ΠΜΣ: Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον

το άρθρο ενημερώθηκε στις 11.12.2022

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Χημείας (Θεσσαλονίκη)

ΠΜΣ: «Έλεγχος Ποιότητας- Χημική Ανάλυση-Περιβάλλον»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη) Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνα:  2310 997670,  Fax: 2310 997642 E-mail: info@chem.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Aντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι: (α) η ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, επικύρωση και προτυποποίηση μεθόδων χημικής ανάλυσης, η εφαρμογή τους σε διάφορους τύπους δειγμάτων όπως βιολογικά και φαρμακευτικά, (β) ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων, τροφίμων και πάσης φύσεως πρώτων υλών και διαφόρων υλικών, και (γ) ο έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος, ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας των περιβαλλοντικών μετρήσεων, η αξιολόγηση των επιπτώσεων της ρύπανσης, η αντιρρύπανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η διαχείριση αποβλήτων, η αποτίμηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Χημικής Ανάλυσης, Βιοανάλυσης, Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και Ελέγχου και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον», στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις:
Ειδίκευση Α «Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση»
Ειδίκευση Β «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων» και
Ειδίκευση Γ «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος».

.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα διδάσκονται κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα στην Ελληνική και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις στην Αγγλική γλώσσα κατά την κρίση των διδασκόντων, στα πλαίσια διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΑΠΘ..

Δίδακτρα: Χωρίς Τέλη Φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο προς αυτό του Π.Μ.Σ..
Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το ν.4485/2017 (άρθρο 34, παρ. 8).
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται στους είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.
.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (από 1 έως 6):

1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο όψεων).
2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος.
3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω) ή της ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση αλλοδαπών.
5. Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείμενο της πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή).
6. Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

Συμπληρωματικά (εφόσον υπάρχουν)

7. Περιλήψεις (abstracts) δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
8. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.
9. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.

Η αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά θα θεωρείται ελλιπής και αυτόματα θα απορρίπτεται.

Επιλογή υποψηφίων: H επιλογή των φοιτητών/τριών θα γίνει το μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τον αλγόριθμο μοριοδότησης πουπεριγράφεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση):

 • Βαθμός πτυχίου (45 %)
 • Βαθμολογία σε 4 μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30 %)
 • Πτυχιακή εργασία (10 %)
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3 %)
 • Ξένες γλώσσες (3 %)
 • Συνέντευξη (2 %)
 • Επαγγελματική/Ερευνητική εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (2 %)
 • Δήλωση 1ης προτίμησης (2 %)
 • Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1 %)
 • Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2 %)

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
.

Ειδίκευση Α: Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση
A’ Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Φασματοσκοπικές και Αυτόματες Τεχνικές Ανάλυσης
   • Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης
   • Ηλεκτροαναλυτικές Τεχνικές Ανάλυσης και Αισθητήρες

Β’ Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Διαχείριση Ποιότητας, Χημειομετρία και Μετρολογία
   • Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων
   • Βιοαναλυτικές μέθοδοι
   • Ερευνητική και Εργαστηριακή Μεθοδολογία στη Βιοανάλυση

Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Ειδίκευση Β: Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων

A’ Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Πρότυπες Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Ανάλυσης
   • Πρότυπες Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης
   • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

Β’ Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Διαχείριση Ποιότητας, Χημειομετρία και Μετρολογία
   • Ειδικά θέματα ασφάλειας, γνησιότητας και συσκευασίας τροφίμων
   • Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων και Υλών
   • Ερευνητική και Εργαστηριακή Μεθοδολογία στον Έλεγχο Ποιότητας

Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Ειδίκευση Γ: Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Α’ Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
   • Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Υδάτινων και Χερσαίων συστημάτων
   • Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Ανάλυσης

Β’ Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Αντιρρύπανση και Διαχείριση Νερών και Αποβλήτων
   • Διασφάλιση Ποιότητας Περιβαλλοντικών Μετρήσεων – Πρότυπα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
   • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος

Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ