Ερώτηση της ημέρας: Ποια είναι τα 8 επίπεδα σπουδών του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

Ερώτηση της ημέρας: Ποια είναι τα 8 επίπεδα σπουδών του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων – Επίπεδα Σπουδών

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework – EQF) θεσπίστηκε το 2008 και καλύπτει όλα τα επίπεδα και όλους τους τύπους επαγγελματικών προσόντων (γενική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση). Έχει δύο βασικούς στόχους: την προώθηση της κινητικότητας των πολιτών από χώρα σε χώρα και τη διευκόλυνση της δια βίου μάθησής τους.

Το EQF έχει σχεδιαστεί ως σημείο αναφοράς των διαφορετικών συστημάτων και πλαισίων προσόντων στην Ευρώπη. Λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων και διευκολύνει την ερμηνεία και σύγκριση των προσόντων μεταξύ διαφορετικών χωρών. Το EQF διαβαθμίζεται σε 8 επίπεδα προσόντων.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν περιγράφονται και να αποτιμούνται όλοι οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στην Ελλάδα. Μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ενισχύεται η διασύνδεση όλων των μορφών μάθησης και τα προσόντα που αποκτώνται μέσα από κάθε λογής μαθησιακή διαδρομή (τυπική, μη τυπική, άτυπη) αξιολογούνται, επικυρώνονται, αναγνωρίζονται, πιστοποιούνται, κατατάσσονται στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αντιστοιχίζονται στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανώτατη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου.

Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση ολοκληρώθηκε και το Νοέμβριο του 2016 ολοκληρώθηκε και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (NQF). Απομένει η θεσμοθέτηση του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος προκειμένου να ξεκινήσει και επισήμως η λειτουργία του στη χώρα μας.

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και οι τίτλοι που μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί και αποτιμηθεί παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

.

Επίπεδο 1

 • Απολυτήριο Δημοτικού

Επίπεδο 2

 • Απολυτήριο Γυμνασίου

Επίπεδο 3

 • Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3    Σ.Ε.Κ.
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1   Ι.Ε.Κ.

Επίπεδο 4

 • Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.
 • Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3  ΕΠΑ.Λ.
 • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ.
 • Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου

Επίπεδο 5

 • Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4   ΕΠΑ.Λ.
 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4   Ι.Ε.Κ.
 • Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής
 • Διετές Δομές των Α.Ε.Ι. (υπό ίδρυση)

Επίπεδο 6 (BACHEOR DEGREE)

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι.
 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

Επίπεδο 7 (MASTER’S DEGREE)

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Επίπεδο 8 (DOCTORATE)

Διδακτορικό Δίπλωμα

Φυλλάδιο Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (11/2016)

 .

.

.

Το επίσημο site του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: https://nqf.gov.gr/

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ