ΔΠΜΣ:  Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 28.12.2022

.

Συνεργαζόμενα τμήματα

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

.

ΔΠΜΣ:  Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική

(Management of monuments: Archaeology, Urban Planning and Architecture)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τομέας Αρχαιολογίας (κυψέλη 404, 4ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

Τηλέφωνα: 210-7277369 , E-mail:dpmsdiax@arch.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική έρευνα στη διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων ιδιαίτερα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και της αρχιτεκτονικής με ιδιαίτερη έμφαση στον αστικό και περιαστικό χώρο. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών, προερχόμενων από τις επιστημονικές περιοχές της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής ή της πολιτισμικής τεχνολογίας και η μετεκπαίδευσή τους στην αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού, παρέμβασης και διαχείρισης του αρχαιολογικά και ιστορικά φορτισμένου χώρου σε οικισμούς και στον περίγυρό τους. Το
πρόγραμμα αυτό επιδιώκει παράλληλα την εμβάθυνση στην έρευνα κοινών προβλημάτων αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής.

Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάπτυξη συστηματικών προτάσεων σύνθεσης και συνέργειας των ανωτέρω σπουδών. Αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας κοινού λεξιλογίου και κοινών μεθοδολογικών εργαλείων ανάμεσα σε συνεργαζόμενους αρχαιολόγους και αρχιτέκτονες-πολεοδόμους, οι οποίοι θα επιτύχουν την επιθυμητή συνέργεια.

Αφετηρία για την οργάνωση του μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί η διαπίστωση ότι σε ιστορικά σημαντικές περιοχές έχουν αναπτυχθεί δύο ισχυρές δυναμικές: (α) η δυναμική της ανάπτυξης, η οποία χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια ολόκληρο τον πλανήτη, με τρομακτικούς ρυθμούς αστικοποίησης, και (β) η δυναμική της ιστορικής συνέχειας και της διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς, που έχει ιδιαίτερα έντονη σημασία στα αστικά κέντρα.

Τίτλος Σπουδών: 

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική (MPHIL in Management of monuments: Archaeology, Urban Planning and Architecture ).

Διάρκεια σπουδών : 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης και οκτώ (8) εξάμηνα μερικής φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές αλλά και για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την παράταση των σπουδών είναι απαραίτητη αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και σχετική απόφαση της Ε.Δ.Ε. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης, η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, το συνολικό ύψος των οποίων έχει καθοριστεί σε 1600 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις: Η πρώτη με την εγγραφή στο ΠΜΣ και οι επόμενες με την έναρξη του 2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου σπουδών.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων: α) Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Προαπαιτούμενα: Η ΕΔΕ δύναται να ορίζει κατά περίπτωση συγκεκριμένα μαθήματα από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ενός από τα συνεργαζόμενα Τμήματα ως προαπαιτούμενα για την συμμετοχή υποψηφίου στο ΠΜΣ. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος υποψήφιος παρακολουθεί, αφού επιλεγεί, κατά προτε- ραιότητα τα μαθήματα αυτά, και μετά την επιτυχή συμπλήρωσή τους συνεχίζει με τα μαθήματα του ΠΜΣ.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών που επιλέγονται κάθε χρόνο για το ΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι (20). Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) δύναται, εφόσον οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα δεν επαρκούν, να επιλέξει αριθμό μικρότερο των είκοσι.

Η ΕΔΕ επιλέγει τους άριστους υποψηφίους λαμβάνοντας υπόψη την πολλαπλή διάσταση του ΠΜΣ. Επιδιώκεται η σύμμετρη κατανομή μεταπτυχιακών φοιτητών ανάμεσα στους διάφορους κλάδους, χωρίς πάντως να προσδιορίζονται αυστηρές ποσοστώσεις ούτε να παραμερίζεται η σχετική ποιότητα των υποψηφίων υπέρ της ποσόστωσης.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Το Πρόγραμμα είναι διετές πλήρους φοίτησης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις βασικές συνιστώσες: 1. τα μεταπτυχιακά μαθήματα 2. τα θέματα σχεδιασμού 3. το διεπιστημονικό σεμινάριο 4. τη μεταπτυχιακή εργασία Τον συντονισμό και την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος έχει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
9. Δύο συστατικές επιστολές
10. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
11. Ανάτυπα δημοσιεύσεων και περίληψη πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας, εφόσον οι προπτυχιακές σπουδές του υποψηφίου προβλέπουν τέτοια εργασία. Ιδιαίτερα για τους αρχιτέκτονες υποψηφίους απαιτείται η υποβολή φακέλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις κύριες σχεδιαστικές εργασίες τους.
12. Υπόμνημα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας , καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει σπουδές στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 5%.
  • Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%.
  • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής ή άλλης γλώσσας (Γ2) σε ποσοστό 5%.
  • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%.
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%.
  • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%.
  • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
  • Προφορική συνέντευξη και εξέταση σε ποσοστό 30%.
  • Απόδοση στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ σε ποσοστό 35%.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Ε.Δ.Ε. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Σπουδών 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική έρευνα των συσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων αφενός της διαχείρισης και ανάδειξης των μνημείων και αφετέρου της αρχιτεκτονικής, με ιδιαίτερη έμφαση στον αστικό και περιαστικό χώρο. Ξεκινά από τη θέση ότι η δυναμική της ανάπτυξης, που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια ολόκληρο τον πλανήτη και η δυναμική της ιστορικής συνέχειας και διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς στα αστικά κέντρα, μπορούν και πρέπει όχι απλά να συνυπάρχουν, αλλά να αλληλο-ενισχύονται και να συντίθενται σε ένα επιστημονικά, ηθικά και κοινωνικά θετικό αποτέλεσμα.

Στοχεύει λοιπόν στην ανάπτυξη αφενός προτάσεων σύνθεσης των πιο πάνω δυναμικών και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων εξειδικευμένων στην αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού, παρέμβασης και διαχείρισης του αρχαιολογικά και ιστορικά φορτισμένου χώρου σε ιστορικά κέντρα οικισμών, ή στον περίγυρό τους, καθώς και στην εμβάθυνση της έρευνας κοινών προβλημάτων αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής.

Το Πρόγραμμα είναι διετές πλήρους φοίτησης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις βασικές συνιστώσες:

1. τα μεταπτυχιακά μαθήματα

2. τα θέματα σχεδιασμού

3. το διεπιστημονικό σεμινάριο

4. τη μεταπτυχιακή εργασία.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ