ΔΠΜΣ: Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

.

ΔΠΜΣ: Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Πανεπιστημιούπολη – Ζωγράφου Αθήνα Τ.Κ. 15784

Τηλέφωνα: 2107274386, 7274098 E-mail: orgsyn@chem.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του ΔΠΜΣ “Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Οργανικής Σύνθεσης και γενικότερα της Οργανικής Χημείας και των Εφαρμογών τους στη Χημική Βιομηχανία. Το ΔΠΜΣ στοχεύει να εκπαιδεύσει στελέχη που θα είναι ικανά να στελεχώσουν τη χημική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών τομέων των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Κέντρων, με τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή τους στις συνολικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή “Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών” στην Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Τίτλος Σπουδών: Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, κατόπιν απόφασης της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής, μπορεί να δοθεί παράταση κατά ένα επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Δίδακτρα:

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ “Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία” γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των κάτωθι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής “Χημείας “Φαρμακευτικής “Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Υγείας και συναφών κλάδων και με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν σε επί πλέον μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Το ΔΠΜΣ “Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία” θα δέχεται έως είκοσι (20) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Κάθε Ιούνιο, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1.Αίτηση Συμμετοχής
2.Βιογραφικό σημείωμα
3.Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
4.Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν, καθώς και ανακοινώσεις σε συνέδρια.
5.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
6.Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7.Δύο συστατικές επιστολές
8.Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο υποψήφιος εξετάζεται για τις γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 10%
  • Μέσος όρος βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα Οργανικής Χημείας σε ποσοστό 10%
  • Συνάφεια Διπλωματικής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 20%
  • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 5%
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%
  • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%
  • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
  • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 40%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ  καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός δεκαπέντε ημερών (15) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

 • Προχωρημένη Οργανική Χημεία
 • Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Μέθοδοι και Μέθοδοι Ανάλυσης
 • Οργανική Σύνθεση
 • Φαρμακοχημεία και Χημεία Βιομορίων
 • Ειδικά Θέματα Χημείας.

Β΄ Εξάμηνο

 • Πρότυπη Βιβλιογραφική Εργασία
 • Προχωρημένες Εργαστηριακές Τεχνικές Σύνθεσης και Ανάλυσης Ι
 • Προχωρημένες Εργαστηριακές Τεχνικές Σύνθεσης και Ανάλυσης ΙΙ

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ