ΠΜΣ: Οικονομική Επιστήμη

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02.01.2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  (Αθήνα)

ΠΜΣ: Οικονομική Επιστήμη

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής:  ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευριπίδου 14, 5ος όροφος, 105 59 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 3689827, Fax : 210 3689804 E-mail: mphilecon@econ.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» έχει ως αντικείμενο την Οικονομική Επιστήμη. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία επιστημόνων που:

Α. να παράγουν νέα γνώση στις οικονομικές επιστήμες και να δύνανται να παράγουν και να επεξεργάζονται αυτή τη γνώση, αναπαράγοντας έτσι την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Β. να έχουν γνώση των σημαντικών θεωρητικών ζητημάτων και των σημαντικότερων μεθόδων ανάλυσης
που βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού της οικονομικής επιστήμης.

Γ. να είναι σε θέση, μέσω μιας πρωτοποριακής προσέγγισης, να αναδεικνύουν όλες τις διαστάσεις των οικονομικών επιστημών, καθώς και τις θεωρητικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης.

Δ. να έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις με ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και

Ε. να έχουν το θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο ώστε να συνεχίσουν απ’ ευθείας και με άμεσο τρόπο τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη», με αγγλικό ισοδύναμο τίτλο Master of Philosophy (MPhil) in Economics, με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Οικονομική Επιστήμη
2. Ποσοτικές Μέθοδοι
3. Οικονομική Ιστορία

Οι ειδικεύσεις β) και γ) προσφέρονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μετά από εισήγηση των οικείων τομέων. Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ. Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πρόγραμμα εντός τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής του.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Δίδακτρα: Παρέχεται  δωρεάν.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων ή Σχολών που διαθέτουν τίτλο σπουδών σε οικονομικές, νομικές, πολιτικές, κοινωνικές ή θετικές επιστήμες, πτυχιούχοι πολυτεχνικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών από το ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος συνολικά και συγκεκριμένα είκοσι οκτώ (28) για την ειδίκευση της Οικονομικής Επιστήμης και σε περίπτωση που λειτουργήσουν έξι (6) για την ειδίκευση Ποσοτικών Μεθόδων και έξι (6) για την ειδίκευση της Οικονομικής Ιστορίας.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή ή η σχετική διαδικασία εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και η σχετική ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Τρόπος εισαγωγής
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε Μάιο, με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας κρίσης ανακοινώνονται μέχρι το τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν την αποδοχή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο και ορίζει η Συνέλευση του τμήματος.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών λαμβάνονται υπόψη όσα αναφέρονται στο άρθρ. 34, παρ. 2 του ν. 4485/2017. Η αξιολόγηση των εισακτέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου
  • Βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  • Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον α’ κύκλο σπουδών.
  • Κατοχή άλλου πτυχίου β’ κύκλου σπουδών.
  • Συστατικές επιστολές.
  • Σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  • Προφορική συνέντευξη κατά τη διαδικασία επιλογής σε Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων οριζόμενη από τη ΣΕ.
  • Γνώση ξένων γλωσσών.
  • Πρόσθετα προσόντα όπως επίδοση σε GMAT ή GRE, εργασιακή εμπειρία, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια, επιστημονικές δημοσιεύσεις, λαμβάνονται υπόψη.
  • Για τους φοιτητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει τα μαθήματα του πτυχίου κατά τον χρόνο αίτησης στο Π.Μ.Σ., αλλά που κατά τα άλλα πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης, αντί για τη βαθμολογία πτυχίου υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων που ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει επιτυχώς μέχρι τον χρόνο αίτησης.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα επιλεχθέντων φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του τμήματος. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος και εντός χρονικού διαστήματος που αυτή θα καθορίζει. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον πίνακα επιτυχόντων, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Πρόγραμμα ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων,παρακολούθηση διαλέξεων προσκεκλημένων επιστημόνων και σεμιναρίων, ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δεκαέξι (16) μαθημάτων, τεσσάρων (4) ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα έντεκα (11) μαθήματα είναι υποχρεωτικά, ενώ τα υπόλοιπα πέντε (5), επιλογής. Κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Άρα κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες, ενώ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες κάθε μαθήματος είναι τρεις ανά εβδομάδα.

Κατά το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια παρακολουθεί τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το τρίτο εξάμηνο, δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής και κατά το τέταρτο εξάμηνο, ένα (1) υποχρεωτικό και τρία (3) επιλογής. Η Συνέλευση του τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δύναται να αναπροσαρμόζει την ύλη των μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού. Επίσης μπορεί να εντάξει στο πρόγραμμα μαθημάτων και κατ’ επιλογήν μαθήματα εναλλακτικά των ήδη προσφερόμενων.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ