ΔΠΜΣ: Διοίκηση Επιχειρήσεων

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02.01.2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήματα: Οικονομικών Επιστημών & Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΔΠΜΣ: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59, 5ος όροφος, γραφείο 510.

Τηλέφωνα: 210 368 9493, 210 368 9494, Ε-mail: mba@econ.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού οπλοστασίου γνώσεων διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και η διεθνής προβολή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς και η διασύνδεσή τους με την ελληνική, αλλά και με τη διεθνή οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό ή/και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα
για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Το ΔΠΜΣ θα υλοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και την αγγλική γλώσσα. Το ελληνόφωνο πρόγραμμα είναι διακριτό ως προς την υλοποίησή του από το αγγλόφωνο πρόγραμμα. Το αγγλόφωνο πρόγραμμα στοχεύει στην προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από όμορες χώρες, αλλά και στην παροχή της δυνατότητας φοίτησης σε Έλληνες που στοχεύουν να απασχοληθούν σε πολυεθνικές εταιρίες.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration – NKUA MBA)». Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management),
2. Λογιστική (Accounting)
3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του ΔΠΜΣ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), με συγκεκριμένη ειδίκευση, είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων της συγκεκριμένης ειδίκευσης. Όλο το ΔΠΜΣ έχει διεθνή προσανατολισμό, δίνει έμφαση στη διεθνή προσέγγιση και πρακτική και στοχεύει στην προώθηση συνεργασιών με άλλα γνωστά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς της αλλοδαπής. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν επιτυχώς, πλην του βασικού προγράμματος σπουδών που θα επιλέξουν αρχικά, επιπλέον θεματικές ενότητες-μαθήματα που θα τους επιτρέψει την αναγραφή επιπλέον ειδίκευσης στο απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Οι ειδικεύσεις του UoA MBA

1. Ειδίκευση: «Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management)»  Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες θεματικές (concentrations):

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)
  • Τραπεζική Διοίκηση.

Το UoA MBA έχει σχεδιαστεί για άτομα και διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό είναι:

  • στελέχη που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους,
  • στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται,
  • απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούν να αναπτύξουν δεξιότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών,
  • επιστήμονες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

2. Ειδίκευση:  «Λογιστική (Accounting)»

Το UoA MBA έχει σχεδιαστεί για άτομα και διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό είναι:

  • στελέχη που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους,
  • στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται,
  • απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούν να αναπτύξουν δεξιότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών,
  • επιστήμονες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

3. Ειδίκευση: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management)»

Το UoA MBA έχει σχεδιαστεί για άτομα και διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό είναι:

  • Στελέχη φαρμακευτικών που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους,
  • Επαγγελματίες υγείας που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή χώρο στον οποίο απασχολούνται,
  • απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούν να αναπτύξουν δεξιότητες στα οικονομικά της υγείας και τη διοίκηση οργανισμών υγείας,
  • επιστήμονες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης μονάδων υγείας για να υλοποιήσουν τα επαγγελματικά τους σχέδια.

Τίτλος Σπουδών:

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ με αναφορά των ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι 2 ακαδημαϊκά έτη, ενώ η μέγιστη 4 ακαδημαϊκά έτη.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική και η ελληνική.

Δίδακτρα: Τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε 1.450 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα για το ελληνόφωνο πρόγραμμα και 2.500 ευρώ για το αγγλόφωνο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, τα τέλη φοίτησης ανά εξάμηνο αντιστοιχούν σε 1.450 ευρώ για το ελληνόφωνο πρόγραμμα και 2.500 ευρώ για το αγγλόφωνο πρόγραμμα.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Το UoA MBA γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων ή τμημάτων ιστορίας από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια.

Στο πρόγραμμά μας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Πρόγραμμα είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του/της σπουδές μέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους εγγραφής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έστω και αν έχει επιλεγεί.

Στην συνέχεια και όταν τους ζητηθούν, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κλπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου

Διαδικασία επιλογής:

Οι φοιτητές στο UoA MBA γίνονται δεκτοί με βάση τα εξής κριτήρια:

 • Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που διαμόρφωσαν τον βαθμό του τίτλου σπουδών.
 • Επαγγελματική εμπειρία.
 • Συνέντευξη
 • Συστάσεις

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε Θεματική Ενότητα έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (10 μήνες) και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα, από τα οποία τα δύο (2) μαθήματα προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο και τα άλλα δύο (2) στο εαρινό εξάμηνο.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι φοιτητές που δεν διαθέτουν πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο (ή δεν διαθέτουν τα επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά προσόντα), αλλά επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΜΒΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (MBA foundation course) ως προαπαιτούμενο για την εισδοχή τους στο ΜΒΑ. Το προπαρασκευαστικό αυτό πρόγραμμα προσφέρεται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και εξασφαλίζει ότι όλοι οι φοιτητές του ΜΒΑ θα έχουν το απαιτούμενο υπόβαθρο για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του ΜΒΑ. Το πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2030-2031 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ