ΔΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 28.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα: 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  (Αθήνα)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

 

ΔΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής:  ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευριπίδου 14, 4ος όρ., 10559, Αθήνα.

Τηλέφωνα: 210 3689805 Ε-mail: mkolom@econ.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Η απόδοση του τίτλου του ΔΜΣ και των ειδικεύσεών του σε άλλη γλώσσα καθορίζεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναφορά του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι ειδικεύσεις «Δημόσια Ελεγκτική» και «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» διεξάγονται σε συνεργασία με έναν πιστοποιημένο φορέα, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. Η ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» προσφέρει δεξιότητες που μπορούν να οδηγήσουν στην άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, βάσει του π.δ. 226/1992, όπως αυτό ισχύει.

Γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η εφαρμοσμένη οικονομική σε θέματα του ευρύτερου τομέα της χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα αποβλέπει στην εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της εφαρμοσμένης οικονομικής, όπως η χρηματοοικονομική, η οικονομική πολιτική, η λογιστική και η ελεγκτική του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το συνεκτικό υπόβαθρο των τριών κατευθύνσεων του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα χρηματοοικονομικής, λογιστικής και ελεγκτικής του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και η διεθνής προβολή των συνεργαζομένων Τμημάτων, καθώς και η διασύνδεσή τους με την ελληνική οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, ή διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Επιπλέον, οι κάτοχοι του τίτλου Δ.Π.Μ.Σ. με ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» λαμβάνουν εκπαιδευτική επάρκεια ως προς τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος μέσω της συνεργασίας με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Institute of Charter Accountants of England and Wales.

Τίτλος Σπουδών:

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) (MSc in Applied Economics and Finance) στις εξής ειδικεύσεις:

1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική (Financial Analysis and Policy).
2. Δημόσια Ελεγκτική (Public Auditing)
3. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (Applied Accounting and Auditing).

Η ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών, θετικών επιστημών, ή, πολυτεχνικών τμημάτων. Γενικότερα, απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εντρυφήσουν στη θεωρία και την πρακτική της χρηματοοικονομικής. Επίσης, σε στελέχη του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, που  θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη χρηματοοικονομική και να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων οικονομικών, ή, διοίκησης επιχειρήσεων, ή, λογιστικής, ή, μαθηματικών. Γενικότερα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σκοπεύουν να κάνουν καριέρα ως  ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές, ή, επιθυμούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων ή οργανισμών και γενικότερα έχουν πάθος και μεράκι για το αντικείμενο.

 Η ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική» απευθύνεται τόσο σε στελέχη με προϋπηρεσία στον οικονομικό έλεγχο φορέων του Δημόσιου Τομέα, όσο και σε νέους πτυχιούχους, με παρόμοιο επαγγελματικό προσανατολισμό. Ενδεικτικά, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που ασκούν διοικητικά, ελεγκτικά και όχι μόνο, καθήκοντα στο Δημόσιο Τομέα και τους ενδιαφέρει η επαγγελματική τους ανέλιξη και η προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Απευθύνεται επίσης σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύουν να συνεργαστούν ή να απασχοληθούν στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς ή φορείς που συνεργάζονται με το δημόσιο όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Διάρκεια σπουδών : 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος ορίζεται ως εξής:

1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί τρία (3) συνεχή εξάμηνα για τις ειδικεύσεις:

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική,
  • Δημόσια Ελεγκτική

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) συνεχή εξάμηνα για την ειδίκευση:

  • Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική,

2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Για όλες τις ειδικεύσεις η φοίτηση μπορεί να παρέχεται από πρόγραμμα μερικής φοίτησης το οποίο θα διαρκεί μέχρι το πολύ διπλάσιο συνεχές χρονικό διάστημα του αντίστοιχου προγράμματος πλήρους φοίτησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.800€ και καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων οικονομικών, νομικών, κοινωνικο- πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων ή τμημάτων ιστορίας από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε 30 για την ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική», σε 30 για την ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική» και σε 70 για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική». Ανώτατος συνολικός αριθμός εισακτέων 130.

Η επιλογή των υποψηφίων ακολουθεί αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια. Ο ανώτατος συνολικός αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ για όλες τις ειδικεύσεις ανέρχεται στους 130 ετησίως.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η προκήρυξη του προγράμματος γίνεται σε ημερομηνίες που ορίζει η ΕΔΕ, με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, το διαδίκτυο ή τον τύπο, σχετικές ανακοινώσεις κ.λπ. για την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, πραγματοποιούνται οι συνεντεύξεις των υποψηφίων και ακολουθούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας κρίσης.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν την αποδοχή τους εντός της προθεσμίας που θα ορίσει η ΕΔΕ. Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις φοιτητών, η ΕΔΕ δύναται να προβεί σε δεύτερη προκήρυξη του Προγράμματος. Για την τυπική αποδοχή των προς εξέταση αιτήσεων από τη ΣΕ του ΔΠΜΣ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχουν πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοδύναμο πτυχίο εξωτερικού. Φοιτητές εσωτερικού που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ, με την προϋπόθεση ότι για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους δεν υπολείπονται περισσότερα μαθήματα από το 1/6 του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υπάγεται στην τελευταία κατηγορία και έχει γίνει δεκτός στο πρόγραμμα θα πρέπει πριν την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου, κατά το στάδιο των εγγραφών να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του. Διαφορετικά η θέση του θα καταλαμβάνεται από τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα.
 • Αντίγραφο πτυχίου. Για πτυχία του εξωτερικού απαιτείται επίσημη μετάφραση καθώς και η αναγνώριση του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Η αναγνώριση είναι προϋπόθεση για την εγγραφή αν η αίτηση αποδοχής στο μεταπτυχιακό έχει εγκριθεί).
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται με σχετικό αποδεικτικό τίτλο.
 • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου.
 • Υποβολή πλήρους πίνακα μαθημάτων και βαθμολογίας από όλες τις προηγούμενες σπουδές.
 • Συμπλήρωση ειδικής αίτησης.

Τρόπος εισαγωγής

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

 • Πτυχίο και βαθμό πτυχίου
 • Προσωπική συνέντευξη
 • Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT, εργασιακή εμπειρία, δεύτερο τίτλο σπουδών ή ΠΜΣ, δημοσιεύσεις, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ.

Η επιλογή γίνεται με βάση τον βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία από την προσωπική συνέντευξη, και σύμφωνα με τις όρους που θέτει η ΕΔΕ, έπειτα από εισήγηση της ΣΕ.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» με τις εξής ειδικεύσεις:

1) Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική
2) Δημόσια Ελεγκτική
3) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τις ειδικεύσεις «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» και «Δημόσια Ελεγκτική», ενώ για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ