Ερώτηση της ημέρας: Τι είναι ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) 

Ερώτηση της ημέρας: Τι είναι ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) 

Ο Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)  θεσμοθετήθηκε παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του Νόμου 4485/2017  (ΦΕΚ 114 τ.Α’/04.08.2017)  «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Πιο αναλυτικά:

Άρθρο 46

Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:

α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,
γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές

Συνεπώς οι πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό διαπιστωτική απόφαση από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το βασικό τους πτυχίο λογίζεται από την ημερομηνία  απονομής ως  ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντιστοιχεί στο επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Σχετικός σύνδεσμος

Παρακάτω σας παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια τμήματα για τα οποία έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σχετική Διαπιστωτική απόφαση  (integrated master) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

 

ΑΕΙ

ΤΜΗΜΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΦΕΚ: 3900 τ.Β/07.09.2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(ΦΕΚ: 3900 τ.Β/07.09.2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(ΦΕΚ 4376 τ.Β’/02.10.2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(ΦΕΚ 4376 τ.Β’/02.10.2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(ΦΕΚ: 3524τ.B’/21.08.2018)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

(ΦΕΚ: 3945 τ.B’/11.09.2018)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

(ΦΕΚ: 3945 τ.B’/11.09.2018)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΦΕΚ: 3945 τ.B’/11.09.2018)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

(ΦΕΚ: 3945 τ.B’/11.09.2018)

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΦΕΚ: 3945 τ.B’/11.09.2018)

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

(ΦΕΚ: 3945 τ.B’/11.09.2018)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

(ΦΕΚ 4268 τ.Β΄/27.09.2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(ΦΕΚ 4268 τ.Β΄/27.09.2018)

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

(ΦΕΚ 4376 τ.Β’/02.10.2018)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(ΦΕΚ 4376 τ.Β’/02.10.2018)

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΦΕΚ 4268 τ.Β΄/27.09.2018)

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(ΦΕΚ 4376 τ.Β’/02.10.2018)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(ΦΕΚ 3900 τ.Β΄/07.09.2018)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(ΦΕΚ 3900 τ.Β΄/07.09.2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΦΕΚ: 3987 τ.B’/14.09.2018)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(ΦΕΚ 4268 τ.Β΄/27.09.2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ