Ποιο είναι το απαραίτητο  ύψος για τους υποψηφίους Στρατιωτικών – Αστυνομικών σχολών και των Σχολών  του Λιμενικού Σώματος ;

.

Ποιο είναι το απαραίτητο  ύψος για τους υποψηφίους Στρατιωτικών – Αστυνομικών σχολών και των Σχολών  του Λιμενικού Σώματος ;

.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών και τα μελλοντικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να τηρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο  (Π.Δ. 11 ΦΕΚ 17 τ.Α’/27.01.2014)  και Υ.Α. Φ. 454/10/208326/Σ. 2219  ΦΕΚ 1360 τ.Β’/19.04.2019 

Πιο αναλυτικά:

Όσοι κατατάσσονται ως στελέχη στις τάξεις των Ε.Δ. πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα (1,60 m) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 m) οι άνδρες.

Οι υποψήφιοι άνδρες του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών  μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα (1,90 m), μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 m) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1,00 m). Οι υποψήφιοι γυναίκες του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλες λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90 m), μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1,65 m) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1,00 m).

Επίσης ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται από 19 έως 27 kgr/m2 και για τις γυναίκες πρέπει να βρίσκεται από 18 έως 25 kgr/m2.

Οι προκηρύξεις για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος αναφέρουν:

Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«… οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.».

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ