεχόμενο δύο συστατικών επιστολών.

6. Η προσωπική συνέντευξη από τη ΣΕ.

7. Άλλα συναφή επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα. Η συνάφεια του θέματος της διπλωματικής εργασίας του βαθμού της. Η ύπαρξη συναφούς διπλωματικής εργασίας ενισχύει την υποψηφιότητα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ ορίζονται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο:

   • Eισαγωγή σε Βιολογία ή Εισαγωγή στη Πληροφορική
   • Βιοπληροφορική
   • Ομικές  τεχνολογίες και  ψηφιοποίηση εικόνας
   • Βιολογία συστημάτων
   • Βιολογικά δίκτυα  και ανάλυση μεγάλου  όγκου δεδομένων
   • Βιολογία οργανισμών  μοντέλων
   • Εργαστηριακή εισαγωγή  και έρευνα 

Β’ Εξάμηνο:

   • Δικτύωση  ενζύμων και νανοτεχολογία
   • Σηματοδοτικά μονοπάτια  και  αναπτυξιακή δικτύωση
   • Μαθηματική  μοντελοποίηση (προτυποποίηση)
   • Ανάπτυξη ικανοτήτων−μεθοδολογία της έρευνας
   • Ανάπτυξη εργαστηριακής εμπειρίας 
   • Συνθετική  Βιολογία
   • Σεμινάρια 

Θερινή Περίοδος:

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, εργαστηρίων και των ημερίδων/διαλέξεων/σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Για απουσίες περισσότερες του 1/5 των μαθημάτων, εργαστηρίων ή σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν, γνωμοδοτεί η Σ.Ε. του Προγράμματος για την παροχή ή όχι δικαιώματος εξέτασης.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ