ΠΜΣ: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ. 118 55 Βοτανικός. Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 529 4677, Ε-mail: pms_etda@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. ανήκει στην οικονομική επιστήμη και είναι η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων με έμφαση στις επιχειρήσεις τροφίμων και γεωργίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι:

Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας και

Η δημιουργία στελεχών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης που θα συνδυάζουν γνώσεις, τόσο σε μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης, όσο και σε τεχνικές της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης έτσι ώστε να είναι σε θέση πάρουν τις αποφάσεις που απαιτούνται σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως επιχειρηματίες

Τίτλος Σπουδών: Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Master in Business Admisnistration – MBA) με τίτλο Διπλώματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας». Ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ. στα αγγλικά δεν αποτελεί ακριβή μετάφραση και είναι «MBA Food & Agribusiness».

Διάρκεια σπουδών :

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης: Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης που οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ένα ημερολογιακό έτος.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας μαθημάτων είναι κυρίως η ελληνική. Υπάρχουν όμως ορισμένα μαθήματα που διδάσκονται στην αγγλική. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία στα διδασκόμενα μαθήματα μπορεί είναι ελληνική ή/και αγγλική. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι ελληνική ή αγγλική.

Δίδακτρα: 

Τα τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης είναι 6.000€ και για τους φοιτητές του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης είναι 6.500€.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων.

Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν και όσοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει έγκαιρα να προσκομίσουν βεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται). Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Επιλογή των υποψηφίων: Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Γενικός βαθμός του πτυχίου.
 • Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει.
 • Σχετική επαγγελματική προϋπηρεσία.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9.
 • Άλλα προσόντα, που αποδεικνύονται με σχετικά πιστοποιητικά (π.χ. Βαθμολογία στο GMAT ή άλλο συναφές τεστ).
 • Συνέντευξη.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης:  Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) κάθε φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία 10 μαθήματα από τα οποία 6 είναι υποχρεωτικά και 4 προαιρετικά (40 πιστωτικές μονάδες/ECTS). Επίσης, πρέπει να εκπονήσει μια μεταπτυχιακή εργασία (16 πιστωτικές μονάδες/ECTS) και να παρακολουθήσει τον κύκλο σεμιναρίων και επισκέψεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (4 πιστωτικές μονάδες /ECTS). To σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ανέρχονται σε εξήντα (60).

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο: 
Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική Λογιστική
   • Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
   • Στατιστική για Επιχειρηματικές Αποφάσεις

Προαιρετικά Μαθήματα (επιλέγονται δύο)

   • Γενικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων
   • Διοικητική Επιστήμη και Κοστολόγηση
   • Εφοδιαστική Αλυσίδα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
   • Μακροοικονομικό Περιβάλλον Γεωργικών Επιχειρήσεων
   • Οικονομική των Επιχειρήσεων Τροφίμων
   • Χρηματοοικονομική Λογιστική

Β’ Εξάμηνο: 
Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Επιχειρησιακή Στρατηγική
   • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
   • Προχωρημένα θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Advanced Approaches to Management)

Προαιρετικά Μαθήματα (επιλέγονται δύο)

   • Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ
   • Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων
   • Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Ζήτησης Τροφίμων
   • Ποιοτικός Έλεγχος και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   • Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων με εφαρμογές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ