ΠΜΣ: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

το άρθρο ενημερώθηκε στις 03.01.2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) (Αθήνα)

ΠΜΣ: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237

Τηλέφωνα: 210 77276031, 210 77276030, Fax : 210 77276028 Ε-mail: pmsphed@phed.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό  έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης στα πεδία των Παιδαγωγικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στον Αθλητισμό, στην οργάνωση του Αθλητισμού, καθώς και στην Προπονητική των Αθλημάτων.

Σκοπός: Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Τίτλος Σπουδών:

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό» (MSc in Physical Education and Sport Science) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στον Αθλητισμό (Pedagogy and Humanities in Sport)

2. Οργάνωση Αθλητισμού (Organizational Studies in Sports)

3. Προπονητική Αθλημάτων (Sport Training and Coaching)

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Δίδακτρα: Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του ΕΚΠΑ προσφέρονται δωρεάν.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17 και μόνο ένας κατ’ έτος, σε κατεύθυνση συναφή με το αντικείμενο και το έργο που επιτελούν στη Σχολή.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  θα δεχτεί 29  θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, για τις ειδικεύσεις – κατευθύνσεις του Προγράμματος προκηρύσσονται:

 • (α) Ειδίκευση Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής:
   • Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής (2 θέσεις)
   • Σπουδές στον Χορό (1 θέση)
   • Φιλοσοφία του Αθλητισμού (1 θέση),
 • (β) Ειδίκευση Οργάνωση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής:
   •  Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού (2 θέσεις)
 • (γ) Ειδίκευση Προπονητική Αθλημάτων. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα
  γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής:

   • Προπονητική Αθλοπαιδιών (8 θέσεις)
   • Προπονητική Κλασικού Αθλητισμού (12 θέσεις)
   • Προπονητική Υγρού Στίβου (1 θέση)
   • Προπονητική Γυμναστικής (2 θέσεις).

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στον Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών θα γίνει μετά από συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

α) βαθμός πτυχίου ≥6.5 (βαρύτητα έως 20/100),

β) βαθμός συναφών προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων (μαθήματα από την αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου τα οποία σχετίζονται με την κατεύθυνση του Προγράμματος που επιθυμεί να ακολουθήσει) (βαρύτητα έως 20/100),

γ) πτυχιακή εργασία (βαρύτητα έως 10/100),

δ) δύο (2) συστατικές επιστολές (βαρύτητα έως 5/100),

ε) συνέντευξη (βαρύτητα έως 15/100),

στ) πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (βαρύτητα έως 10/100),

ζ) δημοσιεύσεις (βαρύτητα έως 10/100),

η) δεύτερο πτυχίο (βαρύτητα έως 10/100),

θ) πιστοποιημένη γνώση λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας SPSS, SAS, NVIVO (βαθμολογείται
μέχρι 5 επιπλέον μόρια).

Για την επιλογή τους οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν ≥55/100 μόρια.

Δεν θα αξιολογηθούν υποψηφιότητες για εισαγωγή στο πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που δεν πληρούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις:

(α) Βαθμός πτυχίου ≥6.5 και

(β) Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2.

Όσον αφορά στην πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας, το επίπεδο Β2, θεωρείται προϋπόθεση, δεν μοριοδοτείται, ενώ η πιστοποίηση σε επίπεδο C1 μοριοδοτείται με 5 μόρια και σε επίπεδο C2 με 10 μόρια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD):

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.

5. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εμπειρίας.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (άρθρο 1, ΠΔ 146/2007, παράρτημα Γ’).

7. Δύο συστατικές επιστολές. (Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων η μία συστατική επιστολή από τον καθηγητή που είχε την επίβλεψη της  προπτυχιακής εργασίας).

8. Πτυχιακή εργασία (αν υπάρχει) επικυρωμένη από το Τμήμα προέλευσης.

9. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).

10. Υπόμνημα στόχων, έρευνας και σπουδών (1 σελίδα).

11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

12. Πιστοποιητικό γνώσης λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας SPSS, ή SAS, ή NVIVO (αν υπάρχει).

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών απαιτούνται: (α) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά-κατεύθυνσης και επιλογής, (β) Προσφορά εκπαιδευτικού και εργαστηριακού έργου διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, (γ) Εκπόνηση πρωτότυπης μεταπτυχιακής διατριβής και (δ) Δημοσίευση της μεταπτυχιακής έρευνας σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών.

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία ως πρόταση εγκρίνεται από τριμελή επιτροπή σε προηγούμενο χρόνο.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Ποσοστό 20% των μαθημάτων είναι δυνατόν να γίνει με εξ αποστάσεως διδασκαλία από μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς εκτός Αθηνών. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Ως ελάχιστος αριθμός ωρών παρακολούθησης όλων των μαθημάτων ορίζονται κατ’ ελάχιστο οι 30 διδακτικές ώρες.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδ. Παιδαγωγικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές στον Αθλητισμό

 Α΄ Εξάμηνο: 

  • Μεθοδολογία Έρευνας Ι
  • Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι
  • Βασικό μάθημα Κατεύθυνσης*
  • Καθοδηγούμενη Μελέτη Κατεύθυνσης 

Β΄ Εξάμηνο: 

  • Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
  • Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ**
  • Ειδικά Θέματα Κατεύθυνσης*
  • 1 μάθημα επιλογής

Γ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ Ι
  • 1 μάθημα επιλογής 

Δ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ ΙΙ 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδίκευσης “Οργάνωση Αθλητισμού”

Α΄ Εξάμηνο:

  • Μεθοδολογία Έρευνας Ι
  • Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι
  • Βασικό μάθημα Κατεύθυνσης*
  • Καθοδηγούμενη Μελέτη Κατεύθυνσης*

Β΄ Εξάμηνο:

  • Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
  • Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ**
  • Ειδικά Θέματα Κατεύθυνσης*
  • 1 μάθημα επιλογής 

Γ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ Ι
  • 1 μάθημα επιλογής 

Δ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ ΙΙ 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδίκευσης “Προπονητική Αθλημάτων” 

Α΄ Εξάμηνο: 

  • Μεθοδολογία Έρευνας Ι
  • Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι
  • Βασικό μάθημα Κατεύθυνσης*
  • Καθοδηγούμενη Μελέτη Κατεύθυνσης*

Β΄ Εξάμηνο:

  • Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
  • Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ**
  • Ειδικά Θέματα Κατεύθυνσης*
  • 1 μάθημα επιλογής

Γ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ Ι
  • 1 μάθημα επιλογής 

Δ΄ Εξάμηνο: 

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ ΙΙ

Τα μαθήματα ειδίκευσης και επιλογής αναφέρονται στον Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ