Ερώτηση της ημέρας: Πως γίνεται ο υπολογισμός των μορίων για τους υποψήφιους φοιτητές των Επαγγελματικών Λυκείων ;

Συντελεστές βαρύτητας – Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης (Μορίων) αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Κριτήριο επιλογής είναι η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία προκύπτει ως ακολούθως: κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές και η βαθμολόγησή του γίνεται από τον καθένα από αυτούς στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0− 100), με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός γραπτός βαθμός ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός.

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας έχουν οριστεί ως εξής:

Α. Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων, πλην και της Κοινής Ομάδας Σχολών:

  • για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5
  • για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5
  • για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
  • για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

Β. Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της μόνο της Κοινής Ομάδας Σχολών (ισχύει από το σχολικό έτος 2018-19 – σύμφωνα με την Υ.Α. Φ. 153/69691/Α5 (ΦΕΚ 1610 τ.Β΄/09.05.2018):

  • για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 3,5
  • για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 3,5
  • για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5
  • για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

Συνεπώς:

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Δηλαδή:

  • για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5
  • για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5
  • για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
  • για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

και

  • για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας ορίζεται συντελεστής 1
  • για τα ειδικά μαθήματα της «Αρμονίας» και του «Ελέγχου μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
  • για τα ειδικά μαθήματα του «Ελευθέρου Σχεδίου» και του «Γραμμικού Σχεδίου» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
  • Στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Παράδειγμα:

Αν υποτεθεί ότι ένας υποψήφιος έχει πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 15, στη Νεοελληνική Γλώσσα 12, στο ένα μάθημα ειδικότητας 13, στο άλλο μάθημα ειδικότητας 17, στα Αγγλικά 15, στο Ελεύθερο Σχέδιο 12,5 και στο Γραμμικό Σχέδιο 13,5 τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

Α. Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων, πλην και της Κοινής Ομάδας Σχολών:

1) Για τα τμήματα στα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως άθροισμα των μορίων ανά μάθημα:

   • Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών = 15 x 1,5  = 22,50
   • Γραπτός βαθμός στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας   = 12 x 1,5 = 18,00
   • Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 13 x 3,5 = 45,50
   • Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 17 x 3,5 = 59,50

Συνολικός αριθμός μορίων: (22,50 + 18,00 + 45,50 + 59,50) x 100 = 14550 (με μέγιστο τα 20.000 μόρια).

2) Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ. Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

   • Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Αγγλικών = 15 x 2 = 30,0

Συνολικός αριθμός μορίων: 14550 + (30,00 x 100)   = 17550 (με μέγιστο τα 24000 μόρια).

3) Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

   • Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο 12,50
   • Γραπτός βαθμός στο μάθημα Γραμμικό Σχέδιο 13,50

Μέσος όρος x 2 = 13,00 x 2 = 26,00

Συνολικός αριθμός μορίων: 14550 + (26,00 x 100)  = 17150 (με μέγιστο τα 24000 μόρια).

Β. Για εισαγωγή στις Σχολές & Τμήματα μόνο της Κοινής Ομάδας Σχολών για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως άθροισμα των μορίων ανά μάθημα:

  • Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών = 15 x 3,5  = 52,50
  • Γραπτός βαθμός στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας   = 12 x 3,5 = 42,00
  • Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 13 x 1,5 = 19,50
  • Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 17 x 1,5 = 25,50

Συνολικός αριθμός μορίων: (52,50 + 42,00 + 19,50 + 25,50) x 100 = 13950 (με μέγιστο τα 20.000 μόρια).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ