ΠΜΣ: Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμός

το άρθρο ενημερώθηκε στις 27.12.2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΠΜΣ: «Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμός»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη) Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνα: 2310 995223-24-25-26 Fax: 2310 995222 E-mail: info@hist.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το παραπάνω Τμήμα.

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα πέντε (5) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Πέρα από τα χρονικά αυτά όρια ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ..

Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί για σοβαρούς λόγους (υγείας, στράτευσης, εγκυμοσύνης, λοχείας και ανωτέρας βίας), κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και προσκόμισης των απαραιτήτων δικαιολογητικών, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική.

Δίδακτρα: Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του Π.Μ.Σ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό είναι:

1.  Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και το έργου που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 23 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, που αντιστοιχούν σε εννέα (9) φοιτητές στην Κλασική Αρχαιολογία, επτά (7) στην Προϊστορική Αρχαιολογία και επτά (7) στη Βυζαντινή Αρχαιολογία, και η ανώτερη αναλογία σε πέντε (5) φοιτητές ανά μέλος Δ.Ε.Π. των εμπλεκόμενων υποτομέων της Αρχαιολογίας.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Για να γίνει κάποιος δεκτός στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) πρέπει να επιτύχει σε γραπτές Εισαγωγικές Εξετάσεις σε δύο (2) μαθήματα της Ειδίκευσης, τα οποία ανακοινώνονται κάθε έτος με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων του Π.Μ.Σ.. Οι εξετάσεις του Π.Μ.Σ. γίνονται κατά τον μήνα Οκτώβριο. Τα θέματα των εξετάσεων κληρώνονται την ημέρα των εξετάσεων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής. Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μαζί με τους αναπληρωματικούς τους και τους αναβαθμολογητές. Ως εξεταστές είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. ευρισκόμενα σε άδεια. Οι εξεταστές είναι της ίδιας ή σε κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις συγγενούς ειδικότητας και είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ένα μέλος Δ.Ε.Π. είναι εξεταστής σε ένα μόνο εκ των δύο μαθημάτων της Ειδίκευσης και εφαρμόζεται η εκ περιτροπής συμμετοχή των εξεταστών.

Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνονται:

I.   Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις (40 %). Θεωρείται ότι ο υποψήφιος επέτυχε στις γραπτές εξετάσεις, όταν ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών σε καθένα από τα δύο μαθήματα της Ειδίκευσης είναι έξι (6) στη βαθμολογική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10). Σε περίπτωση απόκλισης άνω των τριών μονάδων, το γραπτό αναβαθμολογείται. Λόγω της ακολουθούμενης εξεταστικής διαδικασίας δεν προβλέπεται η επίδειξη των γραπτών στους εξετασθέντες.

II.    Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος, σταθμισμένο με τη σειρά κατάταξης του υποψηφίου ως πτυχιούχου, όπως προκύπτει από έγγραφο της Γραμματείας (40 %).

III. Προφορική συνέντευξη (20%). Στην προφορική συνέντευξη λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία φακέλου, δηλαδή ο αριθμός και οι βαθμοί των προπτυχιακών μαθημάτων της ειδικότητας, η συναφής με την Ειδίκευση δραστηριότητα, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και η εν γένει προσωπική συγκρότηση του υποψηφίου.

Διαδικασία επιλογής:  Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ιες και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα προαπαιτούμενα που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα. Καλεί σε εξετάσεις και, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους, σε συνέντευξη τους/τις προκρινόμενους/ες υποψηφίους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου και η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης. O τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Στο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. για την Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό περιλαμβάνονται τρεις (3) ειδικεύσεις:

α) Προϊστορική Αρχαιολογία,

β) Κλασική Αρχαιολογία και

γ) Βυζαντινή Αρχαιολογία.

Τα μαθήματα ανά ειδίκευση αρθρώνονται ενδεικτικά ως ακολούθως από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων:

1. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Α’ Εξάμηνο: 

   • Νησιωτική Αρχαιολογία – Μεθοδολογία και Προβληματική
   • Αρχαιοβοτανική – Άνθρωποι και Φυτά στην προϊστορική νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική

Β’ Εξάμηνο:

   • Ταφική Αρχαιολογία: η διαχείριση του θανάτου στο προϊστορικό Αιγαίο
   • Η οργάνωση των πρώτων γεωργοκτηνοτροφικών κοινοτήτων της Ελλάδας – Περιβάλλον, οικονομία, κοινωνικές πρακτικές

Γ΄Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία συγγραφής εργασίας
   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Ι

Δ’ Εξάμηνο:

   • Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙ

Ε’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ΙΙΙ

Κατάλογος Προσφερόμενων Μαθημάτων

   • Νησιωτική Αρχαιολογία – Μεθοδολογία και Προβληματική
   • Η Πρώιμη Ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο – Ζητήματα αρχαιολογικής έρευνας και ερμηνείας
   • Από το κυνήγι και την τροφοσυλλογή στην παραγωγή της τροφής στον ελλαδικό χώρο – Αρχαιολογικά ζητήματα ‘μετάβασης’
   • Από τους τελευταίους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες του τέλος του Πλειστόκαινου στους πρώτους γεωργούς της αρχής του Ολόκαινου (12η – 9η χιλ. π.Χ.) στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο (Μ. Ανατολή, Κύπρος, Ανατολία)
   • Προϊστορικά τοπία: ανθρώπινες κοινωνίες και περιβάλλον
   • Κοινωνικές και τελετουργικές πρακτικές στο προϊστορικό Αιγαίο
   • Η οργάνωση των πρώτων γεωργοκτηνοτροφικών κοινοτήτων της Ελλάδας – Περιβάλλον, οικονομία, κοινωνικές πρακτικές
   • Προϊστορική αρχαιολογία και αρχαιολογικές επιστήμες
   • Συστήματα ανταλλαγών και δίκτυα επικοινωνίας στην προϊστορική Ελλάδα
   • Προϊστορική αρχαιολογία – Εθνοαρχαιολογία – Πειραματική Αρχαιολογία
   • Η αρχαιολογία των ανθρώπινων καταλοίπων
   • Αρχαιοβοτανική – Άνθρωποι και φυτά στην προϊστορική νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο
   • Προϊστορικές τεχνολογίες – αρχαιολογικά δεδομένα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
   • Η αρχαιολογία της διατροφής: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
   • Ταφική Αρχαιολογία: η διαχείριση του θανάτου στο προϊστορικό Αιγαίο
   • Οι κοινωνίες του Αιγαίου στην 3η και 2η χιλ. π.Χ.: κύρια ερωτήματα και ερμηνευτικές προσεγγίσεις
   • Από την κοινότητα στην ανακτορική πολιτεία: όψεις της εξουσίας και δύναμης στο προϊστορικό Αιγαίο της 3ης και 2ης χιλ.
   • Το Βόρειο Αιγαίο στην 3η και 2η χιλ. π.Χ.: Εναλλακτικές πορείες προς την κοινωνική και οικονομική πολυπλοκότητα
   • Τεχνολογικές παραδόσεις και καινοτομίες στην 3η και 2η χιλ. π.Χ. στο Αιγαίο
   • Ζητήματα Παλαιολιθικής αρχαιολογίας.

2. ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Α’ Εξάμηνο:

   • Πρώιμη ιστορική και αρχαϊκή περίοδος
   • Ο βίος των αρχαίων

Β’ Εξάμηνο:

   • Κλασική περίοδος
   • Ενεπίγραφα μνημεία

Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία συγγραφής εργασίας
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Ι

Δ’ Εξάμηνο: 

   • Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία 3 Υ 10
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙ

Ε’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙΙ

Κατάλογος Προσφερόμενων Μαθημάτων

   • Πρώιμη ιστορική και αρχαϊκή περίοδος
   • Κλασική περίοδος
   • Ελληνιστική περίοδος
   • Ρωμαϊκή περίοδος
   • Ενεπίγραφα μνημεία
   • Νομισματική
   • Διαχρονική εξέταση των αρχαιολογικών μνημείων
   • Ο βίοςτων αρχαίων
   • Εικονογραφία και εικονολογία
   • Τα αρχαιολογικά μνημεία και η λειτουργία τους
   • Πρακτική άσκηση: Μνημεία και η προβληματική τους
   • Αρχαιολογικές μελέτες. Κριτική προσέγγιση

3. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Α’ Εξάμηνο:

   • Διάκοσμος και η θεματική του στα Βυζαντινά μνημεία Ι
   • Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού Πολιτισμού I

Β’ Εξάμηνο:

   • Ειδικά θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας Ι: Βυζαντινή Ζωγραφική
   • Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο ΙΙ: Μνημειακή Τοπογραφία Κωνσταντινούπολης

Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία συγγραφής εργασίας
   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Ι

Δ’ Εξάμηνο:

   • Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία
   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ΙΙ

Ε’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ΙΙΙ

Κατάλογος Προσφερόμενων Μαθημάτων

   • Ειδικά θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας Ι
   • Ειδικά θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΙΙ
   • Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού Πολιτισμού I
   • Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού Πολιτισμού II
   • Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο Ι: Τοπογραφία Θεσσαλονίκης – Μακεδονίας
   • Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο ΙΙ: Μνημειακή Τοπογραφία Κωνσταντινούπολης
   • Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο ΙΙΙ
   • Διάκοσμος και η θεματική του στα Βυζαντινά μνημεία Ι
   • Διάκοσμος και η θεματική του στα Βυζαντινά μνημεία ΙΙ
   • Αρχαιολογία και τέχνη στη σταυροφορική Ανατολή
   • Αρχαιολογία και Τέχνη στο Βυζάντιο και τη Δύση κατά τους Μέσους Χρόνους
   • Ισλαμική Τέχνη και Αρχιτεκτονική στον χώρο της Εγγύς Ανατολής και της Μικράς Ασίας (11ος-15ος αι.)

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ