ΠΜΣ: Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση

το άρθρο ενημερώθηκε στις 11.12.2022

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Χημείας (Θεσσαλονίκη)

ΠΜΣ: «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση» 

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη) Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνα: 2310 997670, Fax: 2310 997642 E-mail: info@chem.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το προτεινόμενο ΠΜΣ συμβάλει στην πρόοδο της Επιστήμης της Χημείας στα συναφή με τις προτεινόμενες ειδικεύσεις επιστημονικά πεδία.  Πιο συγκεκριμένα:

α. Το πεδίο της έρευνας σε θέματα Μοριακής Μοντελοποίησης και Υπολογιστικής Χημείας συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος μας, βοηθά τους πειραματικούς χημικούς να σχεδιάζουν νέες ενώσεις και υλικά με προκαθορισμένες ιδιότητες και πιο αποτελεσματικές παραγωγικές διαδικασίες. Η υπολογιστική χημεία χρησιμοποιείται επίσης για τη μελέτη των θεμελιωδών ιδιοτήτων των ατόμων, των μορίων και των χημικών αντιδράσεων, χρησιμοποιώντας τη μοριακή μηχανική, την κβαντική μηχανική και τη θερμοδυναμική.

β. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει από καιρό συνειδητοποιήσει την ανάγκη της έρευνας σε διδακτικής των φυσικών επιστημών και Χημικής Εκπαίδευσης ειδικότερα. Επίσης η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση της χρήσης τους στη χημική εκπαίδευση και της έρευνας επί των αρχών ανάπτυξής τους και της διδακτικής αποτελεσματικότητάς τους. Παράλληλα, είναι πλέον σαφής η ανάγκη της διαμόρφωσης ενός νέου τύπου εκπαιδευτικού, με χαρακτηριστικά και γνώσεις ερευνητή, για την καλύτερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και την προσέγγιση μεταξύ έρευνας και πράξης.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα μοριακού σχεδιασμού και μοντελοποίησης, καθώς και στη Χημική εκπαίδευση και στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση», στις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α: Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση και
Ειδίκευση Β: Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα διδάσκονται κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα στην Ελληνική και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις στην Αγγλική γλώσσα κατά την κρίση των διδασκόντων, στα πλαίσια διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΑΠΘ.

Δίδακτρα: Χωρίς Τέλη Φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο.

Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το ν.4485/2017, άρθ. 34, παρ.8.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες (ΜΦ) ετησίως. Η κατανομή των φοιτητών ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ. είναι:

Ειδίκευση Α(Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση): 10 ΜΦ και

Ειδίκευση Β (Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας): 10 ΜΦ

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόµενο από Παράρτηµα ∆ιπλώµατος.

2. Σύντοµο Βιογραφικό σηµείωµα.

3. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον µίας Ξένης Γλώσσας, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό του ΠΜΣ.

4. Έντυπη µορφή του Εξώφυλλου της πτυχιακής και έντυπη µονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τµήµατος Χηµείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείµενο της πτυχιακής σε ψηφιακή (cd) ή έντυπη µορφή).

5. Ανάτυπα δηµοσιευµένων εργασιών, εφόσον υπάρχουν, ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.

6. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.

7. Αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

8. Αντίγραφο άλλου Μεταπτυχιακού ή/και ∆ιδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν.

H επιλογή των φοιτητών θα γίνει µε βάση τον Αλγόριθµο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισµό του ΠΜΣ και περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η µέγιστη ποσόστωση για τη µοριοδότηση):

   • Βαθµός Πτυχίου (45 %)
   • Μαθήµατα σχετικά µε την αιτούµενη κατεύθυνση (30 %)
   • Πτυχιακή Εργασία (10 %)
   • ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3 %)
   • Ξένες Γλώσσες (3 %)
   • Συνέντευξη (2 %)
   • Επαγγελµατική/Ερευνητική Εµπειρία σχετική µε την κατεύθυνση (2 %)
   • ∆ήλωση 1ης προτίµησης (2 %)
   • Κατοχή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (1 %)
   • Κατοχή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (2 %)

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδίκευση Α: Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση

Α΄Εξάμηνο: 

   • Τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης μοριακής δομής, χημικών ιδιοτήτων και δεδομένων
   • Μοριακή Μηχανική
   • Μοριακή Κβαντική Χημεία

Β΄Εξάμηνο: 

   • Εφαρμογές Μοριακής Συμμετρίας και Θεωρίας Ομάδων
   • Υπολογισμός μοριακών ιδιοτήτων
   • Κβαντοχημική Μελέτη της Χημικής Δραστικότητας
   • Ερευνητική μεθοδολογία στην Υπολογιστική Χημεία

Γ΄Εξάμηνο: 

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ειδίκευση Β: Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Α΄Εξάμηνο: 

   • Τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης μοριακής δομής, χημικών ιδιοτήτων και δεδομένων
   • Διδακτική Φυσικών Επιστημών
   • Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας

Β΄Εξάμηνο: 

   • Διδακτική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας
   • Εργαστηριακή διδασκαλία της Χημείας και Εφαρμογές Αυτοματοποίησης και Πληροφορικής
   • Ιστορία και Επιστημολογία της Χημείας
   • Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Χημείας
   • Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάπτυξης στη Χημική Εκπαίδευση

Γ΄Εξάμηνο: 

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ