ΔΠΜΣ: Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης

το άρθρο ενημερώθηκε στις 19.07.2023

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Πανεπιστήμιο Paris 8: UFR Arts, philosophie, esthétique Τμήμα Arts et Technologies de l’ Image

.

ΔΠΜΣ: «Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Πατησίων 42 Τ.Κ. 10682 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3897109, 210 4801260

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του παρόντος Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΜΣ) είναι να παρέχει, σε συγκεκριμένο αριθμό επιλεγμένων φοιτητών, μια διπλή δεξιότητα, καλλιτεχνική και τεχνολογική, στους χώρους καλλιτεχνικής δημιουργίας οι οποίοι συμπράττουν με τις δημιουργικές ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικότερα στο χώρο της εικονικής πραγματικότητας. Παρέχεται τόσο η τεχνογνωσία, όσο και η αισθητική για τη δημιουργία καλλιτεχνικών και τεχνολογικών έργων, τα οποία αναπτύσσονται στο σύγχρονο ψηφιακό υπόστρωμα όπως αυτό διαμορφώνεται από τις σύνθετες πλατφόρμες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, τους πολυχρηστικούς διαδικτυακούς χώρους, τα κοινωνικά δίκτυα, τις διασυνδεδεμένες «έξυπνες» συσκευές επικοινωνίας και μικροσυσκευές», λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στα συνεχώς εξελισσόμενα μέσα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δίνεται έμφαση στις μεθόδους συνεργατικής παραγωγής σύνθετων καλλιτεχνικών έργων τα οποία μπορούν να προβληθούν σε διαδικτυακούς, πολυχρηστικούς ή μη, σύγχρονους ψηφιακούς χώρους. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιούνται εργαλεία αιχμής σε συνδυασμό με τεχνικές παραγωγής καλλιτεχνικού περιεχομένου πραγματικού χρόνου και επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής, όπως οι μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών, αλλά και ειδικές μέθοδοι με βάση τον προγραμματισμό, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τεχνητή ζωή, ο προγραμματισμός συμπεριφορών, κ.ά.

Τίτλος Σπουδών: Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης». Ο απονεμόμενος τίτλος θα είναι χωριστός για κάθε Πανεπιστήμιο. Στον κάθε τίτλο θα αναφέρεται ότι πρόκειται για ένα κοινό δίπλωμα και επίσης θα υπάρχει αναφορά και στα δύο ιδρύματα. Σε κάθε περίπτωση χρήσης ισχύει ένα από τα δύο διπλώματα.

Διάρκεια σπουδών : Ελάχιστη διάρκεια σπουδών 2 έτη (4 εξάμηνα). Ο ανώτατος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι 5 έτη. Δεν υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης, καθώς το πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό και τα μαθήματα αλληλοεξαρτώμενα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, στα αγγλικά, ή στα γαλλικά ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας φοιτητών. Οι θεωρητικές εργασίες των φοιτητών πραγματοποιούνται στη γλώσσα της χώρας παρουσίασης ή στα αγγλικά, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Το απαιτούμενο επίπεδο παρακολούθησης για τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα είναι το Β1.

Δίδακτρα: Χωρίς τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΕΠΜΣ γίνονται δεκτοί 20 πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Ανώτατων Ιδρυμάτων το ανώτερο, (έτσι ώστε σε κάθε εξάμηνο 10 το ανώτερο να φοιτούν στην Ελλάδα και 10 το ανώτερο να φοιτούν στη Γαλλία) σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του προγράμματος και συγκεκριμένα πτυχιούχοι/διπλωματούχοι τμημάτων καλλιτεχνικών σπουδών ή τμημάτων πληροφορικής με έμφαση στις νέες τεχνολογίες της εικόνας, του ήχου και στα πολυμέσα, της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, είναι δυνατό να γίνονται δεκτοί υποψήφιοι απόφοιτοι Σχολών μη συναφών αλλά με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή καλλιτεχνικό/τεχνολογικό έργο που είναι σε συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η προκήρυξη εισαγωγής ανακοινώνεται μία φορά το χρόνο, άνοιξη-καλοκαίρι. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν και στα 2 εκπαιδευτικά ιδρύματα, έως την ημερομηνία που ορίζεται στην τρέχουσα ανοικτή προκήρυξη, ένα ντοσιέ σε ψηφιακή μορφή (DVD) το οποίο θα περιέχει το βιογραφικό τους σημείωμα, επιλεγμένα δείγματα από προσωπικές δουλειές και τις σχετικές επεξηγήσεις. Επίσης, θα πρέπει να μιλούν καλά αγγλικά ή/και γαλλικά.

Η επιλογή των υποψηφίων βασίζεται στα εξής κριτήρια: συνάφεια σπουδών, καλλιτεχνικό έργο, επίπεδο τεχνολογικής γνώσης. Τα κριτήρια αυτά μοριοδοτούνται σε κλίμακα του 20. Η αξιολόγηση των κριτηρίων γίνεται από μία επιτροπή η οποία συγκροτείται και από τα δύο ιδρύματα και αποτελείται από δύο διδάσκοντες της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και δύο διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Paris 8 (η επικοινωνία γίνεται όπου χρειάζεται με τηλεδιάσκεψη). Εξετάζονται τα στοιχεία και οι εργασίες τις οποίες έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι επικρατέστεροι, με βάση την τελική μοριοδότηση, καλούνται σε συνέντευξη. Όλοι οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν και στα 2 Ιδρύματα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Κατά τον πρώτο χρόνο σπουδών (α και β εξάμηνο) μια ομάδα φοιτητών θα φοιτούν στο πρώτο ίδρυμα και μια άλλη στο δεύτερο, ενώ κατά τον δεύτερο χρόνο (γ και δ εξάμηνο) οι ομάδες φοιτητών μετακινούνται αντίστοιχα, ούτως ώστε να εκπληρώνεται η απαίτηση φοίτησης και στα 2 Ιδρύματα. Η σειρά φοίτησης στα δύο Ιδρύματα (Α.Σ.Κ.Τ. ή Paris 8) θα αποφασίζεται από εξεταστική επιτροπή των διδασκόντων βάσει των δεξιοτήτων του κάθε φοιτητή και των πρωταρχικών αναγκών του και με αυτά τα κριτήρια θα καθορίζεται ο αριθμός των φοιτητών που θα απαρτίζουν τις ανωτέρω ομάδες. Δηλαδή, μια επιτροπή των διδασκόντων καθηγητών και των δύο Ιδρυμάτων θα αποφασίζει ποιοι από τους φοιτητές θα  παρακολουθήσουν τα μαθήματα του πρώτου έτους (ή επιμέρους εξαμήνων) στην Ελλάδα και του δεύτερου έτους (ή επιμέρους εξαμήνων) στη Γαλλία και ποιοι φοιτητές το αντίθετο. Η επιτροπή διδασκόντων καθηγητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχει την δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικό τρόπο παρακολούθησης σε σχέση με τα δύο ιδρύματα.

Τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζονται ως εξής: Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές, ακολουθούν έναν βασικό κορμό φοίτησης, όπως αυτός ορίζεται από το κάθε Ίδρυμα. Ο βασικός αυτός κορμός φοίτησης είναι αντίστοιχος, αλλά όχι κατ’ ανάγκη όμοιος και στα 2 Ιδρύματα, πράγμα που απορρέει από την ανάγκη κάλυψης ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου (π.χ. στο Paris-8 αναπτύσσονται εκτενέστερα εξειδικευμένες τεχνολογικές πρακτικές, ενώ στην Α.Σ.Κ.Τ. καλλιτεχνικές προσεγγίσεις).

Η διάρθρωση των μαθημάτων μεταξύ των 2 εξαμήνων είναι σε ενότητες. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές και στα 2 Ιδρύματα ακολουθούν κοινά μαθήματα προπαρασκευής για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, αλλά και για την εξοικείωσή τους με σύγχρονες πρακτικές συνεργασίας από απόσταση, ούτως ώστε να αξιοποιείται συνθετικά η εμπειρία και από τα 2 Ιδρύματα.  Προς αυτή την κατεύθυνση και αναλόγως με τις ανάγκες του θέματος των διπλωματικών εργασιών, το ένα εκ των
μαθημάτων του 3ου ή/και 4ου εξαμήνου είναι κοινό και πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου.

Τα μαθήματα του τέταρτου εξαμήνου οδηγούν στην ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής εργασίας του κάθε φοιτητή. Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου, τόσο στην Α.Σ.Κ.Τ. όσο και στο Paris 8, συγκεντρώνουν αντίστοιχα 30 ECTS. Η διπλωματική εργασία των φοιτητών οι οποίοι παρακολουθούν το 3ο και 4ο εξάμηνο στη Γαλλία παρουσιάζεται στο Πανεπιστήμιο Paris 8 και αντίστροφα, ή αναλόγως με την περίπτωση, όπως αποφασίζεται από την επιτροπή. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν στη διαδικασία παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας διδάσκοντες και από τα 2 Ιδρύματα ή/και διδάσκοντες από άλλα Ιδρύματα (αναλόγως με το θέμα).

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4536 τ.Β’/13.07.2023 έχουμε Κατάργηση του Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών «Τέχνη Εικονική Πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης».

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ